25

Банкым икъутамэ ипащэ IукIагъ

Майкоп, 22 октября - АиФ-Адыгея.

АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Iахьзэхэлъ обществэу «Россельхозбанкым» и Адыгэ шъолъыр къутамэ ипащэу Борсэ Къэплъан Правительствэр зычIэт Унэм зэIукIэгъу щыдыриIагъ.Ащ хэлэжьагъэх АР-м и Премьер-министрэу Геннадий Митрофановыр, ащ игуадзэу Сапый Вячеслав, АР-м экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ иминистрэ игуадзэу Былымгъот Ибрахьим ыкIи мэкъумэщ хъызмэтымкIэ министрэм игуадзэу Хъут Дамирэт.

Республикэм имэкъумэщ хъызмэт хэхъоныгъэхэр егъэшIыгъэнхэм фытегъэпсыхьэгъэ къэралыгъо программэхэм къащыдэлъытагъэхэм ыкIи банкым ипроектхэм япхырыщынкIэ Iоф зэрэзэдашIэщтым тегущыIагъэх.

Къуаджэм хэхъоныгъэхэр егъэшIыгъэнхэм, цIыфэу ащ дэсхэм ящыIакIэ нахьышIу шIыгъэным афытегъэпсыхьэгъэ IэпыIэгъоу банкым къытыхэрэр, предложениеу къыхьыхэрэр нахь чанэу республикэм щыпхырыщыгъэнхэ фаеу зэрилъытэрэм АР-м и ЛIышъхьэ къыкIигъэтхъыгъ. Мары мы илъэсэу тызыхэтым къоджэ псэупIэхэм хэхъоныгъэхэр ягъэшIыгъэнхэм фэгъэхьыгъэ къэралыгъо программэр пхырыщыгъэным пае «Сельская ипотека» зыфиIорэ проектыр «Россельхозбанкым» рихьыжьагъ.

Ащ Адыгеир чанэу зэрэхэлажьэрэр зэIукIэгъум къыщыхагъэщыгъ. Борсэ Къэплъан къызэриIуагъэмкIэ, фэгъэкIотэнхэр къыдэлъытагъэхэу кредит 227-рэ, ар сомэ миллион 434,8-рэ, атыгъах. ЦIыфхэм ар лъэшэу зэрагъэфедэрэм фэшI Адыгеим пае джыри сомэ миллион 466-рэ агъэнэфагъ. Ар илъэсым ыкIэм нэс атынэу ары гухэлъэу яIэр.

«Россельхозбанкым» чанэу Iоф дэтшIэным тыфэхьазыр ыкIи ащ ишъолъыр къутамэ ипредложениехэм тыкъяжэ. Къэрылыгъо программэхэм къащыдэлъытагъэхэр пхырытщынхэм пае банкым иамалхэр дгъэфедэщтых. Ащ тетэу Iоф зэрэзэдатшIэрэр къуаджэм щыпсэухэрэм ящыIакIэ нахьышIу хъуным ыкIи мэкъумэщ хъызмэтым хэхъоныгъэхэр ышIыным афэIорышIэн фае», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Оставить комментарий (0)
Загрузка...

Топ 5 читаемых