Примерное время чтения: 3 минуты
89

Хэдзынхэм ахэлэжьэщт кандидатхэр агъэнэфагъэх

Урысыем иполитическэ партиеу «Единэ Россием» и Адыгэ шъолъыр къутамэ ия XXVII-рэ конференцие профсоюзхэм я Унэ щыкIуагъ.

Ащ иIофшIэн хэлэжьагъэх партием и Апшъэрэ Совет хэтэу, Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан, партием ифракциеу АР-м и Къэралыгъо Совет - Хасэм щыIэм ипащэу Владимир Нарожнэр, партием ирегиональнэ отделение и Секретарь иапэрэ гуадзэу, республикэм и Премьер-министрэу КъумпIыл Мурат, чIыпIэ къутамэхэм ясекретарьхэр, Адыгеим иныбжьыкIэхэр, нэмыкIхэри.

Iофтхьабзэр зэрищагъ партием ишъолъыр къутамэу республикэм щыIэм иполитсовет и Секретарэу Iэщэ Мухьамэд.

2016-рэ илъэсым иапэрэ мэзихым партием икъутамэ Iофэу ышIагъэм изэфэхьысыжьхэм афэгъэхьыгъагъ апэрэ Iофыгъоу къэзэрэугъоигъэхэр зытегущыIагъэхэр. Шъугу къэдгъэкIыжьын, УФ-м и Къэралыгъо Думэ идепутатхэм яхэдзынхэм афэгъэхьыгъэ кампаниеу мы илъэсым Iоныгъом и 18-м щыIэщтым къыдыхэлъытагъэу, «Единэ Россием» жъоныгъуакIэм и 22-м праймериз зэхищэгъагъ. Къэралыгъом ишъолъырхэр зэкIэ ащ хэлэжьагъэх. Партием ипащэхэм къызэраIуагъэмкIэ, пэшIорыгъэшъ хэдзынхэм нэбгырэ миллиони 9-м ехъу ахэлэжьагъ.

Хэдзынхэм ахэлэжьэнхэу фитыныгъэ зиIэхэм япроценти 9 фэдиз праймеризым къекIолIагъ, зыдырагъэштэрэ кандидатхэм амакъэ афатыгъ. Адыгеир пштэмэ, пэшIорыгъэшъ хэдзынхэм нэбгырэ мин 34-рэ фэдиз е проценти 10-м кIахьэу къякIолIагъ.

Зэфэхьысыжьхэм къагъэлъэгъуагъ непэ хэдзакIохэм нахь зыдырагъэштэрэ, цыхьэ зыфашIырэ кандидатхэр.

Ащ елъытыгъэу УФ-м и Къэралыгъо Думэ идепутатхэм ахэлэжьэщтхэм яспискэхэр зэхагъэуцуагъэх. РеспубликэмкIэ апэрэ чIыпIищыр къыдэзыхыгъэхэр: Хьасанэкъо Мурат, Мэрэтыкъо Рустем ыкIи Натхъо Разыет.

«2016-рэ илъэсыр мэхьанэшхо зиIэ унашъохэр зыщаштэщт илъэсэу щытыщт. А унашъохэр политикхэр, IэнатIэ зыIыгъ пащэхэр арэп зышIыщтхэр, Урысыем щыпсэурэ цIыф къызэрыкIохэр арых нахь», - къыIуагъ партием ипащэу, УФ-м и Премьер-министрэу Дмитрий Медведевым.

АР-м и Къэралыгъо Совет - Хасэм идепутатхэм яхэдзынхэм афэгъэхьыгъэ программэу партием ишъолъыр къутамэ иIэм къытегущыIагъ ыкIи пшъэрылъ шъхьаIэхэр къыгъэнэфагъэх ащ и Секретарэу Iэщэ Мухьамэд.

Зы хэдзыпIэ коимкIэ АР-м и Парламент идепутат хъунымкIэ кандидатхэм япартийнэ спискэ иреспубликэ Iахь хэхьэгъэхэ КъумпIыл Мурат, Владимир Нарожнэм, Елена Любченкэм, джащ фэдэу зы хэдзыпIэ коимкIэ ыкIи зы мандат зиIэ хэдзыпIэ койхэмкIэ Къэралыгъо Советым - Хасэм идепутат хъунымкIэ зикандидатурэ щыIэхэм яспискэ политсоветым хэтхэр тегущыIагъэх, шъэф шIыкIэм тетэу амакъэ афатыгъ. Зэфэхьысыжьхэм къызэрагъэлъэгъуагъэмкIэ, конференцием хэлэжьэгъэ лIыкIуи 108-м зэкIэми мы кандидатхэм адырагъэштагъ, партием ыцIэкIэ ахэр хэдзынхэм ахэлэжьэнхэу фитыныгъэ яIэ хъугъэ, къэзытхырэр «Адыгэ Макъ».

АР-м и ЛIышъхьэ Iофтхьабзэм зэфэхьысыжьхэр къыфишIызэ зымакъэ зытыгъэ пстэуми ирэзэныгъэ гущыIэхэр апигъохыгъэх. Iоныгъом и 18-м щыIэщт хэдзынхэм партием ишъолъыр къутамэ зэрифэшъуашэу ахэлэжьэным, текIоныгъэр къащыдихыным мэхьанэшхо зэриIэр къыхигъэщыгъ.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах