aif.ru counter
45

Хэдзынхэм язэфэхьысыжьхэр

Майкоп, 10 сентября - АиФ-Адыгея.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат АР-м хэдзынхэмкIэ и Гупчэ комиссие и Тхьаматэу Сэмэгу Нурбый тыгъуасэ IофшIэгъу зэIукIэгъоу дыриIагъэм Адыгеим щыкIогъэ хэдзынхэм зэфэхьысыжьэу афэхъугъэхэм щатегущыIагъэх. ЗэIукIэгъум хэлэжьагъ АР-м и ЛIышъхьэрэ министрэхэм я Кабинетрэ яадминистрацие ипащэу ТхьакIущынэ Мурат.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, Iоныгъом и 9-м республикэм хэдзын кампание 13 щыкIуагъ. Адыгеим икъэлэ шъхьаIэ щыпсэухэрэм Мыекъуапэ инароднэ депутатхэм я Совет хэтыщтхэр, джащ фэдэу МыекъуапэкIэ зы мандат зиIэ хэдзыпIэ коеу N 9-м АР-м и Къэралыгъо Совет – Хасэм идепутат хадзыгъэх. Мыекъопэ, Кощхьэблэ, Красногвардейскэ, Теуцожь ыкIи Шэуджэн районхэм къоджэ псэупIэхэм япащэхэр, хэдзын тедзэхэм къадыхэлъытагъэу чIыпIэ къулыкъухэм ядепутатхэр ащахадзыгъэх.

Сэмэгу Нурбый къызэриIуагъэмкIэ, хэдзынхэр хэбзэгъэуцугъэм диштэу рекIокIыгъэх.

Хэдзынхэм тиреспубликэ имызакъоу, къэралыгъомкIи мэхьэнэ ин зэряIэр илIышъхьэм къыхигъэщыгъ ыкIи Адыгеим хэдзынхэм язэфэхьысыжьхэм яягъэ якIын зылъэкIыщт хэукъоныгъэ ин зэрэщамыгъэунэфыгъэм имэхьани къыкIигъэтхъыгъ.

— Анахь пшъэрылъ шъхьаIэу тиIагъэр хэдзынхэр шапхъэхэм атетэу ыкIи шъыпкъагъэ ахэлъэу рекIокIынхэр, кандидатхэм зэфэдэ амалхэр ятыгъэнхэр, хэдзакIохэм амакъэ атыным ифитыныгъэу яIэр икъоу ягъэгъэфедэгъэныр арых. ЛъыплъакIохэм, хэдзынхэмкIэ комиссиемрэ чIыпIэхэм ащыIэ фэдэ къулыкъухэмрэ яIофышIэхэм дэгъоу Iоф зэрашIагъэм пае сафэраз, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Сэмэгу Нурбый къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, Iоныгъом и 9-м республикэм хэдзыпIи 109-мэ Iоф щашIагъ, ипIалъэм ыпэу зымакъэ зытыгъэхэр 70-рэ. ЗэкIэмкIи хэдзэкIо мин 37-м ехъумэ амакъэ атыгъ, ар процент 24,6-рэ мэхъу.

МыекъуапэкIэ зы мандат зиIэ хэдзыпIэ коеу N 9-м АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм идепутат ихэдзын тедзэу зэхащагъэм ащытекIуагъэр партиеу «Единэ Россием» къыгъэлъэгъогъэ Светлана Романовар ары. ХэдзакIохэм япроцент 49,59-мэ мыщ икандидатурэ дырагъэштагъ.

Мыекъуапэ инароднэ депутатхэм я Совет хэтыщтхэм яхэдзынхэм «Единэ Россием» процент 44,4-мэ амакъэ фатыгъ, КПРФ-м — процент 23,9-рэ, ЛДПР-м — процент 11,9-рэ, «Справедливая Россия» зыфиIорэм проценти 7,8-рэ къырихыгъ. «Коммунисты России» зыфиIорэм хэдзакIохэм япроценти 5,2-мэ дырагъэштагъ, Родинэм — 3,2-рэ.

Муниципальнэ хэдзынхэм закъыфэбгъазэмэ, муниципальнэ псэупIэхэмрэ чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыпIэхэмрэ ащыпхырыкIыгъэхэр «Единэ Россием» къыгъэлъэгъуагъэхэр арых.

ЗэIукIэгъум ыкIэм ЛIышъхьэм къыхигъэщыгъ хэдзынхэр хэбзэгъэуцугъэм тетэу республикэм зэрэщыкIуагъэхэр ыкIи аужырэ шапхъэхэм адиштэрэ Iэмэ-псымэхэу хэдэныр шъыпкъагъэ хэлъэу кIоным фэIорышIэхэрэр зэрагъэфедагъэхэр.

— Мыекъуапэ ихэдзыпIэ 72-мэ КОИБ 39-рэ ыкIи видеорегистратори 7-рэ ащагъэфедагъэх. ЦIыфхэм яшIоигъоныгъэхэр къыдэлъытэгъэнхэм ахэр фэIорышIагъэх. Джы партиитфымэ — «Единэ Россием», КПРФ-м, ЛДПР-м, «Справедливэ Россием», «Коммунисты России» зыфиIорэм ялIыкIохэм Мыекъуапэ инароднэ депутатхэм я Совет къагъэпсыщт. Ащ къикIырэр политическэ кIуачIэ пэпчъ хэдзын кампаниер ригъэкIокIынымкIэ зэфэдэ амалхэр зэриIагъэхэр ары, — къызэфихьысыжьыгъ зытегущыIэхэрэр КъумпIыл Мурат.Оставить комментарий
Вход
Комментарии (0)

  1. Пока никто не оставил здесь свой комментарий. Станьте первым.


Оставить свой комментарий
Самое интересное в регионах