31

Гъэстыныпхъэ шхъуантIэмкIэ Iофыгъохэр

Майкоп, 19 августа - АиФ-Адыгея.

Республикэм социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэ ышIыным фытегъэпсыхьэгъэ унэе программэу 2024-рэ илъэсым нэс телъытагъэм къыдыхэлъытагъэу шъолъырым гъэстыныпхъэ шхъуантIэр къызэрэIэкIэхьащтым, ар чIыпIэхэм ящэлIэгъэным ипрограммэ игъэцэкIэн, джащ фэдэу газыпкIэм итын зэрифэшъуашэу зэхэщэгъэным, нэмыкI Iофыгъохэм ащытегущыIагъэх Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ ПАО-у «Газпром» зыфиIорэм иправление итхьаматэ игуадзэу Виталий Маркеловымрэ тыгъуасэ зэхащэгъэ зэхэсыгъом.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх пшъэдэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «Газпром межрегионгазым» илIыкIохэр, АР-м иминистрэхэм я Кабинет хэтхэр.

Газ хъызмэтым республикэм мэхьанэшхо зэрэщыратырэр, инвестиционнэ политикэу щыIэм диштэу энергетическэ инфраструктурэр нахь Iэрыфэгъоу гъэпсыгъэнымкIэ пшъэрылъышхохэр зэрэщытхэр КъумпIыл Мурат къыхигъэщыгъ.

«Мы аужырэ илъэс 15-м компаниеу «Газпромым» километри 180-рэ зикIыхьэгъэ газрыкIопIэ 16 Адыгеим щигъэпсыгъ. Ащ инвестициеу хилъхьагъэр сомэ миллиард 1,2-м ехъу. Ащ ишIуагъэкIэ шъолъырым щыпсэухэрэм япроцент 87,6-мэ гъэстыныпхъэ шхъуантIэр алъыIэсыгъ», - къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Лъэпкъ проектхэм ягъэцэкIэн дакIоу шъолъырым хэхъоныгъэ ышIынымкIэ нэмыкI пшъэрылъхэри зэрэщытхэр республикэм ипащэ хигъэунэфыкIыгъ. Ащ фэIорышIэ Адыгеим социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэ ышIыным фытегъэпсыхьэгъэ унэе программэу УФ-м и Правительствэ ыштагъэр.

ПАО-у «Газпром» зыфиIорэм иструктурнэ къутамэхэмрэ республикэм ихэбзэ къулыкъухэмрэ шIуагъэ къытэу Iоф зэрэзэдашIэрэм, язэпхыныгъэ зэрагъэпытэрэм мэхьанэшхо иIэу Виталий Маркеловым къыхигъэщыгъ.

«Газ хъызмэтым фытегъэпсыхьэгъэ проектышхохэр Адыгеим щыгъэцэкIэгъэнхэм фэшI IофшIэкIо куп зэхэщэгъэныр игъоу тэлъэгъу. Ащ пшъэрылъ шъхьаIэу иIэщтыр гъэстыныпхъэ шхъуантIэр зэращэлIэщт псэуалъэ пэпчъ екIолIэкIэ гъэнэфагъэ къыфэгъотыгъэныр ары», — къыIуагъ В. Маркеловым.

ПАО-у «Газпромым» ипрограммэ 2016 — 2020-рэ илъэсхэм республикэм щыгъэцэкIагъэ зэрэхъугъэм ипэшIорыгъэшъ зэфэхьысыжьхэр ашIыгъэх. Мы уахътэм къыкIоцI газрыкIопIэ псэолъиплI агъэпсыгъ, илъэсым ыкIэм нэс джыри тфы атыщт. Псэолъищым алъэныкъокIэ проектнэ IофшIэнхэр лъагъэкIуатэх. Федеральнэ программэу «Развитие внутреннего и выездного туризма» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу объектитIу агъэпсыгъ, ащ ишIуагъэкIэ Мыекъопэ районым ипсэупIихмэ гъэстыныпхъэ шхъуантIэр аIэкIэхьагъ.

ЫпшъэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ унэе программэм игъэцэкIэнкIэ пшъэрылъэу щытхэм, анахьэу анаIэ зытырагъэтыщтхэм зэхэсыгъом хэлэжьагъэхэр атегущыIагъэх.

Оставить комментарий (0)
Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах