35

Экономикэм хэхъоныгъэхэр ышIынхэм фэIорышIэщт

фото Алексея Гусева / АиФ

Публичнэ Iахьзэхэлъ обществэу «Кубаньэнерго» зыфиIорэм ишIуагъэкIэ республикэм щашIыгъэ киловольти 110-рэ кIуачIэ зиIэ подстанциеу «Адыгейская» зыфиIорэм икъызэIухын фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэ тыгъуасэ щыIагъ.

Ащ хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан, АР-м и Къэралыгъо Совет - Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, Адыгеим экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ иминистрэу ЛIыхэсэ Махьмуд, обществэу «Кубаньэнергом» игенеральнэ директорэу Александр Гавриловыр, Адыгэкъалэрэ Теуцожь районымрэ яадминистрациехэм япащэхэу Хьатэгъу Налбыйрэ Хьачмамыкъо Азэматрэ, псэуалъэм ишIын дэлэжьагъэхэр, нэмыкIхэри.

2014-рэ илъэсым Шъачэ щыкIогъэ экономическэ форумым Адыгеимрэ компаниеу «Россети» зыфиIорэмрэ щызэдашIыгъэ зэзэгъыныгъэм мы проектым игъэцэкIэн къыкIэлъыкIуагъ. Илъэсныкъом къыкIоцI подстанциер ашIыгъ, зэкIэмкIи ащ сомэ миллион 600 фэдиз тефагъ. 2019-рэ илъэсым нэс республикэм иэнергосистемэ игъэкIэжьын сомэ миллиарди 10 фэдиз пэIуагъэхьанэу зэзэгъыгъэх.

АР-м и ЛIышъхьэ мэфэкI зэхахьэм къыщыгущыIэзэ, аужырэ шапхъэхэм адиштэрэ псэуалъэу къызэIуахырэмкIэ къэзэрэугъоигъэхэм, Адыгэкъалэрэ Теуцожь районымрэ ащыпсэухэрэм къафэгушIуагъ. Мы муниципальнэ образованиехэм аIэкIэлъ энергокIуачIэхэм зэрахэхъуагъэм дакIоу инвестициехэм алъэныкъокIи республикэр джыри нахь хъопсагъо зэрэхъущтыр къыхигъэщыгъ.

«Обществэу «Кубаньэнергом» ипащэ, иIофышIэхэм яшIуагъэкIэ мэхьанэшхо зиIэ мы проектыр щыIэныгъэм щыпхырытщын тлъэкIыгъ, ащкIэ тышъуфэра, - къыIуагъ ТхьакIущынэ Аслъан. - Адыгеим иэкономикэ хэхъоныгъэхэр ешIых, ыпэкIэ лъэкIуатэ, объектыкIэхэр къызэIутэхых. Ащ дакIоу электричествэу дгъэфедэрэри нахьыбэ мэхъу, инвестиционнэ проектхэр дгъэцэкIэнхэм фэшI энергокIуачIэхэм ахэдгъэхъон фае. АщкIэ непэ къызэIутхырэ подстанциер амалышIоу щыт. Компаниемрэ республикэмрэ шIуагъэ къытэу тапэкIи Iоф зэдашIэным, мэхьанэшхо зиIэ проектхэр зэшIохыгъэнхэм тыфэхьазыр.

АР-м и ЛIышъхьэ подстанцием игъэпсын зэрэлъыкIуатэрэм ренэу зэрэлъыплъагъэр, сыд фэдэрэ лъэныкъокIи IэпыIэгъу къызэрафэхъугъэр къыIуагъ нэужым гущыIэр зыштэгъэ Александр Гавриловым.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах