Примерное время чтения: 2 минуты
103

Хэдзынхэм языфэгъэхьазырын

Майкоп, 25 февраля - АиФ-Адыгея.

АР-м и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан хэдзынхэмкIэ Гупчэ комиссием ипащэу Сэмэгу Нурбый тыгъуасэ ригъэблэгъагъ. ЗэIукIэгъум АР-м и Премьер-министрэу КъумпIыл Мурат хэлэжьагъ. Илъэсэу къихьагъэм тIогъогогъо Адыгеим хэдзынхэр щыкIощтых.

Къихьащт гъэтхэпэ мазэм и 6-м Джэджэ районымкIэ — Айрюмовскэ, Красногвардейскэ районымкIэ Еленовскэ псэупIэ койхэм яадминистрациехэм япащэхэр хадзыщтых, Iоныгъо мазэм и 18-м УФ-м и Къэралыгъо Думэ ыкIи АР-м и Къэралыгъо Совет — Хасэм ядепутатхэм яхэдзынхэр щыIэщтых. Ахэм языфэгъэхьазырын зэрэкIорэм республикэм ипащэ къыкIэупчIагъ.

Сэмэгу Нурбый къызэриIуагъэмкIэ, Айрюмовскэ ыкIи Еленовскэ псэупIэ койхэм яадминистрациехэм япащэхэм япIалъэ амыухызэ япшъэрылъхэр къызэрагъэтIылъыжьыгъэ-хэм ыпкъ къикIыкIэ, ахэм яхэдзынхэр агъэнэфэнхэ фаеу хъугъэ. ПстэумкIи нэбгыри 6-мэ якандидатурэхэр къагъэлъэгъуагъэх. Ахэм ащыщэу 2-р политическэ партиеу «Единая Россия» зыфиIорэм, 2-р ЛДПР-м ялIыкIох, адрэ нэбгыри 2-мэ ежьхэм зыкъагъэлъэгъуагъ.

ПстэумкIи политическэ партие 48-у республикэм зыщязыгъэтхыгъэхэм зэкIэми якандидатхэр къырагъэуцонхэу законым фитыныгъэ къызэраритырэм, ау мы хэдзынхэм джа партиитIум анахьыбэ къызэрахэмылажьэрэм Сэмэгу Нурбый кIигъэтхъыгъ.

Законым къызэрэдилъытэрэм тетэу, мэзаем и 6-м къыщыублагъэу агитациер макIо. ПстэумкIи хэдзыпIэ участки 8 агъэхьазырыгъэу, хэдзынхэр зыщыкIощтхэ мафэм къызэIуахыщтых. Мы уахътэм бюллетеньхэм адэлажьэх ыкIи ахэр гъэтхапэм и 1-м шIомыкIэу хэдзыпIэ участкэхэм аратыщтых.

ПстэумкIи хэдзэкIо 5000 фэдизмэ псэупIэ койхэм япащэхэм яхэдзынхэм ахэлэжьэнхэ амал яI. Мы мафэмкIэ зыпари хэукъоныгъэ агъэунэфыгъэп ыкIи тхьаусыхэ тхылъ Гупчэ комиссием къырахьылIагъэп.

Iоныгъом и 18-м Къэралыгъо Думэм ыкIи Къэралыгъо Советым — Хасэм ядепутатхэм яхэдзынхэу щыIэщтхэм языфэгъэхьазырынкIэ ыкIи язэхэщэнкIэ Iоф зэрашIэщт планыр зэрэзэхагъэуцуагъэри Сэмэгу Нурбый къыIуагъ. Ащ къызэрэдилъытэрэм тетэу, хэдзэкIо комиссиехэм ахэтхэр хэдзынхэмкIэ системэм зэхъокIыныгъэу фэхъугъэхэм ащагъэгъуазэх.

Кадрэхэм ягъэхьазырын ыкIи комиссиехэм ахэтхэм яегъэджэн апэIухьащт ахъщэр республикэ бюджетым къыщыдэлъытагъ. ПстэумкIи республикэм ихэдзэкIо комиссиехэм нэбгырэ 3485-рэ ахэт.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах