25

Гъунэпкъэ гъэнэфагъэхэр зыщытырахыжьырэ ящэнэрэ чэзыум Адыгеир хэхьэ

Майкоп, 11 июля - АиФ-Адыгея.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зыкIэтхэжьыгъэ унашъом гъунэпкъэ гъэнэфагъэхэр зыщытырахыжьырэ ящэнэрэ чэзыум тызэрэхахьэрэр итхагъ.

Шъугу къэтэгъэкIыжьы апэрэ чэзыуитIум ялъэхъан лъэныкъо заулэхэмкIэ шапхъэхэр нахь агъэшъэбэнэу республикэм унашъо зэрэщаштэгъагъэр. Экономикэм илъэныкъо пстэуми IофшIэныр ащырагъэжьэжьыгъ пIоми хъущт. Псауныгъэм икъэухъумэн фэгъэзэгъэ учреждениехэр планхэм адиштэу лажьэхэ хъугъэ, кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм дежурнэ купхэр къащызэIуахыгъэх. ФэIо-фашIэхэр зыгъэцэкIэрэ организациехэмрэ туризмэмрэ яIофшIэн тIэкIу-тIэкIузэ зыпкъ еуцожьы. Регион маршрутхэр къызэIуахыжьыгъэх. Гъунапкъэхэр тырахыжьхэ зыхъукIэ анахь шъхьаIэр — санитар-эпидемиологие шапхъэхэр дэх имыIэу къыдалъытэнхэр ары.

Ящэнэрэ чэзыум фэIо-фашIэхэр зыгъэцэкIэрэ организациехэмрэ сатыу зышIырэ предприятиехэмрэ къызэIуахыжьынхэ алъэкIыщт. Ау ахэм а зы уахътэм цIыфыбэ къякIуалIэ хъущтэп. ГущыIэм пае, сатыу гупчэу «МЕГА Адыгея» зыфиIорэр фит ашIыгъ иIофшIэн пидзэжьынэу. ЗыгъэпсэфыпIэхэр, кIэлэцIыкIу джэгупIэхэр, кинотеатрэхэр къызызэIуахыжьыщтхэр ахэм ачIафэрэм ызыныкъо фэдиз нахь къямыкIолIэнымкIэ шапхъэхэр къыдалъытэ зыхъукIэ ары. Фитнес гупчэхэми, нэмыкI спорт организациехэми джащ фэдиз ныIэп къякIолIэн алъэкIыщтыр. СпортымкIэ занятиехэм ахэлажьэрэр нэбгырэ 20-м къехъу хъущтэп. 2020-рэ илъэсым шышъхьэIум и 1-м къыщегъэжьагъэу спорт зэнэкъокъухэр захащэнхэ алъэкIыщт спорт псэуалъэм чIыпIэу ыIыгъым ипроценти 10 нахь зэлъамыубыты зыхъукIэ.

ЦIыфхэр кафехэм ыкIи общественнэ гъэшхэным пылъ нэмыкI организациехэм кIонхэ алъэкIыщт. Ау Iанэхэм азыфагу метрэ 1,5 — 2 дэлъын фае. Сатыу гупчэхэм ащыIэ фудкортхэмкIи а шэпхъэ дэдэхэр агъэфедэх. Общественнэ гъэшхэнымкIэ организациехэм кальян ащемышъонхэу афагъэпытагъ.

Социальнэ дистанциер къыдалъытэ ыкIи маскэхэр аIулъ зыхъукIэ, нэбгырэ 50-м нахьыбэ зыхэмылэжьэрэ Iофтхьабзэхэр зэхащэнхэ алъэкIыщт. Джащ фэдэу кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм Iоф ашIэн алъэкIыщт. Муниципалитетхэр ары ахэм якъызэIухыжьынкIэ унашъо зыштэрэр.

Ящэнэрэ чэзыум отраслэ шапхъэхэмрэ Роспотребнадзорым ишапхъэхэмрэ арыгъозэнхэ фае. Социальнэ дистанциер къызэрэдалъытэщтым, маскэхэр зэраIулъыщтхэм, общественнэ чIыпIэхэр дезинфекцие зэрашIыщтхэм анэмыкIэу, зыныбжь илъэс 65-м шъхьадэкIыгъэхэмрэ хэужъынахьыгъэ уз гъэнэфагъэ зиIэхэмрэ шышъхьэIум и 9-м нэс яунэхэм арысынхэу унашъо аштагъ.

ЗэпэIудзыгъэ шIыкIэм тетэу Iоф ашIэнэу организациехэм амал яI. Джащ фэдэу ахэм игъо афалъэгъу зэIукIэхэр, зэхэсыгъохэр, цIыфхэр жъугъэу зыхэлэжьэрэ нэмыкI Iофтхьабзэхэр онлайн амалхэмкIэ зэхащэнхэу.

Оставить комментарий (0)
Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах