Примерное время чтения: 2 минуты
39

Газыр гъэстыныпхъэкIэ зэрагъэфедэрэм зырагъэушъомбгъущт

Майкоп, 3 октября - АиФ-Адыгея.

Тыгъуасэ дунэе форумэу «Урысые энергетическэ тхьамафэр» зыфиIорэм Урысые Федерацием и Правительствэ и Тхьаматэ игуадзэу Дмитрий Козак зэIукIэу щызэхищэгъагъэр зыфэгъэхьыгъэр газ гъэстыныпхъэм зегъэушъомбгъугъэнымкIэ Iофтхьабзэхэм язэшIохын ары. Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ащ хэлэжьагъ.

Инфраструктурэм хэхъоныгъэ егъэшIыгъэным, газ гъэстыныпхъэмкIэ Iоф зышIэщт техникэр нахьыбэ шIыгъэным, ащ фэдэ гъэстыныпхъэм техьанхэм кIэгъэгушIугъэнхэмкIэ Iофыгъо гъэнэфагъэхэр зэшIохыгъэнхэм, инвесторхэр ащ къыхэлэжьэнхэмкIэ амал дэгъухэр ягъэгъотыгъэнхэм алъэныкъокIэ пшъэрылъэу щытхэм атегущыIагъэх.

Адыгеим и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, зэпыу имыIэу автотранспортым газ гъэстыныпхъэмкIэ Iоф ышIэным пае хэгъэгум ипащэхэм къагъэуцугъэ пшъэрылъхэм язэшIохынкIэ Iофтхьэбзэ гъэнэфагъэхэр зэрахьэх.

Непэ экономикэм ылъэныкъокIэ щыIэ амалхэм ащ фэдэ гъэстыныпхъэм техьанхэм тегъэпсыхьэгъэ Iофтхьабзэхэр зэшIохыгъэнхэмкIэ лъэпсэ гъэнэфагъэхэр къатых. ЧIыопс газымкIэ Iоф зышIэрэ автомобильхэм япчъагъэ илъэс къэс АдыгеимкIэ нахьыбэ мэхъу. Ащ нэмыкIэу цIыфхэр зезыщэхэрэ автобусхэм япроцент 75-м фэдизмэ газ гъэстыныпхъэмкIэ Iоф ашIэ, адрэхэм — дизелымкIэ.

«Мыщ фэдэ гъэстыныпхъэм епхыгъэ Iофтхьабзэхэр нахь тэрэзэу зэшIохыгъэнхэм пае республикэм ихэбзэ къулыкъухэм федеральнэ гупчэм гъусэныгъэ пытэ дыряI», — къыхигъэщыгъ КъумпIыл Мурат.

ГущыIэм пае, программэ гуадзэу «Развитие рынка газомоторного топлива» зыфиIоу Урысые Федерацием икъэралыгъо программэу «Энергетикэм ихэхъоныгъ» зыфиIорэм епхыгъэу щытым хэлэжьэнхэм пае шъолъырхэу къыхахыгъэхэм Адыгеир ахэфагъ. Джащ тетэу газ гъэстыныпхъэм епхыгъэ фэIо-фашIэхэр зэшIозыхыщт станциехэм япчъагъэ нахьыбэ хъуным республикэм кIигъэгушIунхэ ылъэкIыщт. Мы программэм хэлэжьэнхэ зыхъукIэ, къэралыгъо IэпыIэгъу къаратыщт, чIыопс газыр зыщарагъэхъощтхэ псэуалъэхэр нахьыбэу шIыгъэнхэм пае инвесторхэм мылъкоу агъэкIодырэр афалъэгъужьыщт. 2019-рэ илъэсым ыкIэм ехъулIэу ащ фэдэ станциитIу — Мыекъуапэрэ Тэхъутэмыкъуаерэ ащашIыщт. 2024-рэ илъэсым ехъулIэу ахэм япчъагъэ 8-м нэсыщт.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах