Примерное время чтения: 2 минуты
14

Фильмым щагъэфедэгъэ шъуашэхэр лъэгъупхъэх

Майкоп, 19 апреля - АиФ-Адыгея.

КъокIыпIэм щыпсэурэ лъэпкъхэм искусствэхэмкIэ я Къэралыгъо музей и Темыр-Кавказ къутамэ МэщбэшIэ Исхьакъ ироманэу «Графиня Аиссе» зыфиIорэм техыгъэ художественнэ фильмым щагъэфедэгъэ шъуашэхэм якъэгъэлъэгъон къыщызэIуахыгъ.

Музеим ипащэу, Урысыем, Адыгеим, Ингушетием культурэмкIэ язаслуженнэ IофышIэу ЩъэуапцIэкъо Аминэт зэхахьэм къыщиIуагъ Адыгеим икъушъхьэхэм, Санкт-Петербург, Гатчинэ, Тыркуем, Францием ащытырахыгъэ художественнэ фильмым тарихъ мэхьэнэ ин иIэу зэрэщытыр.

Урысыем щызэлъашIэрэ сурэтышIэу Тамара Сеферян фильмым щагъэфедэрэ шъуашэхэр зэригъэкIугъэх, Санкт-Петербург иIофшIапIэу «Милые мастера» зыфиIорэм щадыгъэх. Я XVIII-рэ лIэшIэгъум къыхахыгъэ лъэпкъ тхыпхъэхэр, унагъом ищыкIэгъэ пкъыгъохэр, нэмыкIхэри гъэшIэгъоных.

Адыгэ Республикэм, Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Къэрэщэе- Щэрджэсым янароднэ тхакIоу, СССР-м, Урысыем, Адыгеим якъэралыгъо премиехэм ялауреатэу, Урысыем IофшIэнымкIэ и ЛIыхъужъэу, фильмыр зытырахыгъэ романыр зытхыгъэу МэщбэшIэ Исхьакъ зэхахьэм къыщыгущыIагъ. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зэхэщэн IофхэмкIэ IэпыIэгъу къызэрэритыгъэр, 2002 – 2007-рэ илъэсхэм Адыгэ Республикэм и Президентэу щытыгъэ Шъэумэн Хьазрэт фильмым испонсор шъхьаIэ зэрэхъугъэр И. МэщбашIэм къыIуагъ, лъэшэу зэрафэразэр хигъэунэфыкIыгъ.

Урысыем икинокомпаниехэу «Орел» ыкIи «Ракурс» зыфиIохэрэр фильмым итехын дэлэжьагъэх. Режиссерыр Урысыем искусствэхэмкIэ изаслуженнэ IофышIэшхоу Александр Муратов. Марина Сасинам фильмым исценарие ытхыгъ.

Айщэт ироль театрэу «Гоголь- Центрэм» иактрисэу Мамрышэ Светланэ къышIыгъ, ар Къэбэртэе-Бэлъкъарым щыщ. Айщэт ицIыкIугъом фэгъэхьыгъэ ролыр ЯхъулIэ Дианэ къышIыгъ. Пшъэшъэжъыем илъэси 9 ыныбжь.

Адыгэ Республикэм и Лъэпкъ театрэу Цэй Ибрахьимэ ыцIэ зыхьырэм иIофышIэхэу, Урысыем изаслуженнэ артистхэу, Адыгеим инароднэ артистхэу Уджыхъу Марыет, Зыхьэ Заурбый фильмым роль хэхыгъэхэр къыщашIыгъэх.

Зыхьэ Заурбый зэхахьэм къыщиIуагъ фильмыр щыIэныгъэм къыхэхыгъэу зэрэщытыр, уеплъынкIэ зэрэгъэшIэгъоныр.

ЗэлъашIэрэ сурэтышI-модельерэу СтIашъу Юрэ, Адыгэ Республикэм культурэмкIэ иминистрэу Аулъэ Юрэ, Адыгеим исурэтышIхэм я Союз итхьаматэу Елена Абакумовар, фэшъхьафхэри зэхахьэм къыщыгущыIагъэх.

ЯхъулIэ Дианэ Iофтхьабзэм хэлэжьагъэхэм аIукIагъ, гущыIэгъу афэхъугъ.

— Фильмым сызэрэхэлэжьагъэр егъашIи сщыгъупшэжьыщтэп, къысфэгушIуагъэхэм «тхьашъуегъэпсэу» ясIожьы сшIоигъу. Артисткэ сыхъунэу мурад сшIыгъэ, — къытиIуагъ ЯхъулIэ Дианэ.

Пшъэшъэжъые 30 фэдиз пэшIорыгъэшъэу къырагъэблагъи, зэхэщакIохэм зэгъэпшэнхэр ашIыгъэх. ЯхъулIэ Дианэ анахь тефэу алъытагъ. Айщэт ицIыкIугъор зыфэдагъэр Дианэ IупкIэу къыгъэлъэгъуагъ, артистым хэлъын фэе нэшанэхэр къызэIуихыгъэх.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат къэгъэлъэгъоным щыIагъ, шъуашэхэм игуапэу яплъыгъ. МэщбэшIэ Исхьакъ, музеим ипащэу ШъэуапцIэкъо Аминэт, ЯхъулIэ Дианэ, нэмыкIхэм гущыIэгъу афэхъугъ.

Къэгъэлъэгъоныр жъоныгъокIэ мазэм нэс музеим щыкIощт.

Шъуашэхэр гъэшIэгъоных, дахэх. Илъэс 200-м нахьыбэкIэ узэкIэIэбэжьмэ лъэпкъ шъуашэу ащыгъыщтыгъэхэр зым зыр нахь дахэу зэрэщытхэр, бзылъфыгъэхэм нахь агу рихьыщтыгъэхэр зэзыгъэлъэгъухэ зышIоигъохэр зэхэщакIохэм музеим рагъэблагъэх.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах