Примерное время чтения: 1 минута
12

Гъогу картэм зэдыкIэтхагъэх

Майкоп, 11 августа - АиФ-Адыгея.

Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинетрэ Iахьзэхэлъ обществэу «Почта Банкымрэ» язэдэлэжьэныгъэ зегъэушъомбгъугъэным тегъэпсыхьагъэу 2022 — 2024-рэ илъэсхэм Iофтхьабзэу зэдызэрахьащтхэм яплан къызэдыхахыгъ.

Республикэм иэкономикэ амалхэм зыкъязыгъэIэтыщт мыщ фэдэ гъогу картэм Москва щыкIэтхагъэх. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ Iахьзэхэлъ обществэу «Почта Банкым» иправление итхьаматэу Александр Пахомовымрэ документым кIэтхэжьыгъэх.

Гъогу картэм диштэу экономикэм зыкъырагъэIэтыщт, республикэм щыпсэурэ пстэуми, псэупIэ цIыкIухэм адэсхэри ахэм къазэрахиубытэу, финанс фэIо-фашIэхэр икъоу афагъэцэкIэщтых.

«2017-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу Iахьзэхэлъ обществэу «Почта Банкым» тиреспубликэ Iоф щешIэ. А уахътэм къыкIоцI шъолъыр къутамэхэр Адыгеим имуниципальнэ образование пстэуми къащызэуIуахыгъэх. Ахэм Iофэу ашIэрэм нахь зырагъэушъомбгъун, банк фэIо-фашIэхэм ягъэцэкIэнкIэ къэлэдэсхэми, къоджэдэсхэми зэфэдэ амалхэр арагъэгъотын фае. Гъогу картэм къыдыхэлъытэгъэ Iофтхьабзэхэр ащ фытегъэпсыхьагъэх», - къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

АР-м и ЛIышъхьэ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, Iахьзэхэлъ обществэу «Почта Банкым» зэдэлэжьэныгъэу дыряIэм социальнэ мэхьанэшхо иI. ГущыIэм пае, медицинэ, социальнэ, юридическэ консультациехэм язэхэщэнкIэ социальнэ ахъщэ IэпыIэгъухэр къызэратыхэрэмрэ пенсионерхэмрэ апае Iахьзэхэлъ обществэу «Почта Банкым» фэгъэкIотэныгъэ зиIэ ифэIо-фашIэхэр республикэм щагъэцэкIэнхэу рахъухьэ. Программэу «Сипсауныгъ» зыфиIорэм къызэрэщыдэлъытагъэмкIэ, «Почта Банкым» икартэкIэ Iэзэгъу уцым ыуасэ зытыхэрэм процент 70-м нэсэу уасэм къафыщагъэкIэщт, псынкIэу агъэпсырэ унэхэмкIэ чIыфи къаIахын алъэкIыщт.

Iахьзэхэлъ обществэу «Почта Банкымрэ» банкэу ВТБ-мрэ якъутэми 106-рэ, ябанкомат 200 фэдиз Адыгеим ит. Пенсионер мини 4 фэдизмэ япенсиехэр «Почта Банкым» исберегательнэ счет къехьэх.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах