Примерное время чтения: 2 минуты
11

ГупчакIэм иIофшIакIэ зыщигъэгъозагъ

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Адыгэ Республикэм псауныгъэм икъэухъумэнкIэ и Министерствэ и Медицинэ къэбар-аналитическэ гупчэ хэхьэрэ кол-гупчакIэм тыгъуасэ щыIагъ. Къулыкъоу 122-м зегъэушъомбгъугъэным тегъэпсыхьагъэу ар зэхащагъ ыкIи республикэмкIэ медицинэ кол-гупчэ зыкI нэужым чэзыу-чэзыоу ашIыжьыщт.

Гупчэм иIофшIэн зыщагъэгъозэнэу къэкIуагъэх Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, Къэралыгъо Советым – Хасэм икомитет итхьаматэу Наталья Широковар, псауныгъэм икъухъумэнкIэ министрэу Мэрэтыкъо Рустем, цифрэ технологиехэмкIэ министрэу Шыу Заурбэч, партиеу «Единэ Россием» ишъолъыр гъэцэкIэкIо комитет ипащэу АфэшIэгъо Рэмэзан, Адыгэ къэралыгъо университетым, Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым, Мыекъопэ медицинэ колледжым ялIыкIохэр.

Адыгэ Республикэм псауныгъэм икъэухъумэнкIэ и Министерствэ и Медицинэ къэбар-аналитическэ гупчэ ипащэу Александр Саферовым къызэриIуагъэмкIэ, гупчэр зэхэщэгъэным пае автоматизированнэ IофшIэпIэ чIыпIэ 85-рэ, телефон аппаратхэр, сетевой оборудованиер, мебелыр къащэфыгъэх, унэу Iоф зыщашIэщтхэр агъэхьазырыгъэх. А гухэлъхэм апае бюджетым сомэ миллион 30 къыхагъэкIыгъ. Пандемием илъэхъан волонтерхэу а Iофым къыхагъэлажьэщтыгъэхэр тIэкIу-тIэкIузэ штатым хэхьэрэ IофышIэхэмкIэ зэблахъух.

Непэ гупчэм иоператорхэм коронавирусым иIофыгъохэм цIыфхэр зэращагъэгъуазэхэрэм имызакъоу, врачым дэжь кIомэ зышIоигъохэр атхых, джащ фэдэу яунэ исхэу врачыр къызфэкIон фаехэри агъэунэфых. ТапэкIэ къэбар-аналитическэ структурэ зыкI зэхащэщт, ащ къыхиубытэщтых медицинэ IэпыIэгъумкIэ мониторингыр, фэгъэкIотэныгъэ зыхэлъ Iэзэгъу уцхэр аIэкIэгъэхьэгъэнхэр, цIыфхэм ятхьаусыхэ тхылъхэр ыкIи ялъэIухэр штэгъэнхэр.

Республикэм и ЛIышъхьэ гупчэм иIофышIэхэм ыкIи волонтерхэу республикэм имедучреждениехэм ястудентхэр зыхэтхэм Iоф ашIэнымкIэ амалэу яIэхэм защигъэгъозагъ. ЗэрэхагъэунэфыкIыгъэмкIэ, 2020-рэ илъэсым кол-гупчэр зызэхащагъэм къыщыублагъэу непэ нэс партиеу «Единэ Россием» ишъолъыр къутамэ хэтхэм IэпыIэгъу ащ къыратыщтыгъ. Транспортыр ыкIи гъэстыныпхъэр къаIэкIагъахьэщтыгъэх, джащ фэдэу шхын стырыр, нэмыкIхэри игъом къалъагъэIэсыщтыгъэх. ПстэумкIи пандемием илъэхъан гуфэкIо 550-мэ кол-гупчэм иIофшIэнкIэ яшIуагъэ къагъэкIуагъ. Анахь чанэу IофшIэным хэлэжьагъэхэм КъумпIыл Мурат зэрафэразэр къыIуагъ ыкIи Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ и Рэзэныгъэ тхылъ анахьэу къахэщыгъэ волонтерхэм аритыгъ. Ахэр: Мыекъопэ медколледжым истуденткэу Валерия Долгих, Адыгэ къэралыгъо университетым истуденткэу Ерэджыбэкъо Рим, Мыекъопэ медколледжым чIэсэу Дмитрий Журавлевыр, Адыгэ къэралыгъо университетым истудентэу Лафышъэ Рэмэзан, а университетым истуденткэу Синельникова Любовь, Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым истуденткэу Уджыхъу Анета, Мыекъопэ медколледжым чIэсэу Магомед Хасанбиевыр.

Ащ нэмыкIэу Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм ирэзэныгъэ тхылъхэр волонтер заулэмэ афагъэшъошагъ.

«Пандемием илъэхъэнэ анахь къиным кол-гупчэм Iоф щызышIэгъэ студент- медикхэм, волонтерхэм тафэраз. Ахэм яшIуагъэ къэкIуагъ медицинэ учреждениехэм ярегистратурэхэм яIоф нахь псынкIэ шIыгъэнымкIэ, сымаджэхэм къэбарыр нахь тэрэзэу, икъоу алъыгъэIэсыгъэнымкIэ. Непэ, коронавирусыр къызыщызэкIэкIорэ лъэхъаным, амалэу щыIэхэр нахь икъоу гъэфедэгъэнхэ фае. Къэбар-аналитическэ системэ зыкI зэхэтщэщт, ащ хэхьащтых координационнэ ыкIи ситуационнэ гупчэхэр, республикэм иIофхэм ягъэзекIонкIэ Гупчэр, контакт гупчэр. Ащ амал къытыщт псауныгъэм икъэухъумэнкIэ зигъо Iофыгъоу къэуцухэрэр нахь шIогъэ ин хэлъэу зэшIохыгъэнхэмкIэ, цыфхэм Iофэу адашIэрэр нахь тэрэзэу зэхэщэгъэнымкIэ», — къыIуагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах