15

Федеральнэ проектым ишIуагъэкIэ

Майкоп, 5 марта - АиФ-Адыгея.

АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат станицэу Джаджэм къыщызэIуахыгъэ спорт псэолъакIэу «Кристалл» зыфиIорэми щыIагъ.

Ащ игъусагъэх федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, АР-м физическэ культурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет ипащэу Дэгужъые Мурат, Джэджэ район администрацием ипащэу Андрей Таранухиныр.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, спорт псэолъакIэу квадратнэ метрэ мини 2,2-рэ хъурэр «Спорт — норма жизни» зыфиIорэ федеральнэ проектым къыдыхэлъытагъэу агъэуцугъ. Ащ ишIын сомэ миллион 79,7-рэ пэIухьагъ, оборудованиеу чIагъэуцуагъэм пае сомэ миллиони 2,7-рэ муниципальнэ образованием ибюджет къыхихыгъ.

Республикэм ипащэ ФОК-р къыкIухьагъ, кIэлэцIыкIухэм ыкIи зихэхъогъухэм зызэрэщагъасэрэр зэригъэлъэгъугъ. ФутболымкIэ, волейболымкIэ, атлетикэ псынкIэмкIэ, боксымкIэ секциехэр иIэх, ахэм спортсмен ныбжьыкIэ 760-рэ къякIуалIэ. Джащ фэдэу нэмыкI атлетикэ спорт лъэпкъхэм, зэкъозэбэныным, джэгукIэ зэфэшъхьафхэм апае залхэр хэтых.

Спорткомплексым иIофшIэн зэрэзэхищэрэм зызщегъэгъозахэм ыуж, АР-м и ЛIышъхьэ мы станицэ дэдэм дэт стадионэу блэкIыгъэ илъэсым агъэкIэжьыгъэм кIуагъэ. Ащи «Спорт — норма жизни» зыфиIорэ федеральнэ проектым къыдыхэлъытагъэу гъэцэкIэжьынхэр рашIылIагъэх, бюджет зэфэшъхьафхэм къахэхыгъэу сомэ миллион 40,8-рэ пэIухьагъ.

Проектым къызэрэщыдэлъытагъэм тетэу, ащ футбол ешIапIэм тебзэгъэщтыр къыфащэфыгъ, нэбгырэ 350-рэ чIэсынэу трибунэ щагъэпсыгъ. Стадионым ыбгъукIэ волейбол ыкIи баскетбол ешIапIэхэр щашIыгъэх.

АР-м и ЛIышъхьэ районым ипащэ зыфигъазэзэ, спортым ыкIи псауныгъэмкIэ шIуагъэ къэзытыщт щыIакIэм пыщагъэ хъурэр нахьыбэ шIыгъэным мэхьэнэ ин зэриIэр къыхигъэщыгъ.

«Къэралыгъо пащэхэм яполитикэ ишIуагъэкIэ, Адыгеими, нэмыкI шъолъырхэми спорт жъугъэм зырагъэушъомбгъу-нэу амал яI. Непэ мары ГТО-м ихабзэхэр къэтэIэтыжьых, спорт псэолъэ зэфэшъхьафхэр тэшIых. Ахэр муниципальнэ образованиехэм икъоу агъэфедэнхэ, цIыфхэм шIуагъэ къафахьын, лIэуж зэфэшъхьафхэр зэзыпхырэ гупчэхэу хъунхэ фае», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Оставить комментарий (0)
Загрузка...

Топ 5 читаемых