Примерное время чтения: 3 минуты
106

Cымэджэщыр къызэIуахыгъ

Майкоп, 14 июня - АиФ-Адыгея.

Тэхъутэмыкъое районым щыпсэухэрэ цIыфхэр илъэс зэкIэлъыкIохэм зэжэгъэхэ район сымэджэщыр тыгъуасэ мэфэкI шIыкIэм тетэу къызэIуахыгъ. Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, Адыгеим и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, АР-м и Апшъэрэ хьыкум и Тхьаматэу Трэхъо Аслъан, федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, АР-м и Премьер-министрэ игуадзэу Наталья Широковар, Тэхъутэмыкъое районым ипащэу Шъхьэлэхъо Азмэт, нэмыкIхэри.

Медицинэ IофышIэм и Мафэу къэблагъэрэм ипэгъокIэу район сымэджэщыр къызэIуахыгъ. Щэу зэтет псэуалъэр аужырэ шапхъэхэм адиштэу гъэпсыгъэ. Сымаджэхэр чIэгъолъхьанхэ алъэкIынэу чIыпIэ 50 иI, поликлиникэм зы сменэм къыкIоцI нэбгырэ 200-мэ IэпыIэгъу ащыфэхъунхэ алъэкIыщт.

КъумпIыл Мурат къэзэрэугъоигъэхэм закъыфигъазэзэ кIигъэтхъыгъ УФ-м и Президент къыгъэуцугъэхэ стратегическэ инициативэхэр гъэцэкIагъэхэ хъунхэмкIэ район сымэджэщым къыщызэIуахыгъэ Iэзэн корпусыр мэхьанэ ин зиIэ лъэбэкъоу зэрэщытыр, къэзытхырэр Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.

2007-рэ илъэсым Тэхъутэмыкъое район сымэджэщым ишIын рагъэжьагъ, ау ахъщэ зэрэщымыIэм ыпкъ къикIыкIэ IофшIэныр къызэтеуцогъагъ. УФ-м и Правительствэ КъумпIыл Мурат Iофэу дишIагъэм, Дмитрий Медведевыр ежь ышъхьэкIэ IэпыIэгъу къызэрафэхъугъэм ишIуагъэкIэ илъэсыбэрэ щытыгъэ псэуалъэм ишIын рагъэжьэжьыгъ. Сомэ миллиони 143-рэ фэдиз IофшIэнхэм апаIуагъэхьанэу къатIупщыгъ. Ащ щыщэу миллион 18-кIэ оборудованиякIэр зэрагъэгъотыгъ.

Ахъщэу къатIупщыгъэр зэрифэшъуашэу зэрагъафэмэ, IофшIэнхэр зэрэкIорэм Адыгеим и ЛIышъхьэ ежь ышъхьэкIэ лъыплъагъ. Сымэджэщым икъызэIухын фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэм псэуалъэр зышIыгъэхэм рэзэныгъэ гущыIэхэр ащыфигъэзагъэх. ПшъэдэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «Марк-Сервис» зыфиIорэм ипащэу Цуекъо Мурат ыкIи ащ иIофышIэхэм охътэ кIэкIым къыкIоцI зэрифэшъуашэу псэуалъэр зэрашIыгъэр КъумпIыл Мурат игущыIэ къыщыхигъэщыгъ.

— СымэджэщыкIэм амалэу иIэхэр псауныгъэр къэухъумэгъэным исистемэ нахьышIу хъуным зэрэфэIорышIэщтхэм сицыхьэ телъ, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат. — Республикэм икъэралыгъо хэбзэ къулыкъухэр федеральнэ программэхэм тапэкIи ахэлэжьэщтых, медицинэр цIыфхэм нахь апэблагъэ хъуным фэIорышIэщтых. Ау Iофэу зэшIотхырэм медицинэ IофышIэхэри къыхэлэжьэнхэ, опытэу аIэкIэлъым хагъэхъо зэпытын, сымаджэхэм зэрифэшъуашэу апэгъокIынхэ фае.

ТапэкIэ сымэджэщэу районым иIагъэм уигъэрэзэнэу щытыгъэп. Псэуалъэр жъы дэдагъ, специалистхэм афикъун кабинет иIагъэп. Джы ащ фэдэ гумэкIыгъо Тэхъутэмыкъое районым иIэжьэп. Аужырэ шапхъэхэм адиштэрэ псэуалъэр зэтегъэпсыхьагъ, «бережливое производство» зыфиIорэ шIыкIэм тетэу гъэпсыгъэ.

КъумпIыл Мурат сымэджэщыр къыплъыхьагъ, Iоф щызышIэхэрэ специалистхэм гущыIэгъу афэхъугъ. Тэхъутэмыкъое район сымэджэщым иврач шъхьаIэу Нэхэе Светланэ къызэриIуагъэмкIэ, псэолъакIэм терапевтическэ, педиатрическэ, неврологическэ отделениехэр хэтых. Апэрэ къатым IэзапIэу стоматологым, рентгенодиагностикэм ыкIи лабораторием якабинетхэр зыхэтхэр тетых. Пащэм игущыIэ къызэрэщыхигъэщыгъэмкIэ, врачхэм лъэшэу ащыкIэхэрэп. Республикэм анахьэу щымэкIэ кIэлэцIыкIу эндокринологри сымэджэщым зэригъэгъотыгъ.

Пэнэжьыкъуае щашIырэ спорт комплексыр зынагъэсыгъэри КъумпIыл Мурат зэригъэлъэгъугъ. Федеральнэ целевой программэу «2014 — 2020-рэ илъэсхэм УФ-м физическэ культурэмрэ спортымрэ хэхъоныгъэ щягъэшIыгъэныр» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу псэуалъэм ишIын рагъэжьагъ. Ащ сомэ миллион 73-м ехъу пэIухьанэу агъэнафэ. Нэбгырэ 200-м ехъу зычIэфэщт псэуалъэм ишIын мы илъэсым аухыщт.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах