Примерное время чтения: 2 минуты
15

Фестивалыр зэрэзэхащэщт шIыкIэм тегущыIагъэх

Фото Алексея Гусева / АиФ

Адыгэ къуаем иреспубликэ фестиваль игъэхьазырын фэгъэзэгъэ комитетым изэIукIэу республикэм и Правительствэ зычIэт унэм щыкIуагъэм Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат тхьамэтагъор щызэрихьагъ. Республикэм ианахь лъэгъупхъэ чIыпIэхэм ащыщым — Дахъо игъэхъунэ шышъхьэIум и 27 — 28-м а Iофтхьабзэр щыкIощт.

Республикэм ипащэ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, адыгэ къуаем ифестиваль Адыгеим мэхьанэшхо щыраты.

«Коронавирусым зыкъызэриштэгъагъэм ыпкъ къикIыкIэ адыгэ къуаем ифестиваль изэхэщэн зэпыугъо фэхъугъагъ. Эпидемиологием ылъэныкъокIэ Iофхэм язытет нахьышIу зэхъум ар зэхэтщэнэу амал тиIэ хъужьыгъэ. Адыгеим ия 100-рэ илъэс фестивалыр лъэгэпIэшхом тетэу зэхэщэгъэным, ащ ипрограммэ нахь гъэшIэгъонэу гъэпсыгъэным кIуачIэу тиIэр етхьылIэщт», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

АР-м мэкъу-мэщымкIэ иминистрэу Къуанэ Анзаур Iофтхьабзэр зэрэзэхащэщтым, фестивалым иплощадкэ шъолъыр-шъолъырэу зэрэзэтыраутыщтым, сценэ шъхьаIэм нэмыкIэу, муниципальнэ лъэпкъ щагухэр, лъэпкъ IэшIагъэхэр къызыщагъэлъэгъощт шъолъырхэр, зыгъэпсэфыпIэ чIыпIэхэр, сатыушIыпIэхэр, автомобильхэр зыщагъэуцущтхэри ащ къызэрэщыдалъытэщтхэм афэгъэхьыгъэу къыIотагъ. Джащ фэдэу Дахъо игъэхъунэ Арт-псэуалъэхэри, информационнэ пхъэмбгъухэри щагъэуцущтых.

Культурэ Iофтхьабзэу фестивалым щызэрахьащтхэм зэIукIэм хэлэжьагъэхэр шъхьафэу атегущыIагъэх. АР-м культурэмкIэ иминистрэу Аулъэ Юрэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, мэфитIум ателъытэгъэ программэшхо хьакIэхэм афагъэхьазыры. АР-м и Лъэпкъ театрэм къыгъэхьазырыгъэ къэгъэлъэгъонэу адыгэ къуаер зэрэрахырэм фэгъэхьыгъэр, къэралыгъо ансамблэу «Ислъамыем» къыIорэ орэдхэр, творческэ коллективхэм яконцертхэр, зэнэкъокъу-викторинэхэр цIыфхэм ашIогъэшIэгъоныщтых. Лъэпкъ шъуашэхэр фестивалым къыщагъэлъэгъощтых, дышъэидэмкIэ, къошыным, адыгэ пIуаблэм яшIынкIэ мастер-классхэр зэхащэщтых. Джащ фэдэу фестивалым ихьакIэхэр шхыныгъо зэфэшъхьафхэм ягъэхьазырынкIэ мастер-классхэмрэ адыгэ джэгумрэ ахэлэжьэнхэ алъэкIыщт.

ШышъхьэIум и 28-м адыгэ къуаем иихынкIэ, адыгэ къуаер зыщыгъэфедэгъэ лъэпкъ шхыныгъохэм ягъэхьазырынкIэ зэнэкъокъу шъхьаIэхэр зэхащэщтых. Джащ фэдэу щагу анахь зэтегъэпсыхьагъэу зипчъэ хьакIэхэм афызэIухыгъэр агъэнэфэщт. Мы мафэм зэнэкъокъум икIэуххэр зэфахьысыжьыщтых, атекIуагъэхэм шIухьафтынхэр аратыщтых.

Республикэм ипащэ зэIукIэм хэлажьэхэрэм анаIэ тыраригъэдзагъ фестивалыр нахьышIоу зэхэщэгъэным, ащ цIыфхэр нахьыбэу къыхэгъэлэжьэгъэнхэм яшъыпкъэу Iоф адашIэн зэрэфаем. Джащ фэдэу Адыгеим и ЛIышъхьэ цIыфхэм ящынэгъончъагъэ къыдэлъытэгъэным, фестивалым хэлажьэхэрэмрэ ихьакIэхэмрэ ар агу къинэжьыным мэхьанэшхо зэряIэр къыхигъэщыгъ.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах