Примерное время чтения: 1 минута
23

ЦIыфхэм ялъэIу къыпкъырыкIэу

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зэIукIэу тыгъуасэ зэрищагъэр зыфэгъэхьыгъагъэр псэупIэу Родниковэм унашъоу щырахъухьэгъагъэхэр зэрагъэцакIэхэрэр зэгъэшIэгъэныр ары. Шъугу къэтэгъэкIыжьы щыIэкIэ-псэукIэу яIэм зэримыгъэразэхэрэм фэгъэхьыгъэ тхыгъэу псэупIэу Родниковэм дэсхэм къаIэкIагъэхьагъэм иджэуапэу республикэм ипащэ поселкэм дэсхэм мы илъэсым ишышъхьэIу иублэгъу аIукIэгъэным кIэщакIо зэрэфэхъугъагъэр.

«ПсэупIэм тыкIуи, Iофхэм язытет зыщыдгъэгъозагъ, цIыфхэм яшIошIхэр, щыкIагъэу яIэхэр зэдгъэшIагъэх. ЦIыфхэм дэгъоу псэухэ ашIоигъу, ахэм щыIэкIэшIу яIэнэу къалэжьыгъ. Тэ пшъэрылъэу тиIэр къэлэдэсхэм афэдэу къоджэдэсхэми щыIэкIэ-псэукIэ дэгъу ядгъэгъотыныр ары. Урысыем и Президентэу Владимир Путиным пчъагъэрэ бизнесым социальнэ пшъэдэкIыжьышхо зэрихьырэм игугъу къышIыгъ. ПсэупIэхэм хэхъоныгъэ ашIыным пае предпринимательхэм загурыбгъэIон, къыбдырагъэштэн, хэбзэ къулыкъухэми, бизнесми, ежь цIыфхэми акIуачIэ зэдырахьылIэн фае», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Iофэу ашIагъэм къытегущыIагъ Мыекъуапэ имэрэу Геннадий Митрофановыр. Адыгеим и ЛIышъхьэ афишIыгъэгъэ пшъэрылъхэм адиштэу урамхэу Веселэм, Молодежнэм, Новэм, урамэу Новэм къыщежьэу Луговоим нэсырэ переулкэм гъэцэкIэжьын IофшIэнхэр арашIылIагъэх. Урамэу Советскэм илъэс гъогу изэтегъэпсыхьан фэгъэхьыгъэ проект-сметэ документациер агъэхьазыры. Гурыт еджапIэмрэ кIэлэцIыкIу IыгъыпIэмрэ уязыщэлIэрэ гъогум игъэцэкIэжьынкIэ сметэр агъэхьазыры. IофшIэнхэм ягъэцэкIэнкIэ мыбюджет къэкIуапIэхэр къызфагъэфедэнхэу рахъухьэ. Республикэ, муниципальнэ бюджетхэм ямылъкукIи урамхэм остыгъэхэр щапалъэщтых.

Псыр къызыкIэон ылъэкIыщт чIыпIэхэм якъыхэгъэщын тегъэпсыхьэгъэ Iофтхьабзэхэр зэрахьэх. Гурыт еджапIэмрэ кIэлэцIыкIу IыгъыпIэмрэ псырыкIуаIэхэр аращэлIагъэх. КIэлэцIыкIу IыгъыпIэм асфальтэу телъы- гъэр зэблахъугъ, гурыт еджапIэм спорт джэгупIэ щагъэпсы.

Поселкэу Родниковэм и Гупчэ мемориал къыпэIулъ чIыпIэр зэрэзэтырагъэпсыхьащт проектыр агъэхьазыры. Мыекъуапэ къэсырэ автобус рейсхэм ахагъэхъуагъ. Фельдшер-мамыку IэзапIэмрэ культурэм и Унэрэ ягъэцэкIэжьын иIофыгъохэм атегущыIэх.

Республикэм и ЛIышъхьэ зэIукIэм икIэух псэупIэм игъэкъэбзэнкIэ, изэтегъэпсыхьанкIэ, социальнэ мэхьанэ зиIэ псэуалъэхэм ягъэцэкIэжьынкIэ, цIыфхэм медицинэ фэIо-фашIэхэр афэгъэцэкIэгъэнхэмкIэ, IофшIэпIэ чIыпIакIэхэм язэхэщэнкIэ пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр афишIыгъэх.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах