Примерное время чтения: 2 минуты
27

Гупчэхэм Iоф зэрашIэрэр ыуплъэкIугъ

Урысые Федерацием и Президент и Полномочнэ лIыкIоу Къыблэ федеральнэ шъолъырым щыIэ Владимир Устиновыр Адыгеим къэкIуагъ. АР-мрэ Краснодар краимрэ ащыпсэухэу мобилизацием къыхиубытагъэхэм Iоф зарадашIэрэр ащ ыуплъэкIугъ.

Владимир Устиновыр Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Муратрэ Краснодар краим игубернаторэу Вениамин Кондратьевымрэ ягъусэу мобилизацием къыхырагъэубытэщтхэм яIофхэмкIэ Гупчэм щыIагъ.

Краснодар иапшъэрэ дзэ училищэ ипащэу Игорь Шпырня дзэ къулыкъум ащэхэрэм Iэшэ-шъуашэу къаратырэр ахэм къаригъэлъэгъугъ. Мобилизацием къыхиубытагъэхэм дзэ Iэшэ-шъуашэхэм анэмыкIэу хьашъо щазымэ фабэхэри, плащхэри, нэмыкI пкъыгъохэри къаратых.

Владимир Устиновым къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, дзэкIолIхэм къаратырэ шъуашэхэр дэгъунхэ, шэпхъэ инхэм адиштэнхэ фае.

УФ-м и Президент и Полномочнэ лIыкIоу Къыблэ федеральнэ шъолъырым щыIэр, Адыгеимрэ Пшызэ шъолъырырэ япащэхэр, дзэкIолIхэр зэрагъасэхэрэм алъыплъагъэх, шхапIэмрэ медицинэ IэзапIэмрэ Iоф зэрашIэрэм зыщагъэгъозагъ.

Владимир Устиновым мобилизацием къыхырагъэубытагъэхэм зэIукIэгъу адыриIагъ. Ащ дзэкIолIхэм яIофхэр зэпыфэнхэу, псаухэу ядэжь къагъэзэжьынэу афэлъэIуагъ.

«Шъуятэжъхэу, шъуятэжъ пIашъэхэу дунаим ианахь къэралыгъошхоу щыт джырэ Урысыем итекIоныгъэхэм зиIахь хэзышIыхьагъэхэм шъуарыгушху. Непэ тицIыфхэр къэшъуухъумэнхэу шъокIо. ШъуиIофхэр зэпыфэнэу сышъуфэлъаIо. Тэ сыдигъуи IэпыIэгъу тыкъышъуфэхъущт. ЗэшIомыхыгъэ Iофыгъо горэхэр шъуиIэмэ къытфэшъутх. Ахэм язэшIохынкIэ ищыкIэгъэ амалхэр зэкIэ зетхьащтых», — къыIуагъ Полномочнэ лIыкIом.

АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурати дзэкIолIхэм гущыIэ фабэхэр ариIуагъ.

«ХэушъхьафыкIыгъэ операциер зэрэкIорэр тэлъэгъу — зэкIэри зыфэкIожьырэр тидзэ къулыкъушIэхэр хэмыкIодэнхэр ары. Анахь шъхьаIэр — хэгъэгум и Президент къыгъэуцугъэ пшъэрылъхэр гъэхъагъэ хэлъэу гъэцэкIэгъэнхэр, шъупсаоу, шъуузынчъэу шъуадэжь къэжъугъэзэжьыныр ары. Хэбзэ къулыкъухэм типшъэрылъыр шъуиунагъохэм IэпыIэгъу тафэхъуныр, тидзэкIолIхэм тафэгумэкIыныр ары. АщкIэ зэкIэ ищыкIагъэр тшIэщт», — къыIуагъ республикэм ипащэ.

Нэужым Мыекъуапэ ия 237-рэ артиллерийскэ бригадэ зыдэщыт чIыпIэм щыIагъэх. Владимир Устиновым, КъумпIыл Мурат, Вениамин Кондратьевым дзэ къулыкъум ащагъэхэм щыIэкIэ-псэукIэ амалэу яIэхэм защагъэгъозагъ, Краснодар иапшъэрэ дзэ училищэ художественнэ самодеятельностымкIэ икуп икъэгъэлъэгъон еплъыгъэх.

Джащ фэдэу ахэр Мыекъопэ районым ит щэрыуапIэми щыIагъэх. Мобилизацием къыхырагъэубытагъэхэм мыщ Iашэ зэфэшъхьафхэр зэрэбгъэфедэщт шIыкIэм щыфагъасэх. Ахэр палаткэхэм ащэпсэух. ЯIахьылхэм адэгущыIэнхэмкIэ интернет-зэпхыныгъэм иамал ухъумагъэхэр дзэкIолIхэм къызфагъэфедэх.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах