Примерное время чтения: 2 минуты
123

Дин зэфыщытыкIэхэм атегущыIагъэх

Майкоп, 8 ноября - АиФ-Адыгея.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Адыгеимрэ Мыекъуапэрэ я Епархие иархиепископэу Тихон тыгъуасэ IофшIэгъу зэIукIэгъу дыриIагъ. Шъолъырым щыпсэухэрэм азыфагу илъ дин зэгурыIоныгъэр гъэпытэгъэным, къыткIэхъухьэрэ лIэужхэр зэрифэшъуашэу пIугъэнхэм, нэмыкI Iофыгъохэми лъэныкъохэр атегущыIагъэх.

Адыгеим лъэпкъ зэфэшъхьафхэу исхэм яшэн-хабзэхэр, зэхэтыкIэхэр къэухъумэгъэнхэм, шъхьадж ылэжьырэ диным шъхьэкIафэ фэтшIыным, зыкIыныгъэ тазыфагу илъэу тызэдэпсэуным мэхьанэшхо зэриIэр АР-м и ЛIышъхьэ хигъэунэфыкIыгъ.

— Республикэм общественнэ-политическэ зыпкъитыныгъэ, лъэпкъ ыкIи дин зэгурыIоныгъэ зэрилъхэм тырэгушхо. Ары тибаиныгъэ шъхьаIэр, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат. — Шъолъырым игъэцэкIэкIо хэбзэ къулыкъухэмрэ общественнэ организациехэмрэ зэгурыIохэу Iоф зэрэзэдашIэрэм, акIуачIэ зэрэзэхэлъым ар къыкIэкIо. Мы IофшIэныр зэрифэшъуашэу зэхэщэгъэным урыс православнэ чылысым иIахьышхо хэлъ. ТичIыгу рэхьатныгъэу ыкIи мамырныгъэу илъыр къэухъумэгъэным фэшI Епархиемрэ муфтиатымрэ зэпхыныгъэу адытиIэр джыри нахь дгъэпытэным мэхьанэшхо иI. Ар пшъэрылъ шъхьаIэу зыфэтэгъэуцужьы ыкIи Адыгеим тапэкIэ хэхъоныгъэхэр ышIынхэм ар ылъапсэу щыт, къэзытхырэр Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.

Чыристан диныр зылэжьыхэрэм яIофыгъохэр зэшIохыгъэнхэмкIэ ыкIи чылысхэм яшIынкIэ (ащ хэхьэ Свято-Успенскэ кафедральнэ чылысыр) республикэм ипащэхэу IэпыIэгъу къафэхъухэрэм зэрафэразэр архиепископым къыIуагъ. ЫпшъэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ чылысыр республикэмкIэ анахь иныщт, зэкIэмкIи квадратнэ метрэ мини 2-м ехъу илъыщт. Псэуалъэм ишIын зыщыпадзэжьыгъэр 2014-рэ илъэсыр ары. А уахътэм къыкIоцI республикэм ихэбзэ къулыкъухэм яIэпыIэгъукIэ ыкIи тхьэшIошъхъуныгъэ зиIэ цIыфхэм къаугъоигъэ ахъщэмкIэ дэпкъхэр дащэягъэх, унашъхьэр зыIыгъыщт пкъыгъор агъэпсыгъ. Джащ фэдэу гупыкI зиIэхэм яшIуагъэкIэ макъэ къэзыгъэIурэ (колокол) пкъыгъуи 9 къаIэкIэхьагъ, ахэм ащыщэу анахь шъхьаIэм тонн 1,2-рэ къещэчы. 2019-рэ илъэсым гъатхэм унашъхьэр тыралъхьанэу агъэнафэ. Чылысым зэкIэмкIи метрэ 41-рэ илъэгэгъэщт.

Епархием инэмыкI проектхэм, джырэ уахътэм анахьэу ынаIэ зытыригъэтыхэрэ Iофыгъохэм КъумпIыл Мурат акIэупчIагъ. Чыристан диныр зылэжьыхэрэмрэ быслъымэнхэмрэ зэфыщытыкIэ дэгъу зэрэзэфыряIэм мэхьанэшхо зэриIэр, тапэкIи а гъогум республикэр темыкIэу ыпэкIэ зэрэлъыкIотэщтыр къыIуагъ.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах