19

Гъогухэр щынэгъончъэнхэм пае

Майкоп, 3 июля - АиФ-Адыгея.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат тыгъуасэ зэрищэгъэ зэIукIэр зыфэгъэхьыгъагъэр лъэпкъ проектэу «Автомобиль гъогу дэгъухэр ыкIи щынэгъончъэу щытхэр» зыфиIорэр гъэцэкIагъэ хъунымкIэ Iофыгъоу зэшIуахыщтхэр ары.

Транспорт инфраструктурэм ихэхъоныгъэкIэ IофшIэнэу зэшIуахыщтхэр, мыщ хэхьэх Мыекъуапэ, псэупIэу Яблоновскэм яавтомобиль гъогухэр ыкIи нэмыкI гъогухэу республикэ, чIыпIэ мэхьанэ зиIэхэр гъэцэкIэжьыгъэнхэр ары анахьэу анаIэ зытырагъэтыгъэхэр. 2024-рэ илъэсым ыкIэм ехъулIэу республикэ мэхьанэ зиIэ автомобиль гъогухэр нахьыбэ ашIынхэу, транспортэу гъогухэм арыкIорэм ипчъагъэ къыкIегъэчыгъэнэу, гъогухэм къатехъухьэрэ тхьамыкIагъохэр нахь макIэ шIыгъэнхэу рахъухьагъ.

ЗэIукIэр къызэIуихызэ республикэм и ЛIышъхьэ анаIэ зытыраригъэдзагъэр транспорт инфраструктурэм ихэхъоныгъэкIэ IофшIэнхэм япсынкIагъэ къыкIемыгъэчыгъэныр ары. Шъугу къэтэгъэкIыжьы: лъэпкъ проектэу «Автомобиль гъогу дэгъухэр ыкIи щынэгъончъэу щытхэр» зыфиIорэм игъэцэкIэнкIэ Адыгеир анахь шъолъыр дэгъухэм ахалъытагъ. Илъэсэу икIыгъэм лъэпкъ проектымкIэ планым къыдилъытэхэрэм къарагъэхъугъ. 2021-рэ илъэсым агъэцэкIэжьын фэегъэ автомобиль гъогухэр ипIалъэм къыпэу агъэцэкIэжьыгъэх.

Адыгеим и ЛIышъхьэ къызэриIуагъэмкIэ, Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным партиеу «Единэ Россием» изэфэсэу мэкъуогъум и 19-м щыIагъэм пшъэрылъ щафишIыгъ автомобиль гъогухэм ягъэцэкIэжьынкIэ шъолъырхэм джыри мылъку къафыхагъэкIынэу, гъэмафэм ыкIи бжыхьэм а мылъкур зэшIуахын фэе Iофхэм апэIуагъэхьан алъэкIыным пае.

«Гъогухэм ягъэцэкIэжьынрэ яшIынрэ апэIухьанэу ахъщэшхо къыхагъэкIы, ащ амал къеты планым къыдилъытэхэрэр дгъэцэкIэнхэу, республикэм итранспорт инфраструктурэ хэхъоныгъэ ышIыным пае Iофыгъоу зэшIотхыхэрэр нахьыбэ хъунхэу. НепэкIэ чIыопсым изытети ащ фэдэ амал къеты. Ведомствэ пстэуми лъэпкъ проектыр гъэцэкIагъэ хъуным пае акIуачIэ зэхалъхьан фае», — къыхигъэщыгъ КъумпIыл Мурат.

Адыгэ Республикэм псэолъэшIынымкIэ, транспортымкIэ, унэ-коммунальнэ ыкIи гъогу хъызмэтымкIэ иминистрэ иапэрэ гуадзэу Лафышъэ Рэмэзан къызэриIуагъэмкIэ, километрэ 75,624-рэ зикIыхьэгъэщт гъогу 54-рэ 2021-рэ илъэсым ехъулIэу агъэцэкIэжьынэу рахъухьагъ, джащ фэдэу автомобиль гъогоу «Инэм — БжыхьэкъоякIэр» зыфиIорэм итранспорт зэхэкIыпIэ 2021 — 2023-рэ илъэсхэм агъэпсыщт. Мы илъэсымкIэ рахъухьэгъагъэхэр зэкIэ икIыгъэ илъэсым агъэцэкIагъэх.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ пшъэрылъ зэрафишIы-гъэм тетэу гъогухэм ягъэцэкIэжьынкIэ пIалъэу агъэнэфагъэм нахь псынкIэу Iофхэр зэшIуахыщтых. 2022-рэ илъэсымкIэ программэу зэхагъэуцуагъэм тетэу гъогу 46-рэ шапхъэхэм адиштэхэу ашIыщтых. 2021-рэ илъэсым Iоныгъом и 1-м ехъулIэу а IофшIэнхэр зэкIэ аухынхэу мэгугъэх.

Ащ нэмыкIэу гъогухэм атетыщт псэолъэ инхэми яшIын лъагъэкIуатэ. ГущыIэм пае, «Инэм — БжыхьэкъоякIэр» зыфиIорэ гъогум транспорт зэхэкIыпIэ щашIыщт. 2023-рэ илъэсым ар аухынэу ары зэрэгугъэхэрэр. Джащ фэдэу Мыекъуапэ къэзыухьащт гъогум иятIонэрэ чэзыу мы илъэсым аухыщт, ящэнэрэ чэзыур — 2022-рэ илъэсым.

Проект документацием игъэхьазырын, ахъщэр нахь шIуагъэ хэлъэу гъэфедэгъэным тэрэзэу алъыплъэнхэу Адыгеим и ЛIышъхьэ пшъэрылъ къафишIыгъ, анахьэу анаIэ зытырагъэтын фаеу къыхигъэщыгъэр псэупIэу Яблоновскэм игъогухэр ары.

Гъогухэу анахь щынагъоу щытхэр къыхэгъэщыгъэнхэм ыкIи ахэм ящыкIэгъэ гъэцэкIэжьынхэр ащызэшIохыгъэнхэм апае ГИБДД-м гъусэныгъэ пытэ дыряIэн зэрэфаер КъумпIыл Мурат къыхигъэщыгъ. Ащ нэмыкIэу гъогухэм хьылъэхэр зыщащэчыщтхэ пунктхэр ащыгъэпсыгъэнхэ зэрэфаери къыхигъэщыгъ. МВД-м и ГИБДД Адыгэ РеспубликэмкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэ игуадзэу Мамыекъо Казбек игъэкIотыгъэу ащ фэгъэхьыгъэу къыIотагъ.

«Лъэпкъ проектым епхыгъэ Iофыгъохэу зигугъу тшIыхэрэр зэшIохыгъэ зыхъухэкIэ, амалышIухэр щыIэ хъущтых. Непэ анахь лъэшэу тынаIэ зытедгъэтын фэе лъэныкъохэм ахэр ащыщых. Гъогухэм къатехъухьэрэ тхьамыкIагъохэр нахь макIэ шIыгъэнхэм, гъогузекIоныр щынэгъончъэу щытыным, цIыфхэм япсауныгъэ къэухъумэгъэным зэкIэми тыфэгумэкIыныр типшъэрылъ. Экономикэм ихэхъоныгъэкIи, цIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ нахьышIу шIыгъэнымкIи гъогухэм яхэхъоныгъэ ишIогъэшхо къэкIощт», — къыхигъэщыгъ КъумпIыл Мурат.

Оставить комментарий (0)
Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах