Примерное время чтения: 2 минуты
29

ЕджэпIи 9-мэ гъэцэкIэжьынхэр ащырагъэжьагъэх

Майкоп, 23 марта - АиФ-Адыгея.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зэIукIэу зэрищагъэр зыфэгъэхьыгъагъэр еджа­пIэ­хэм яигъэкIотыгъэ гъэцэкIэжьын республикэм зэрэщыпхыращыщтым ипрограммэ игъэцэкIэн.

Мы Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэ ипшъэ­рылъхэр зыгъэцакIэу КIэрэщэ Анзаур, Адыгеим гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ иминистрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцакIэу Евгений Лебедевыр, республикэм псэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, унэ-коммунальнэ ыкIи гъогу хъызмэтымкIэ иминистрэ иапэрэ гуадзэу Лафышъэ Рэмэзан, къалэхэмрэ районхэмрэ япащэхэр, гъэсэныгъэм имуниципальнэ къулыкъухэм яIэшъхьэтетхэр, еджапIэхэм ядиректорхэр, подряднэ организациехэм ялIыкIохэр.

Республикэм и ЛIышъхьэ агу къызэригъэкIыжьыгъэмкIэ, шъолъырхэм яеджа­пIэхэм яигъэкIотыгъэ гъэцэкIэжьын къа­хэзылъхьагъэр партиеу «Единэ Россиер» ары, Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным ащ къыдыригъэштагъ. Къэралыгъом ипащэ пшъэрылъ зэрэфишIыгъэм тетэу Урысыем и Правительствэ а IофымкIэ федеральнэ программэ зэхигъэуцуагъ.

Шъолъырхэм апэрэхэм ащыщэу Адыгеим ащ хэлажьэмэ зэрэшIоигъом фэгъэхьыгъэ тхылъыр къытыгъагъ. Мы илъэсым федеральнэ программэм тегъэ­псыхьагъэу къалэу Мыекъуапэ, Мыекъо­пэ, Шэуджэн ыкIи Красногвардейскэ районхэм яорганизациехэу гъэсэныгъэ зыщарагъэгъотыхэрэм ащыщхэу 8-мэ ягъэцэкIэжьын зэхащэщт. Зэхэубытагъэу къэпIон хъумэ, сомэ миллион 600-м ехъу ахэм апэIуагъэхьащт, сомэ миллион 596-р федеральнэ бюджетым къыхэ­кIыщт. Ащ нэмыкIэу программэу «Къоджэ чIыпIэхэм яхэхъоныгъ» зыфиIорэм диштэу Хьакурынэхьаблэ дэт гурыт еджапIэу N 1-м игъэцэкIэжьын рагъэжьагъ.

«Дэгъоу ыкIи пIэлъэ кIэкIхэм къа­кIоцI а еджапIэхэм ягъэцэкIэжьын епхыгъэ пшъэрылъыр тапашъхьэ ит. Мыщ дэжьым кIэлэцIыкIухэми ны-тыхэми ар амал зэриIэкIэ зэрар афэмы­хъуным тынаIэ тедгъэтын фае. Ащ къыхэкIэу IофшIэнхэм анахьыбэр кIэ­лэцIыкIухэр зыщыдэсыщтхэ лъэ­хъаным зэшIотхынхэу тетыубы­тагъ. ГъэцэкIэжьынхэр зыщыкIощтхэ лъэ­хъаным еджэныр зэрэзэхэщэгъэщтыр икъоу цIыф­хэм алъыжъугъэIэс. ЕджапIэхэм, аужып­къэм класс зэфэшъхьафхэм, ны-тыхэм яеплъыкIэ къыдэшъулъытэзэ, а пшъэ­ры­лъыр зэфэ­шъхьафэу ащызэшIохыгъэ хъущт: пэIудзыгъэ шIыкIэм къыщыублагъэу кIэлэцIыкIухэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ нэмыкI еджапIэхэм кIонхэм иамал щыIэным нэсыжьэу. Джыри зэ къэсэIожьы: гъэсэныгъэр зэрэзэхэщагъэм зыпарэкIи ащ изэрар къекIынэу щытэп, еджапIэхэм ядиректорхэмрэ язавуч­хэмрэ а Iофыгъом ренэу анаIэ тырагъэтын фае. Министрэхэм я Кабинет пшъэрылъ фэсэшIы Iофыгъоу къэуцухэрэм язэшIохынкIэ подряднэ организациехэм яшIуагъэ арагъэкIынэу. Тызэгъусэу къиныгъохэр щыдгъэзыенхэ фае», — къыIуагъ Адыгэ Респуб­ликэм и ЛIышъхьэ.

Мы зэIукIэм муниципалитетхэм япащэхэм, еджапIэхэм ядиректорхэм, подряднэ организациехэм яIэшъхьэтетхэм агъэцэкIэжьыщт псэуалъэ пэпчъкIэ еп­лъыкIэу яIэхэр къыщаIуагъэх.

КIэуххэр зэфихьысыжьхэзэ республи­кэм и ЛIышъхьэ джыри зэ агу къыгъэ­кIыжьыгъ Iофышхоу зэшIохыгъэн фаем мэхьанэу иIэр зыфэдэр. ЗэрэхагъэунэфыкIыгъэмкIэ, еджапIэхэр игъэкIотыгъэу загъэцэкIэжьыхэрэ нэужым ахэм къапэIулъ чIыпIэхэмрэ спортивнэ Iофтхьабзэхэр зыщызэрахьэхэрэмрэ зэтырагъэ­псыхьащтых.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах