Примерное время чтения: 2 минуты
26

Федеральнэ IэпыIэгъу тедзэ зэратыщт шъолъыри 10-м Адыгеир ащыщ

Майкоп, 4 ноября - АиФ-Адыгея.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Урысые Федерацием ишъолъырхэм хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэнымкIэ Прави­тель­ствэ комис­сием иIофшIэн хэлэжьагъ. Урысые Федерацием и Правительствэ и Тхьаматэ игуадзэу Виталий Мутко зэхэсыгъор зэрищагъ.

Зэхэсыгъом къыщаIэтыгъэ Iофыгъо шъхьаIэхэм ащыщ шъо­лъырхэм федеральнэ IэпыIэ­гъоу аратыщтыр. Вице-премьерэу Виталий Мутко зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, Урысые Федерацием ишъолъырхэу зиэкономикэкIэ хэхъоныгъэшхо зышIыгъэхэм ябюджетхэр зэфэдиз шIыгъэнхэм пае грант шIыкIэкIэ мыгъэ сомэ миллиард 45-рэ аIукIэщт.

Урысые Федерацием и Правительствэ хэтхэр зикуратор шъолъыри 10-мэ, Адыгэ Респуб­ликэри ахэм ахэхьэ, яэкономикэ зыкъегъэIэтыгъэнымкIэ федеральнэ IэпыIэгъоу аратырэм зэрэхэхъощтыр мыщ къыщаIуагъ.

«СубъектипшIымэ IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэным пае, къэралыгъо программэхэмрэ лъэпкъ проектхэмрэ анэмыкIэу, илъэси 5-м сомэ миллиарди 100-м нэс аIэкIэгъэхьэгъэным тегупшысэ. Iофыгъо шъхьаIэхэм язэшIохын а мылъкур пэIуагъэхьашъущт, яхэхъоныгъэ фэIорышIэщт», — къыIуагъ Виталий Мутко.

Комиссием изэхэсыгъо шъо­лъырхэм яполномочиехэм ягъэ­зекIонкIэ, ахэм ябюджетхэм ямылъку нахь шIуагъэ къытэу гъэфедэгъэнымкIэ, Урысые Фе­дерацием ишъолъырхэм на­хьы­шIоу пэщэныгъэ ащызехьэгъэнымкIэ предложение гъэнэфагъэхэр къыщахьыгъэх.

Зэхэсыгъом икIэуххэм къате­гущыIэзэ, Адыгеим и ЛIышъхьэ Iофыгъоу къаIэтыгъэхэм мэхьа­нэшхо зэряIэр, лъэныкъо пстэури къыдалъытэзэ унашъохэр зэраштагъэр къыхигъэщыгъ.

«Адыгеим нахь псынкIэу хэ­хъоныгъэ ышIыным тегъэпсыхьэгъэ гъогу картэ тапэкIэ Урысыем мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ тыригъусэу дгъэпсыгъэ.Iофыгъоу къетхьыжьэхэрэмкIэ сыд фэдэрэ лъэныкъокIи федеральнэ гупчэм иIэпыIэгъу зэхэтэшIэ. Непэрэ зэхэсыгъом щы­рахъухьэгъэ Iофыгъохэмрэ агъэ­цэкIэнэу щагъэнэфагъэхэмрэ социальнэ лъэныкъомрэ экономикэмрэ къащытэджырэ гумэкIыгъохэм ядэгъэзыжьын рес­публикэм къыщагъэпсынкIэщт, лъэпкъ проектхэм къахиубытэу Владимир Путиным къыгъэуцугъэ пшъэрылъхэм язэшIохын, тицIыфхэм ящыIакIэ нахьышIу шIыгъэным афэIорышIэщтых», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах