Примерное время чтения: 2 минуты
34

ЦIыфхэмкIэ мэхьанэшхо яI

Майкоп, 16 октября - АиФ-Адыгея.

Лъэпкъ проектхэу «Демографиер» ыкIи «Псауныгъэр къэухъумэгъэныр» зыфиIохэрэр къэралыгъом исубъектхэм зэращагъэцакIэрэм фэгъэхьыгъагъ УФ-м и Правительствэ и Тхьаматэу Дмитрий Медведевым селектор шIыкIэм тетэу тыгъуасэ зэхищэгъэ зэхэсыгъор.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, вице-премьерэу Наталья Широковар, министрэхэу Мэрэтыкъо Рустем, КIэрэщэ Анзаур, Мырзэ Джанбэч, нэмыкIхэри.

Урысыем и Премьер-министрэ зэхэсыгъом пэублэ псалъэ къыщишIызэ, проектхэм япхыгъэ Iофыгъохэм язэшIохын, шэпхъэшIухэм адиштэрэ медицинэ IэпыIэгъум игъэпсын цIыфхэр анахьэу зэригъэгумэкIыхэрэр къыIуагъ.

Лъэпкъ проектэу «Демографием» къыдыхэлъытагъэу илъэсищым нэс зыныбжь сабый зиIэ ныхэм IофшIэпIэ чIыпIэхэр ягъэгъотыгъэнхэм 2019-рэ илъэсым сомэ миллиард 65-рэ пэIуагъэхьащт. Джащ фэдэу кIэлэцIыкIу къызэрыхъухьэгъэ унагъохэм фэгъэкIотэныгъэ зиIэ ипотекэр къырахын амал яI. Ау непэрэ мафэм ехъулIэу ар гъэцэкIагъэ зэрэхъурэм уигъэрэзэпэнэу щытэп.

Псауныгъэр къэухъумэгъэным ипрограммэ илъэныкъо шъхьаIэхэм ащыщ гу-лъынтфэ узхэм арылIыкIыхэрэм япчъагъэ нахь макIэ шIыгъэныр ыкIи ар къэгъэлъэгъон гъэнэфагъэм нэгъэсыгъэныр. Мы илъэсымкIэ ащ пэIухьащт сомэ миллиард 11,6-рэ субъектхэм атырагуащэ. Ащ нэмыкIэу нэбгыри 100 — 200 зыдэс псэупIэхэм 2020-рэ илъэсым ехъулIэу фельдшер-мамыку IэзэпIэ минрэ ныкъорэ ащагъэпсын фае. МыщкIэ субъектхэм IофшIэныр нахь агъэлъэшын зэрэфаер, бэхэр къэгъэлъэгъонхэм зэракIэмыхьэхэрэр Д. Медведевым къыхигъэщыгъ.

Мыщ епхыгъэу къэгущыIагъэх ыкIи зэфэхьысыжьхэр къашIыгъэх профильнэ министерствэхэм ыкIи шъолъырхэм япащэхэм ащыщхэм.

ЫпшъэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ проектхэм ягъэцэкIэн Адыгеим мэхьанэшхо щыраты. Псауныгъэр къэухъумэгъэным ипсэолъакIэхэр ашIых, зэтырагъэпсыхьэх. Къалэхэм ямызакъоу, къоджэ псэупIэхэми фельдшер-мамыку IэзапIэхэр къадэуцох, шэпхъэшIухэм адиштэрэ медицинэ IэпыIэгъур цIыфхэм алъыIэсыным республикэм ипащэхэм анаIэ тет. Демографием ылъэныкъокIэ Iофхэм язытет нахьышIу шIыгъэныр мыщ дэжьым анахь шъхьаIэу щыт. А пстэури зэшIохыгъэ зэрэхъурэм лъэплъэ Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах