31

Бизнесым IэпыIэгъу зэригъотыщтыр икъоу лъыгъэIэсыгъэн фае

Майкоп, 25 апреля - АиФ-Адыгея.

Экономикэм зыпкъ итэу хэхъоныгъэ егъэшIыгъэным фэгъэхьыгъагъ АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат видео шIыкIэм тетэу зэхищэгъэгъэ зэхэсыгъор.

Министрэхэм я Кабинет хэтхэр, федеральнэ ыкIи республикэ къулыкъухэм, ведомствэхэм, муниципальнэ образованиехэм япащэхэр ащ хэлэжьагъэх.

АР-м и Премьер-министрэу Александр Наролиным къызэриIуагъэмкIэ, экономикэм илъэныкъоу коронавирусым иягъэ зэригъэкIыгъэхэм ахэлъытэгъэщтхэм яспискэ джыри хагъэхъуагъ. Кризисым пэшIуекIогъэнымкIэ планэу мэлылъфэгъум и 8-м аштагъэм къыщыдэлъытагъэу, бизнес цIыкIум ыкIи гурытым IэпыIэгъоу аратыщтыр агъэнэфагъ. НэмыкI хъызмэтшIапIэхэм зэрадеIэщтхэри, цIыфхэм IофшIэпIэ чIыпIэ ямыIэу къэмынэнхэм пае ашIэщтыри планым къыщыдэлъытагъэх.

IэпыIэгъур зыфэдэщтыр муниципалитетхэм алъыгъэIэсыгъэн фаеу зэрэщытым республикэм ипащэ къыкIигъэтхъыгъ.

«Бизнес цIыкIум ыкIи гурытым ащылажьэу, УФ-м и Правительствэ иунашъо къыхиубытэхэрэм федеральнэ ыкIи республикэ IэпыIэгъу пстэури аIэкIэхьан фае. Нэбгырабэхэм IофшIэпIэ чIыпIэ ямыIэу къызэрэнэщтхэр къыдгурыIоныр шIокI зимыIэ Iофэу щыт. Предпринимательхэм къэралыгъо IэпыIэгъур къызIэкIагъэхьанымкIэ тадеIэныр типшъэрылъ шъхьаIэхэм ащыщ», — къыIуагъ ЛIышъхьэм.

АР-м экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ иминистрэу Геннадий Митрофановым къызэриIуагъэмкIэ, республикэм ихъызмэтшIапIэхэм продукциеу къыдагъэкIырэр интернет щапIэхэм къащагъэлъэгъошъуным ыкIи ащыIуагъэкIыным ыуж итых. Мы лъэныкъом нахь чанэу Iоф дашIэнэу АР-м и ЛIышъхьэ къафигъэпытагъ. Промышленностым зегъэушъомбгъугъэнымкIэ Федеральнэ фондым кредитхэм алъэныкъокIэ Iоф дэшIэгъэным мэхьанэ зэриIэри зэхэсыгъом къыщаIуагъ. Шапхъэу ащ пылъхэр зэрагъэшIэнэу, Фондым иIэпыIэгъу зыгъэфедэшъущт хъызмэтшIапIэхэр пэшIорыгъэшъэу агъэнэфэнхэу КъумпIыл Мурат къариIуагъ.

ХэбзэIахьхэм ятын, юридическэ лицэхэм бэджэнд уасэу атырэм изэкIэхьан, бизнес цIыкIум ыкIи гурытым ащылажьэхэрэм фэгъэкIотэнхэр зиIэ кредитхэр нахьыбэу зэрагъэфедэщтхэм нэужым атегущыIагъэх.

ЦIыфхэм IофшIэпIэ чIыпIэхэр ягъэгъотыгъэнхэмкIэ федеральнэ къулыкъум АР-мкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Галина Цыганковам IофшIэпIэ чIыпIэхэмкIэ бэдзэршIыпIэм изытет зэрэлъыплъэхэрэр къыIуагъ. Мы уахътэм нэбгырэ мини 2 фэдизмэ пэIудзыгъэ шIыкIэм тетэу Iоф ашIэ, 42-р IофшIэгъу мафэм ызыныкъом мэлажьэх, нэбгырэ 327-мэ Iоф ашIэгорэп, хъызмэтшIапIэм Iутэу ау къыIукIыжьынэу изыхъухьагъэр 94-рэ мэхъу. IофшIапIэ имыIэжьэу къэнагъэхэм аратырэ пособие анахь иныр сомэ мин 12,1-рэ.

Мы лъэныкъор анахьыбэу Iоф зыдэшIэгъэн фаехэм зэращыщым, IофшIапIэ имыIэу къэнагъэхэм япчъагъэ хэмыхъоным екIолIэкIэ гъэнэфагъэ зэрищыкIагъэм республикэм ипащэ къыкIигъэтхъыгъ.

ПсэупIэ-коммунальнэ хъызмэтым, псэолъэ ыкIи гъогу шIыным ащылажьэхэрэм Iоф ашIэнэу фитыныгъэр игъорыгъоу ятыжьыгъэными игугъу ашIыгъ. Мыхэм санитар шапхъэхэр зэрагъэцакIэхэрэм, пропускхэм ятын нахь гъэлъэшыгъэу алъыплъэнхэу ащ фэгъэзагъэхэм КъумпIыл Мурат къафигъэпытагъ. Социальнэ псэуалъэхэм яшIын анахьэу анаIэ тырагъэтынэу къариIуагъ. НэмыкI субъект е къэралыгъо къикIыгъэу псэолъэ е гъогу шIыным ащылажьэхэрэм коронавирусыр къяолIагъэмэ уплъэкIугъэныри шIокI зимыIэ Iофэу зэрэщытым ЛIышъхьэм къыкIигъэтхъыгъ.

Зэхэсыгъом икIэухым мэкъумэщ хъызмэтым иIофхэм язытет тегущыIагъэх. Мы лъэныкъом фэгъэзэгъэ министерствэм ипащэу Къуанэ Анзаур коронавирусым иягъэ зэригъэкIыгъэхэм мэкъумэщ хъызмэтшIапIэхэр къызэрахимыубытэхэрэр къыIуагъ. Къэралыгъо программэу щыIэхэм къызэращыдэлъытагъэм тетэу ахэм IэпыIэгъу афэхъущтых.

Гъэтхасэхэм япроцент 60 фэдизыр апхъыгъах. Ощххэр зэрэмакIэхэм бжыхьасэхэм иягъэ аригъэкIыным ищынагъо щыI. Специалистхэм зэрагъэунэфыгъэмкIэ, гъатхэр къихьэгъахэу къызэригъэщтыгъэр чъыг хатэхэм ыкIи цумпэ хьасэхэм ягоуагъ.

Iофхэм язытет нахь куоу зэрагъэшIэнышъ, ом зэрар къызфихьыгъэ хъызмэтшIапIэхэм зэрадеIэщтхэр агъэнэфэнэу ЛIышъхьэм къариIуагъ. Страхованием пылъ компаниехэм мыщ фэдэ чIыпIэхэм шIуагъэу къатырэр икъу фэдизэу мэкъумэщышIэхэм алъыгъэIэсыгъэнхэми мэхьанэ зэриIэр къыхигъэщыгъ.

Оставить комментарий (0)
Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах