Примерное время чтения: 2 минуты
84

Цыхьэу къафашIырэм хэхъуагъ

Фото Алексея Гусева / АиФ

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат тыгъуасэ зыIукIагъэхэм ащыщ цIыфхэм яфитыныгъэхэмкIэ Уполномоченнэу республикэм щыIэ Анатолий Осокиныр.

2018рэ илъэсым мы структурэм зыкъыфэзыгъэзэгъэ цIыфхэм яIофыгъохэр зэхэфыгъэхэ зэрэхъугъэм изэфэхьысыжьхэр ары анахь шъхьаIэу щытыгъэр.

Шъолъырым щыпсэухэрэр зыгъэгумэкIыхэрэ Iофыгъохэр республикэм ихэбзэ къулыкъухэм псынкIэу къазэралъигъэIэсхэрэмкIэ, зэпхыныгъэ дэгъу зэрадыриIэмкIэ омбудсменым зэрэфэразэр АРм и ЛIышъхьэ пэублэм къыхигъэщыгъ.

— Шъо шъуалъэныкъокIэ къикIыхэрэ Iофыгъуабэхэу зизэшIохын тыхэлэжьэн тлъэкIыщтхэмкIэ зыкъытфэшъогъазэ. Республикэм щыпсэухэрэм зэпхыныгъэ адытиIэным изы амалэу теплъы уполномоченнэм иаппарат. IофшIэным мыщ фэдэ екIолIакIэ зэрэфышъуиIэмкIэ тышъуфэраз. Ащ ишIуагъэкIэ цIыфхэмкIэ мэхьанэшхо зиIэ Iофыгъуабэ зэшIотхын тэлъэкIы, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Анатолий Осокиным къызэриIуагъэмкIэ, 2018рэ илъэсым гъогогъу 610рэ цIыфхэм закъыфагъэзагъ. НахьыбэрэмкIэ ахэр зыгъэгумэкIыхэрэр псэупIэ зэрагъэгъотынымкIэ фитыныгъэу яIэхэр укъуагъэхэ зэрэхъурэр ары. Мыщ дэжьым анахь шъхьаIэу зигугъу къышIыгъэр сэкъатныгъэ зиIэхэ сабыйхэм, унагъохэу мы купым къыхиубытэхэрэр зэрысхэм яфитыныгъэхэр зэтегъэуцожьыгъэнхэр ары. Джащ фэдэу коммунальнэ фэIофашIэхэр зэрафагъэцакIэхэрэм, экологием, лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ яфитыныгъэхэр укъуагъэхэ зэрэхъухэрэм, нэмыкI Iофыгъохэм япхыгъэ дэо тхылъхэр къаIэкIахьэх.

— Ыпэрэ илъэсхэр пштэхэмэ, зыкъытфэзыгъазэхэрэмкIэ гъот макIэ зэряIэм иIофыгъо анахь шъхьаIэу щытыгъэмэ, джы ахэм япчъагъэ нахь макIэ хъугъэ. Мыщ дэжьым мэхьанэшхо зиIэу къэпIон плъэкIыщтыр цIыфхэм республикэм ихэбзэ къулыкъухэм цыхьэу афашIырэм зэрэхэхъуагъэр ары, — къыIуагъ А. Осокиным.

КъумпIыл Мурат къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, цIыфхэм яфитыныгъэхэмкIэ Уполномоченнэу республикэм щыIэм къыIэтыгъэхэ гумэкIыгъохэм ахэплъэщтых, ахэр зэхэфыгъэнхэмкIэ профильнэ ведомствэхэм пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр афишIыщтых.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах