61

Гъогухэм яшIын Москва щызэдытегущыIагъэх

Росавтодорым ипащэу Роман Старовойтрэ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ Москва IофшIэгъу зэIукIэгъоу щызэдыряIагъэм гъогухэм япхыгъэ пэшIорыгъэшъ зэфэхьысыжьхэр щашIыгъэх.

ЗэдэгущыIэгъум хэлэжьагъ Адыгэ Республикэм псэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, псэупIэ-коммунальнэ ыкIи гъогу хъызмэтхэмкIэ иминистрэу Валерий Картамышевыр. ГъогушIхэм ягъэхъэгъэ шъхьаIэу хагъэунэфыкIыгъэр федеральнэ автомобиль гъогухэу республикэм пхырыкIыхэрэм япроцент 94-р шапхъэхэм адиштэу зэрашIыгъэр ары, хэгъэгур зэрэпсаоу пштэмэ, гурытымкIэ агъэнэфагъэм процент 13 фэдизкIэ ар шъхьадэкIы.

КъумпIыл Мурат къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, транспортыбэ зэрыкIорэ автомобиль гъогухэм кIэу гъогу зэхэкIыпIэхэр афэшIыгъэнхэм республикэмкIэ мэхьанэшхо иIэу щыт. ПсэупIэу Инэм мэшIоку гъогоу пхырыкIырэм къыпэблагъэу ащ фэдэ зэхэкIыпIэ щышIыгъэным мэхьанэшхо иI, сыда пIомэ мэшIокубэ ащ зэрэщызекIорэм къыхэкIэу транспорт ыкIи инфраструктурэ зэпхыныгъэхэр IахьитIоу псэупIэм щыгощыгъэ мэхъух, къэзытхырэр Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.

Адыгеим республикэ гъогухэм япхыгъэ программэхэу щызэхагъэуцуагъэхэр гъэцэкIагъэ хъунхэм пае федеральнэ IэпыIэгъур лъагъэкIотэщт. ГущыIэм пае, 2018-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу 2020-м нэс сомэ миллион 51-рэ фэдиз къэралыгъо бюджетым къыхагъэкIынышъ, республикэм гъогухэмкIэ ифонд къырагъэхьащт къоджэ псэупIэхэм ягъогухэр асфальткIэ гъэпкIэгъэнхэм пае. Ащ нэмыкIэу къалэу Мыекъуапэ къэзыухьащт гъогум ыкIи автомобиль гъогоу «Улап — Тенгинскэр» зыфиIорэм къыхиубытэрэ чIыпIэхэм яшIын лъагъэкIотэным пае джыри ахъщэ къафыхэгъэкIыгъэным иамал тегущыIэщтых. Илъэсэу къихьащтым Росавтодорым А-146-рэ зыфиIорэ гъогум изы Iахьэу километри 6 хъурэр (Краснодар — Верхнебаканскэр) игъэкIотыгъэу ыгъэцэкIэжьыщт. Ащ тегъэпсыхьагъэу автомобильхэр зэрыкIохэрэ гъогур плIэу зэтеутыгъэу хъущт. Ащ амал къытыщт гурытымкIэ транспортэу рыкIорэр нахьыбэ хъунэу.

2018-рэ илъэсым автомобиль гъогоу «Адыгэкъал — Бжъэдыгъухьабл» зыфиIорэм иIахьэу километрэ 39-рэ хъурэр 2018-рэ илъэсым федеральнэ хъужьыным иIофыгъо лъэныкъохэр тегущыIагъэх. Ащ ишIуагъэ къэкIощт республикэм пхырыкIырэ федеральнэ гъогухэм якIыхьагъэ хэхъонэу. НепэкIэ километрэ 200-м ар шъхьадэкIы.

Транзит транспортыр зэрыкIорэ гъогухэм язытет нахьышIу шIыгъэным, зэжэжьхэу ахэр щызэтыримыхьанхэм, щынэгъончъагъэм зыкъегъэIэтыгъэным апае мы илъэс благъэхэм Росавтодорым джыри инфраструктурэм изытет нахьышIу шIыгъэным мылъкоу ищыкIагъэр пэIугъэхьэгъэным ынаIэ тыригъэтыщт. Гъогухэм абгъукIэ ахэр къэзыгъэнэфыщтхэр агъэуцущтых, транспортэу рыкIорэр нахьыбэ хъуным пае нахь шъуамбгъо ашIыщтых.

Роман Старовойтым къызэриIуагъэмкIэ, 2019-рэ илъэсым ыуж Росавтодорым федеральнэ мэхьанэ зимыIэжь хъугъэ гъогухэм ащыщхэр чэзыу-чэзыоу республикэм имылъкукIэ аIыгъынхэу къаритыжьыщтых. Къалэу Краснодар икъыблэ лъэныкъокIэ къекIокIырэ гъогоу къуаджэу Новая Адыгея зыфиIорэм, къэлэ гъэпсыкIэ зиIэ псэупIэу Яблоновскэм ыкIи къуаджэу Тэхъутэмыкъуае ягъунапкъэхэм къяуалIэрэр зэраухыгъэм епхыгъэу ар щыт.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах