57

Джыри зы федэкъэкIуапI

Майкоп, 18 октября - АиФ-Адыгея.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат пхъэшъхьэ-мышъхьэ-хэтэрыкI гъэщтыгъэхэр къызыщыдагъэкIырэ заводэу Тэхъутэмыкъое районым итым щыIагъ.

Предприятием Iоф зэришIэрэм нэIуасэ зыфашIыгъ Адыгэ Республикэм иофициальнэ лIыкIоу Краснодар краим иадминистрацие ипащэ дэжь щыIэ Александр Наролиным, Адыгэ Республикэм мэкъу-мэщымкIэ иминистрэу Къуанэ Анзаур, Тэхъутэмыкъое районым ипащэу Шъхьэлэхъо Азмэт.

Инвесторым цеххэр ежь- ежьырэу ыгъэпсыгъэх, коммуникациехэр рищагъэх, IэкIыб къэралыгъохэм къащашIыгъэ оборудованиер къыщэфыгъ. ПстэумкIи заводым квадрат метрэ мини 9,5-рэ зэлъеубыты. Сомэ миллион 650-рэ фэдиз ащ халъхьэгъах. Предприятием зы сыхьаткIэ продукцие тонни 4 – 5 е нэмыкIэу къэпIон хъумэ, илъэсым къыкIоцI продукцие тонн мин 14 фэдиз къыдегъэкIы. ГъэучъыIалъэм гъомылэпхъэ тонн мини 4-м нэс дэфэ.

ПшъэдэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «Альянс» зыфиIорэм ипащэу Хъурмэ Вячеслав къызэриIотагъэмкIэ, заводым IофшIэпIэ чIыпIи 145-рэ щызэхэщагъ, нэбгырэ 50-мэ ренэу ащ Iоф щашIэ. НахьыбэрэмкIэ мыщ щылажьэхэрэр Тэхъутэмыкъое, Теуцожь районхэм ащыпсэухэрэр ары.

2022-рэ илъэсым имэкъуогъу къыщегъэжьагъэу 2023-рэ илъэсым игъэтхапэ нэс предприятием ия 2-рэ чэзыу атIупщынэу рахъухьэ. Джыри Iахьтедзэу сомэ миллион 350-рэ хъурэ инвестициехэр къаIэкIэхьащтых. Ащ амал къаритыщт илъэсым къыкIоцI тонн мин 25-м нэсэу продукцие къыдагъэкIынэу, мыщ щылажьэхэрэм япчъагъэ нэбгырэ 210-м нагъэсынэу.

Республикэм ипащэ предприятием иIофхэм язытет зызщегъэгъозэ нэуж хэтэрыкIлэжьыным республикэм зызэрэщырагъэушъомбгъущтым, чIыпIэм къыщахьыжьырэ хэтэрыкIхэмрэ пхъэшъхьэ-мышъхьэхэмрэ заводым къызэрэIэкIагъэхьащтхэм афэгъэхьыгъэ зэIукIэгъур зэрищагъ.

КъумпIыл Мурат зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, хэтэрыкIхэм федэшхо къахьы, мэкъу-мэщым изы лъэныкъо шъхьаIэу къэралыгъо IэпыIэгъу къазыфыратыхэрэм ар ащыщ.

Мэкъу-мэщымкIэ Министерствэм пшъэрылъ фашIыгъ къэралыгъо программэхэм япхырыщын фэгъэхьыгъэ къэбархэр икъоу чIыгулэжьхэм аIэкIигъэхьанэу, фышъхьэ лэжьыгъэхэр бэу зэрашIэщтыгъэм текIынхэшъ, пхъэшъхьэ-мышъхьэхэу, цумпэхэу, хэтэрыкIхэу нахь федабэ къызыкIакIохэрэм ялэжьын пыхьанхэу зэрэрахъухьагъэр лъигъэкIотэнэу.

«АщкIэ ищыкIэгъэ амалхэр зэкIэ республикэм иIэх. ХэтэрыкIхэм якъэгъэкIынкIэ, псыр зэрэкIагъахъорэм зегъэушъомбгъугъэнымкIэ мылъкоу агъэкIодырэм щыщ къафизыгъэкъужьыщт программэхэр агъэфедэх. Федеральнэ гупчэм иIэпыIэгъу нахь шIуагъэ къытэу къызфагъэфедэн фае, япродукцие зэрэIуагъэкIыщтым чIыгулэжьхэр тапэкIэ ыгъэгумэкIыжьыщтхэп, заводыкIэм ар аIихыщт», — къыIуагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ.

ЗэIукIэгъум ыуж Адыгеим и ЛIышъхьэрэ предприятием ипащэхэмрэ заводым ищагу чъыг заулэ дагъэтIысхьагъ.

Оставить комментарий (0)
Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах