Примерное время чтения: 2 минуты
38

ЕджапIэр зэрагъэцэкIэжьырэр ыуплъэкIугъ

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Мыекъопэ районым зэкIом псэупIэу ХъымыщкIэй дэт гурыт еджапIэм щыIагъ, гъэсэныгъэ зыщызэрагъэгъотырэ унэу агъэцэкIэжьырэм IофшIэнхэр зэрэщыкIохэрэм зыщигъэгъозагъ.

Илъэсэу икIыгъэм ыкIэхэм адэжь Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ пшъэрылъ зэрафишIыгъэм тетэу IофшIэнхэр рагъэжьагъэх. Унашъхьэр, джэхашъохэр, шъхьаныгъупчъэхэр, пчъэхэр, инженер коммуникациехэр зэблахъугъэх, спортзалыр агъэцэкIэжьыгъ, Интернет-зэпхыныгъэр щыIэ хъугъэ. Непэ кIэлэцIыкIу 70-рэ фэдиз еджапIэм чIэс.

Адыгеим и ЛIышъхьэ еджапIэм иIофхэм язытет зыщигъэгъозагъ ыкIи Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэ иIэнатIэ зыгъэцэкIэрэ КIэрэщэ Анзаур пшъэрылъ заулэ фишIыгъ. Ахэр зэпхыгъэхэр еджапIэр къызэрэшIыхьагъэр зэблэхъугъэныр, пщэрыхьапIэр гъэцэкIэжьыгъэныр, кIэлэцIыкIухэр еджапIэм къызэрэнагъэсыщтхэр гъэнэфэгъэныр, мебелымрэ ящыкIэгъэ Iэмэ-псымэхэмрэ аIэкIэгъэхьэгъэнхэр.

ЧIыпIэу еджапIэм къыпэIулъыр нахь зэтегъэпсыхьэгъэным пае хэушъхьафыкIыгъэу пшъэрылъхэр ЛIышъхьэм афишIыгъэх. ПсэупIэм щызэшIуахырэ Iофыгъохэм еджапIэм Iутхэр ыкIи щеджэхэрэр къахэгъэлэжьэгъэнхэм, шэмбэт шIыхьафхэр зэхэщэгъэнхэм, ячIыгу гупсэ итарихъ кIэлэеджакIохэр икъоу нэIуасэ фэшIыгъэнхэм КъумпIыл Мурат къыфэджагъ. ГущыIэм пае, нэмыц-фашист техакIохэм апэуцужьхи, Адыгеир шъхьафит зышIыжьыгъэхэм якъэхалъэ еджапIэм дэжь щыт. Джы саугъэтэу а чIыпIэм щагъэуцугъэм Хэгъэгу зэошхом хэкIодэгъэ нэбгырэ 200 фэдизмэ ацIэхэр тетых. АР-м и ЛIышъхьэ мемориальнэ комплексым гъэцэкIэжьын IофшIэнэу щызэшIуахыхэрэм осэшIу къафишIыгъ ыкIи Хэгъэгу зэошхом илIыхъужъхэм яшIэжь къэухъумэгъэным мэхьанэшхо зэриIэр къыхигъэщыгъ.

ЕджапIэм иIофышIэхэм ыкIи ны-тыхэм якомитет илIыкIохэм КъумпIыл Мурат зэрэфэразэхэр къыраIуагъ ыкIи гъэсэныгъэ зыщарагъэгъотырэ организациер зэбгырамыгъэкIыжьыным къыкIэлъэIугъэх.

Ащ фэдэ къэбархэр зэрэмышъыпкъэхэр Адыгеим и ЛIышъхьэ къариIуагъ ыкIи еджапIэм къыпэIулъ чIыгу Iахьыр зыми зэрэрамытыщтыр къыхигъэщыгъ.

«Адыгеим икъушъхьэлъэ чIыпIэ гугъапIэхэр къэзытырэ чIыпIэу щыт. Мыекъопэ районым туризмэм зызэрэщиушъомбгъурэм дакIоу цIыфэу ащ щыпсэухэрэми япчъагъэ хэхъо, ащ къикIырэр еджапIэхэри нахь ящыкIагъэ зэрэхъухэрэр ары. Арышъ, программэ зэфэшъхьафхэм къызэрэдалъытэрэм тетэу къуаджэхэм ясоциальнэ инфраструктурэ нахь зэтедгъэпсыхьан, а чIыпIэхэм ащыпсэухэрэм ящыIакIэ нахьышIу тшIын фае. Гъэсэныгъэ зыщызэрагъэгъотырэ организациехэм ягъэцэкIэжьын фэгъэхьыгъэ унашъохэу Урысые Федерацием и Президент къышIыгъэхэм хэушъхьафыкIыгъэу тынаIэ атедгъэтын фае», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы: Урысыем и Президентэу Владимир Путиным партиеу «Единэ Россием» изэфэс пшъэрылъ къащыфишIыгъагъ еджапIэхэм ягъэцэкIэжьынкIэ программэ игъэкIотыгъэр хэгъэгум щагъэцэкIэнэу рагъэжьэнэу. Адыгеим 2022 — 2023-рэ илъэсхэм ателъытагъэу федеральнэ IэпыIэгъоу сомэ миллион 706-рэ къыфыхагъэкIыгъ, ащ ишIуагъэ къэкIощт республикэм иеджэпIи 10-мэ ягъэцэкIэжьынкIэ. Нэбгырэ мини 6,3-м ехъу а еджапIэхэм ачIэсых.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах