21

ЦIыфхэм япсауныгъэ икъэухъумэн

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Джэджэ ыкIи Шэуджэн районхэм защэIэм псауныгъэм икъэухъумэн епхыгъэ псэуалъэхэм ягъэкIэжьын зэрэкIорэм зыщигъэгъозагъ.

А Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, Адыгэ Республикэм псауныгъэм икъэухъумэнкIэ иминистрэу Мэрэтыкъо Рустем, муниципальнэ образованиеу «Джэджэ районым» ипащэу Андрей Таранухиныр, муниципальнэ образованиеу «Шэуджэн районым» ипащэу Аулъэ Рэщыд.

Адыгэ Республикэм псауныгъэм икъэухъумэнкIэ и Министерствэ къызэритыгъэмкIэ, гъэкIэжьыныгъэм ипрограммэ тегъэпсыхьагъэу къалэу Мыекъуапэ икъокIыпIэ лъэныкъокIэ поликлиникэм ишIын щырагъэжьагъ, къуаджэу Лэшэпсынэ врачебнэ амбулаторие щашIы, селоу Еленовскэм – фельдшер-мамыку пункт. Красногвардейскэ сымэджэщым иигъэкIотыгъэ гъэцэкIэжьын аублагъ.

Ащ нэмыкIэу псэупIэу Джаджэм дэт гупчэ район сымэджэщым пэблагъэу кIэлэцIыкIу поликлиникэ щашIы. Сомэ миллион 30 фэдиз а гухэлъхэм къафыхагъэкIыгъ.

Тыгъуасэ поликлиникэм ишIын зэрэкIорэм иIоф тегущыIэхэзэ, Адыгеим и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ къэралыгъо заказхэм, проектнэ унашъохэм къыдалъытэрэ пстэури дэх имыIэу гъэцэкIэгъэнхэ зэрэфаер. ПсэолъэшIхэм къызэраIуагъэмкIэ, мы илъэсым шэкIогъум ыкIэм нэс IофшIэнхэр зэкIэ гъэцэкIагъэ хъущтых. Ащ нэужым псэуалъэр оборудованиякIэкIэ зэтырагъэпсыхьащт. Ащ къыпэIулъ чIыпIэр зэтырагъэпсыхьанэу, машинэхэр зыдэщытыщт чIыпIэхэри агъэнэфэнхэу пшъэрылъ афашIыгъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ Шэуджэн районым зыщэIэм къуаджэу Хьакурынэхьаблэ дэт гупчэ район сымэджэщым иигъэкIотыгъэ гъэцэкIэжьын зэрэкIорэм зыщигъэгъозагъ. Псауныгъэм игъэпытэн епхыгъэ псэуалъэхэм ягъэкIэжьын ипрограммэ диштэу а IофшIэныр зэшIуахы. Сомэ миллион 15 а гухэлъхэм апэIуагъэхьащт. Iоныгъом ехъулIэу IофшIэнхэр аухыщтых.

Къуаджэу Хьакурынэхьаблэ дэт сымэджэщым амбулаторнэ диализымкIэ медицинэ гупчакIэ къыгуагъэуцуагъ. Мы охътэ благъэхэм сымаджэхэу IэпыIэгъу зищыкIагъэхэр ащ рагъэблагъэхэу рагъэжьэщт. Гупчэм «искусственнэ жъэжъыемкIэ» аппарати 7 чIэт, гупчэм сменищэу Iоф ешIэ, чэщ-зымафэм нэбгырэ 42-мэ (илъэсым нэбгырэ 6550-мэ) яфэIо-фашIэхэр егъэцакIэх. ООО-у «Балтийская медицинская компания» зыфиIорэр ягъусэу а проектыр гъэцэкIагъэ хъугъэ. Медицинэ гупчэм цIыфхэм ишIуагъэ аригъэкIыщт ыпкIэ хэмылъэу. Къэралыгъо гарантиехэмкIэ программэм ар къыдыхэлъытагъэу щыт.

Адыгеим и ЛIышъхьэ хигъэунэфыкIыгъ къуаджэм ащ фэдэ медицинэ гупчэ къызэрэщызэIуахыгъэм ишIогъэшхо къызэрэкIощтыр, зижъэжъые узыхэрэм игъом ыкIи джырэ уахътэм диштэрэ медицинэ IэпыIэгъоу аратырэр хэпшIыкIэу нахьышIу хъущт.

Адыгеим и ЛIышъхьэ республикэм псауныгъэм икъэухъумэнкIэ и Министерствэ, джащ фэдэу Джэджэ ыкIи Шэуджэн районхэм япащэхэм пшъэрылъ афишIыгъ псауныгъэм икъэухъумэн фытегъэпсыхьэгъэ псэолъакIэхэр игъом атIупщынхэу. ХэушъхьафыкIыгъэу тегущыIагъэх коронавирусым зызэриушъомбгъурэм пэуцужьыгъэным ыкIи къоджэдэсхэм явакцинацие ылъэныкъокIэ Iофхэм язытет зыфэдэм.

Оставить комментарий (0)
Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах