7

ЦIыфхэр ригъэблэгъагъэх

Майкоп, 18 июня - АиФ-Адыгея.

УФ-м и Президентэу Владимир Путиным пшъэрылъ къызэрэфи­шIы­гъэм тетэу Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Уры­сы­ем и Президент иприемнэу Адыгэ Республикэм щыIэм цIыфхэр тыгъуасэ щыригъэблэгъагъэх.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх УФ-м и Президент и Полно­мочнэ лIыкIоу КъФШъ-м щыIэм иаппарат АР-мкIэ ифедеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокинымрэ АР-м ипрокурорэу Игорь Шевченкэмрэ.

ЦIыфхэм къаIэтыгъэ Iофы­гъо­хэр анахьэу зыфэгъэхьыгъагъэ­хэр лэжьэныр езыгъэжьэрэ предпринимательхэм къэралыгъо IэпыIэгъоу къаратырэр, кIэ­­лэцIыкIухэм языгъэпсэфыгъо уахътэ зэрэзэхащэрэр, кIэлэ­еджакIохэм ятворческэ амалхэм зэрахагъахъорэр, гъогухэр зэра­гъэцэкIэжьхэрэр, щагухэр зэрэзэтырагъэпсыхьэхэрэр арых. Iофыгъо пэпчъкIэ пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр афашIыгъэх.

ГущыIэм пае, АР-м IофшIэнымрэ социальнэ хэхъоныгъэм­рэкIэ иминистрэу Мырзэ Джанбэч пшъэрылъ къыфашIыгъ са­быибэ зиIэ ным социальнэ IэпыIэгъу ригъэгъотынэу, гупчэу «Сибизнес» зыфиIорэм иэкспертхэр къыхигъэлажьэхэзэ, бзылъфыгъэ предпринимателым игъоу ылъэгъухэрэр гъэцэкIэ­гъэнхэмкIэ IэпыIэгъу фэхъунэу,  къытыгъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу. 

Адыгеим и ЛIышъхьэ Мые­къуапэ ипащэхэм пшъэрылъ афишIыгъ къалэм икъокIыпIэ лъэныкъо изэтегъэпсыхьан епхыгъэ Iофыгъом икъоу дэлэ­жьэнхэу. Къалэм икъокIыпIэ лъэныкъо хэхъоныгъэ егъэшIыгъэнымкIэ хэбзэ къулыкъухэм Iофтхьэбзэ гъэнэфагъэхэр зэ­рэзэрахьэхэрэр КъумпIыл Мурат агу къыгъэкIыжьыгъ. КIэлэцIыкIу IыгъыпIитIу мыщ къыщызэIуа­хыгъ, гурыт еджапIэрэ IэзапIэрэ щашIы. Паркэу «Патриот» зыфиIорэр агъэпсынэу, бэдзэ­рыр нэмыкI чIыпIэ ахьыжьынэу, къушъхьэм екIурэ гъогум къыпэ­Iулъ чIыпIэр зэтырагъэпсыхьанэу мурад яI. Микрорайонхэу Восходымрэ Михайловымрэ хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэныр рес­публикэм ипащэхэм анахьэу анаIэ зытырагъэтырэ лъэны­къохэм ащыщ.

Мыекъуапэ ипащэ ипшъэ­рылъхэр зыгъэцакIэу Сергей Стельмах къызэриIуагъэмкIэ, урамхэу Шоссейнэмрэ Гаражнэмрэ къахиубытэрэ гъогу Iахь­хэр агъэцэкIэжьын ягухэлъ. Микрорайонэу Восходым остыгъэ 42-рэ тырагъэуцуагъ. Унэхэм азыфагу къыдэфэрэ щагуищмэ ягъэцэкIэжьынкIэ IофшIэнхэр шышъхьэIум нэс аухыщтых. Къихьащт илъэсым джыри щагуитIу зэтырагъэпсыхьан ягу­хэлъ.

Микрорайонхэу Восходымрэ Михайловымрэ адэсхэр зыгъэгумэкIырэ Iофыгъохэм ащыщ гори цIыфхэм къаIэтыгъ. КIэлэеджакIохэр еджапIэм къызи­кIыжьхэкIэ, яуахътэ зэрагъэкIощтымкIэ амалэу щыIэхэр ахэм зэрагъашIэ ашIоигъуагъ. КъумпIыл Мурат мыр зигъо Iофы-гъоу зэрэщытыр, инфраструктурэм игъэфедэн мэхьанэшхо зэриIэр хигъэунэфыкIыгъ. Ыпэ рапшIэу ащ фэдэ амал къэзытырэр технопаркэу «Кванториум» зыфиIорэр ары. Гурыт еджапIэу N 17-м технопаркэу «Кванториумыр» щызэхащэнэу рахъухьагъ. Къалэм икъокIыпIэ лъэныкъо щыпсэурэ кIэлэ­еджакIор естественнэ шIэны­гъэхэм, физикэм, хьисапым мыщ щапылъын ылъэкIыщт.

«Iофыгъоу къаIэтыгъэ пэпчъкIэ хэкIыпIэхэр щыIэх. ЦIыфхэм IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэ­нымкIэ Урысые Федерацием и Пра­вительствэрэ партиеу «Еди­нэ Россиемрэ» Iофэу зэшIуа­хыхэрэм афэдэхэр республикэм игъэцэкIэкIо хабзэ икъу­лыкъухэми агъэцакIэх, цIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ нахьышIу шIыгъэныр ары ахэр зытегъэпсы­хьагъэхэр», — къыIуагъ КъумпIыл мурат.

Зыкъызэрэфагъэзэгъэ Iо­фы­гъо пэпчъкIэ Адыгэ Республи­кэм и ЛIышъхьэ пшъэрылъхэр афишIыгъэх, ахэр загъэцэкIэн фэе пIалъэхэр, ащкIэ пшъэдэ­кIыжь зыхьыщтхэр ыгъэнэфа­гъэх.

Оставить комментарий (0)
Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах