Примерное время чтения: 2 минуты
126

ГъогурыкIоныр щынэгъончъэныр

Майкоп, 26 октября - АиФ-Адыгея.

ГъогурыкIоныр щынэгъончъэнымкIэ республикэ Комиссием зичэзыу зэхэсыгъоу тыгъуасэ иIагъэм тхьамэтагъор щызэрихьагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Зэхэсыгъом Iофыгъо шъхьаIэу къыщаIэтыгъэхэм ащыщ хэбзэукъоныгъэхэм япрофилактикэ ыкIи ошIэ-дэмышIагъэхэр къэмыхъунхэм фытегъэпсыхьэгъэ Адыгеим икъэралыгъо программэ гъэцэкIагъэ зэрэхъурэр. Министрэу Валерий Картамышевым къызэриIуагъэмкIэ, республикэм иавтомобиль гъогухэм лъэсрыкIо зэпырыкIыпIэ 1634-рэ ащагъэпсыгъ, ахэм ащыщэу 476-р гъэсэныгъэм иучреждениехэм адэжь щыIэх. 2017-рэ илъэсым мыщ фэдэ лъэсрыкIо зэпырыкIыпIэхэм язэтегъэпсыхьан сомэ миллиони 9,7-м ехъу пэIуагъэхьагъ. 2018-рэ илъэсым шэкIогъум и 15-м ехъулIэу гъэсэныгъэм иучреждениехэм адэжь щыIэ зэпырыкIыпIэ 476-м щыщэу 416-р шапхъэхэм адештэх.

— Тигъогухэр щынэгъончъэнхэм фэшI гъогу зэпырыкIыпIэхэр зэтедгъэпсыхьанхэ, ахэр федеральнэ шапхъэхэм адиштэу шIыгъэнхэ фае. Мы лъэныкъом пэIухьащт мылъкоу муниципалитетхэм афэттIупщырэр шIуагъэ къытэу агъэфедэныр пшъэрылъ шъхьаI, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Адыгеим игъогухэм къатехъухьэрэ хъугъэ-шIагъэхэм япчъагъэ нахь макIэ шIыгъэнымкIэ, шапхъэхэр зыукъохэрэм атыралъхьэрэ тазырхэр къызэкIэгъэкIожьыгъэнымкIэ Iофхэм язытет зыфэдэм къытегущыIагъ гъогурыкIоныр щынэгъончъэнымкIэ Къэралыгъо инспекцием и ГъэIорышIапIэу шъолъырым щыIэм ипащэ игуадзэу Гъусэрыкъо Рамзин. Ащ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, мы илъэсым республикэм игъогухэм аварие 393-рэ къатехъухьагъ. Ахэм нэбгырэ 76-рэ ахэкIодагъ, 461-мэ шъобжхэр атещагъэхэ хъугъэ. ГъогурыкIоным ишапхъэхэр зэраукъорэр ары нахьыбэрэмкIэ мыщ фэдэ тхьамыкIагъохэр къызкIэхъухэрэр. ГъэIорышIапIэм ипащэ игуадзэ къызэриIуагъэмкIэ, гъогурыкIоным ишапхъэхэр зыукъуагъэхэм административнэ тазырэу атыралъхьагъэр къапщынын зэрэфаер зэрыт тхьапэхэр аIэкIэзыгъэхьэхэрэ «Урысыем и Почтэ», ООО-у «Нева-Экспресс» ыкIи «Лидер» зыфиIохэрэм япшъэрылъхэр тэрэзэу агъэцакIэхэрэп. Ащ къыхэкIыкIэ тазырыр зытыралъхьагъэм игъом тхьапэр IэкIахьэрэп, ащ къыхэкIэу чIыфэр къыпщынырэп. Мы гумэкIыгъом хэкIыпIэ горэ къыфэгъотыгъэн фаеу комиссием хэтхэм закъыфигъэзагъ.

Мы лъэныкъомкIэ пшъэдэкIыжьыр нахь гъэлъэшыгъэн зэрэфаер АР-м и ЛIышъхьэ хигъэунэфыкIыгъ. Джащ фэдэу муниципалитетхэм, псэупIэхэм ащызэхащэрэ цIыф зэхахьэхэм гъогурыкIоныр щынэгъончъэным иIофыгъохэм ащытегущыIэнхэм мэхьанэшхо зэриIэр къэзэрэугъоигъэхэм агу къыгъэкIыжьыгъ. Хъугъэ-шIагъэхэм, ахэм ахэкIуадэхэрэм япчъагъэ нахь макIэ шIыгъэныр пшъэрылъ шъхьаIэу зэрэщытыр, тиныбжьыкIэхэр гъогум зэрэщызекIохэрэм лъыплъэгъэным, рулым ешъуагъэу кIэрытIысхьэхэрэм пытагъэ хэлъэу пшъэдэкIыжь ягъэхьыгъэным мэхьанэшхо зэряIэр къыхигъэщыгъ.

КIымэфэ лъэхъаным автомобиль гъогухэм ягъэфедэн гъогу хъызмэтыр фэхьазырэу къызэрекIолIагъэр къэгущыIагъэхэм къаIуагъ. АР-м и ЛIышъхьэ мыщ дэжьым анахьэу анаIэ зытырагъэтынэу къыгъэнэфагъэр Мыекъопэ районым икъушъхьэхэм, гъэпсэфыпIэ чIыпIэхэм якIуалIэхэрэ гъогухэр кIымэфэ уахътэм зэрифэшъуашэу фэгъэхьазырыгъэнхэр ары.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах