Примерное время чтения: 2 минуты
13

ЦIыфхэм яфитыныгъэхэмрэ яфедэхэмрэ якъэухъумэн

Майкоп, 4 июля - АиФ-Адыгея.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат республикэм и Арбитраж хьыкум зызэхащагъэр илъэс 30 зэрэхъурэм фэгъэхьыгъэ зэIукIэм хэлэжьагъ.

Джащ фэдэу Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, АР-м и Прокуратурэ, и УФСБ, и МВД япащэхэр, УФ-м и Следственнэ комитет АР-мкIэ иследственнэ гъэIорышIапIэ, АР-м и Апшъэрэ хьыкум, Темыр-Кавказ шъолъырым и Арбитраж хьыкум, Краснодар краим и Арбитраж хьыкум, Хьыкум департаментым АР-мкIэ и ГъэIорышIапIэ япащэхэр. АР-м и Арбитраж хьыкум итхьаматэу Александр Боровик зэIукIэр зэрищагъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ зэIукIэм хэлажьэхэрэм шIуфэс къарихи, АР-м и Арбитраж хьыкум иIофышIэхэм ямэфэкIкIэ къафэгушIуагъ.

«Хъызмэтыр зезыхьэхэрэм ядаохэм язэшIохынкIэ, административнэ Iофхэм ахэплъэгъэнымкIэ опытышхо щыIэ хъугъэ. Арбитраж хэбзэгъэуцугъэр шъолъырым щыгъэцэкIэгъэнымкIэ хьыкумыр гарант цыхьэшIэгъоу щыт», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Республикэм ипащэ Арбитраж хьыкумым иапэрэ пэщагъэхэу Пщыдатэкъо Вячеславрэ Игорь Дивинымрэ арбитраж хьыкумым уасэу иIэм республикэм зыкъыщегъэIэтыгъэнымкIэ Iофыбэ зэрэзэшIуахыгъэр къыхигъэщыгъ.

ЗиIоф хэшIыкIышхо фызиIэ специалистхэр ведомствэм зэрэщылажьэхэрэр зэIукIэм щыхагъэунэфыкIыгъ. Предпринимательствэм пылъхэм правэм ылъэныкъокIэ яшIэныгъэ зыкъегъэIэтыгъэным, ахэм хабзэр амыукъоным, республикэм инвестициеу къыхалъхьэрэр нахьыбэ шIыгъэным хьыкум къулыкъухэм анаIэ зэрэтырагъэтырэр къаIуагъ.

«Экономикэ зэфыщытыкIэхэм ахэлажьэхэрэм яфедэхэмрэ яфитыныгъэхэмрэ якъэухъумэн епхыгъэ пшъэрылъ къызэрымыкIохэр непэ уахътэм тапашъхьэ къырегъэуцох. Хэгъэгу зэфэшъхьафмэ непэ тихэгъэгу санкциешхо къырашIылIэ. Урысыем иэкономикэкIи, социальнэ лъэныкъомкIи ар ушэтыпIэшхоу щыт. А охътэ мыпсынкIэр цIыфхэм зэпачынымкIэ, общественнэ-политикэ, социальнэ-экономикэ зыпкъитыныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ тфэлъэкIырэр зэкIэ тшIэн фае», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Адыгеим и ЛIышъхьэ ипсалъэ анахьэу къыщыхигъэщыгъэр республикэм зыпкъ итэу хэхъоныгъэ егъэшIыгъэн, цIыфхэм яфитыныгъэхэмрэ яфедэхэмрэ къэухъумэгъэн зэрэфаер ары. Экономикэм изытет нахьышIу шIыгъэнымкIэ, предпринимательствэмрэ инвестиционнэ IофшIэнымрэ язэхэщэнкIэ Урысыем и Президентэу Владимир Путиным пшъэрылъышхохэр къызэригъэуцугъэхэм КъумпIыл Мурат шъхьафэу ягугъу къышIыгъ.

Республикэм и ЛIышъхьэ АР-м и Арбитраж хьыкум щылажьэхэрэм тапэкIи яIофшIэн гъэхъэгъэшхохэр щашIынэу афэлъэIуагъ.

АР-м и Арбитраж хьыкум итхьаматэу Александр Боровик ипсалъэ къызэрэщыхигъэщыгъэмкIэ, илъэс 30-м къыкIоцI ведомствэр экономическэ дэо мин 200-м ехъумэ ахэплъагъ. Федеральнэ бюджетым сомэ миллион 500-м ехъу къырагъэхьажьыгъ. Хьыкум Iофхэм япроцент 90-мэ непэ электрон шапхъэхэм атетэу Iоф адашIэ.

Джащ фэдэу АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, Темыр-Кавказ шъолъырым и Арбитраж хьыкум итхьаматэу Владимир Захаровыр, я 15-рэ арбитраж апелляционнэ хьыкумым итхьаматэу Ольга Авдонинар, АР-м и Апшъэрэ хьыкум итхьаматэу Шумэн Байзэт, АР-м хьыкумымкIэ иветеранхэм я Совет итхьаматэу Трэхъо Аслъан АР-м и Арбитраж хьыкум ипащэхэмрэ иIофышIэхэмрэ ямэфэкIкIэ афэгушIуагъэх.

Хабзэмрэ рэхьатныгъэмрэ якъэухъумэнкIэ гъэхъагъэхэр зэряIэхэм фэшI щытхъуцIэу «АР-м изаслуженнэ юрист» зыфиIорэр АР-м и Арбитраж хьыкум ихьыкумышIхэу Аулъэ Рузаннэ, Владимир Нефедовым, Шъэфрыкъо Азэмат къафагъэшъошагъэх. ХьыкумышIэу Шыбзыхъо Заур АР-м и ЛIышъхьэ и Рэзэныгъэ тхылъ, арбитраж хьыкумым иIофышIэ заулэмэ АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэ ирэзэныгъэ тхылъхэр афагъэшъошагъэх.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах