27

Хэгъэгум иухъумакIохэм афэгушIуагъ

Майкоп, 22 февраля - АиФ-Адыгея.

Хэгъэгум иухъумакIо и Мафэ фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэу АР-м и Къэралыгъо филармоние щыкIуагъэм хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, Къэралыгъо Советым — Хасэм и Тхьаматэу Владимир Нарожнэр, министрэхэм я Кабинет хэтхэр, депутатхэр, хэбзэухъумэкIо, федеральнэ ыкIи республикэ къулыкъухэм ялIыкIохэр, нэмыкIхэри.

КъумпIыл Мурат Хэгъэгу зэошхом иветеранхэм, тылым Iоф щызышIагъэхэм, УIэшыгъэ КIуачIэхэм, тинахьыжъхэм, мы мэфэкIыр хэзыгъэунэфыкIырэ пстэуми игуапэу къафэгушIуагъ. Мэзаем и 23-р тикъэралыгъо щыпсэурэ нэбгырэ пэпчъ имэфэкI шъыпкъэу зэрэщытыр, мы мафэм тидзэкIолIхэр зэкIэ зэрэзэрипхыхэрэр къыхигъэщыгъ. Хэгъэгу зэошхом ТекIоныгъэ къызщыдэтхыгъэр илъэс 75-рэ зэрэхъурэм епхыгъэу 2020-рэ илъэсыр шIэжьым ыкIи дзэ щытхъум я Илъэсэу зэрагъэнэфагъэр республикэм ипащэ игущыIэ къыщыхигъэщыгъ.

«НыбжьыкIэхэм яхэгъэгу шIу алъэгъоу къэтэджынхэм, къэралыгъом икъэухъумэн мэхьанэу иIэр зэхашIэным аужырэ илъэсхэм анахьэу тынаIэ тетэгъэты. Общественнэ, волонтер IофшIэнхэм ахэтхэм, юнармейцэхэм япчъагъэ хэхъо», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат. — Адыгеим щыпсэурэ ныбжьыкIэхэм яреспубликэ ихъухьэрэм зэрэлъыплъэхэрэм мэхьанэшхо иI. Ащ фэдэу патриотизмэм фэгъэсагъэхэу къэтэджынхэм зиIахьышIу хэзылъхьагъэхэр дзэ ветеран организациехэр ары. Тарихъ шIэжьыр къытфэзыгъанэхэу, Адыгеим мамырныгъэрэ зыпкъитыныгъэрэ илъыным фэлажьэхэрэм сызэрафэразэр сигущыIэ къыщыхэзгъэщы сшIоигъу.

Непэ Урысыем и УIэшыгъэ КIуачIэхэм гъэхъагъэу ашIыхэрэм Адыгеим идзэкIолIхэми яIахьышIу зэрэхэлъыр КъумпIыл Мурат къыIуагъ.

Зэхахьэм къыщыгущыIагъэх ыкIи мэфэкIыр хэзыгъэунэфыкIыхэрэм къафэгушIуагъэх АР-м и Парламент и Тхьаматэу Владимир Нарожнэмрэ АР-м иветеранхэм я Совет ипащэу Къуаджэ Аслъанрэ.

Республикэм итворческэ купхэм, орэдыIохэм къагъэхьазырыгъэ мэфэкI концертымкIэ Iофтхьабзэр зэфашIыжьыгъ.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах