14

Гъунэгъу краим илIыкIо IукIагъ

Майкоп, 3 июля - АиФ-Адыгея.

Тыгъуасэ АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Краснодар краим игубернатор игуадзэу, Пшызэ шъолъыр икъэзэкъыдзэ иатаман хъунэу зикандидатурэ къагъэлъэгъогъэ Сергей Пуликовскэм зэIукIэгъу дыриIагъ.

Ащ хэлэжьагъэх АР-м и ЛIышъхьэрэ ыкIи иминистрэхэм я Кабинетрэ я Администрацие ипащэу Владимир Свеженец, Пшызэ шъолъыр икъэзэкъыдзэ ипащэ иIэнатIэ зыгъэцакIэгорэ Николай Перваковыр, дзэм и Мыекъопэ отдел ипащэу Александр Даниловыр. Адыгеимрэ Краснодар краимрэ ащыпсэурэ къэзэкъхэр зэзыпхырэ дзэм тапэкIэ Iоф зэрэдашIэщтым тегущыIагъэх. АР-м и ЛIышъхьэ лъэпкъ зэныбджэгъуныгъэу субъектитIум арылъыр къызэтегъэнэжьыгъэным ылъэныкъокIэ зэгурыIохэу Iоф зэрэзэдашIэрэр къыхигъэщыгъ. Адыгеимрэ Пшызэ шъолъырымрэ якъэзэкъ обществэхэр илъэсыбэ хъугъэу зэрэзэдэлажьэхэрэр, адыгэхэмрэ къэзэкъхэмрэ блэгъэ зэфыщытыкIэ зэряIэр, зэгъунэгъу хьалэл зэхэтыкIэ азыфагу илъыным зэрэфэIорышIэхэрэр къыкIигъэтхъыгъ.

«Культурэм икъэгъэнэжьын, къыткIэхъухьэрэ лIэужхэм патриотизмагъэ ахэлъхьэгъэным, дзэм къулыкъу щахьыным ахэр фэгъэхьазырыгъэнхэм къэзэкъ обществэм иIахьэу хилъхьэрэм осэ ин фэтэшIы. Ащ фэд, лъэпкъ зэфэшъхьафыбэу Адыгеим щызэдэпсэухэрэм зэкIэми якультурэ, яшэн-хабзэхэр тэгъэлъапIэх. Лъэпкъ зэхэдз щымыIэу, зэкIэ кIуачIэу обществэм иIэр зэдеIэжьмэ, неущырэ мафэм хэхъоныгъэхэр шIыгъэнхэмкIэ шIогъэ ин къытыщт», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Сергей Пуликовскэм республикэм ипащэ зыкъыфигъазэзэ, къэзэкъ обществэм гъэсэныгъэм, пIуныгъэм, культурэм, нэмыкIыбэхэм алъэныкъокIэ Iофэу ышIэрэмкIэ къотэгъу къызэрафэхъурэм пае къызэрэфэразэхэр къыIуагъ. Къэзэкъыдзэм тапэкIэ гухэлъэу иIэхэми атегущыIагъэх. Ахэр мэшIогъэкIосэ дружинэхэм, чIыопсым икъэухъумэн фэгъэзэгъэщт отрядхэм язэхэщэн, нэмыкIхэм афэгъэхьыгъэх. Къэзэкъыдзэм иатаман ихэдзынхэр зэрэзэхащэщтми Сергей Пуликовскэр къытегущыIагъ. ШышъхьэIум и 8-м Краснодар зыщызэрэугъоихэкIэ, пащэу хадзыгъэр къэнэфэщт.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, Пшызэ шъолъыр икъэзэкъыдзэ и Мыекъопэ отдел АдыгеимкIэ Джэджэ, Кощхьэблэ, Красногвардейскэ, Мыекъопэ районхэм, къалэу Мыекъуапэ, Краснодар краимкIэ Апшеронскэ, Шытхьэлэ ыкIи Мостовской районхэм яобществэхэр хэхьэх.

Оставить комментарий (0)
Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах