39

ЦIыфхэр нахьыбэу спортым хэщэгъэнхэ фае

Майкоп, 20 октября - АиФ-Адыгея.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат къуаджэу Хьалъэкъуае зыщэIэм физкультурэ-спорт комплексыкIэхэр шIыгъэнхэм тегъэпсыхьэгъэ программэм диштэу мыщ щашIырэ унэр зэригъэлъэгъугъ.

Проектым къызэрэдилъытэрэмкIэ, квадрат метрэ 690-рэ фэдиз зыубытырэ, зы къат хъурэ унэм хэтыщтых зыщыджэгущтхэ, зыщыбэнэщтхэ, зызщатIэкIыщт ыкIи зызщагъэпскIыщт, джащ фэдэу административнэ унэхэр. Подрядчикыр — пшъэдэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «Монолитсталь-строй» зыфиIорэр ары, псэуалъэм сомэ миллион 41-рэ фэдиз пэIухьащт.

Непэ ехъулIэу унэм ылъапсэрэ ыпкъырэ хьазырых. УнэкIыб IофшIэнхэр зауххэкIэ, коммуникациехэм ауж ихьащтых, шэкIогъум икъихьэгъум дэжь унэкIоцI дэпкъхэм япхыгъэ IофшIэнхэр аублэщтых. Илъэсым ыкIэм ехъулIэу а унэм ишIын аухын мурад яI.

Республикэм и ЛIышъхьэ подряднэ организацием ипащэхэр игъусэхэу проектым игъэцэкIэн ичэзыу гъэнэфагъэхэм атегущыIагъэх, пIалъэхэр укъуагъэ мыхъунхэм ыкIи псэолъэшIын Iофхэр дэгъоу зэшIохыгъэнхэм мэхьанэшхо зэряIэр ащ къыхигъэщыгъ.

КъумпIыл Мурат къуаджэу Хьалъэкъуае щагъэпсырэ комплексым фэдэу къутырэу Псэкъупсэ щашIыщтым епхыгъэ IофшIэнхэми зэпыугъо афамышIынэу къафигъэпытагъ.

«Гухэлъэу зыфэдгъэуцужьыгъэр спорт инфраструктурэм къыдилъытэрэ псэуалъэхэр Адыгеим ипсэупIэ пстэуми ащышIыгъэнхэр ары, ащ тIэкIу-тIэкIузэ тыфэкIо. Мы Iофтхьабзэм изэшIохынкIэ федеральнэ гупчэм ишIуагъэ къыгъэкIонэу тыкъыгъэгугъагъ, тэри типшъэрылъхэр дэгъоу ыкIи игъом зэшIотхыщтых. Тызыфаер тикIэлэцIыкIухэми, тинахьыжъхэми псауныгъэ пытэ яIэнэу, физическэ культурэмрэ спортымрэ апылъынхэу амал ядгъэгъотыныр ары», — къыIуагъ АР-м и ЛIышъхьэ.

Оставить комментарий (0)
Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах