Примерное время чтения: 2 минуты
135

IэпыIэгъум амалышIухэр къытыщтых

Фото Алексея Гусева / АиФ

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат республикэм имуниципалитетхэм ащыпсэухэрэ унэгъо ныбжьыкIи 9-мэ псэупIэ сертификатхэр тыгъуасэ аритыжьыгъэх.

Мы купым къыхиубытэхэрэм псэукIэ амалэу яIэхэр нахьышIу ашIыным фытегъэпсыхьэгъэ программэм игъэцэкIэн къыдыхэлъытагъэу ар щыт. Мызыгъэгум къырагъэблэгъагъэхэр сабыитIу е нахьыбэ зэрыс унагъохэр ары.

АР-м и ЛIышъхьэ гушIогъо зэхахьэм пэублэ псалъэ къыщишIызэ, сертификатхэр къызфагъэшъошэгъэ пстэуми игуапэу къафэгушIуагъ. Iофтхьабзэм къырагъэблэгъэгъэ унагъо пэпчъ сыд фэдэрэ лъэныкъокIи щысэ тепхын зэрэфаер хигъэунэфыкIыгъ.

— Тыдэрэ муниципалитет сыкIуагъэми, сабыибэ зэрыс унагъохэм адэжь себлагъэ, ахэм ящыIэкIэ-псэукIэ зыфэдэм, гумэкIыгъоу яIэхэм защысэгъэгъуазэ. Мы программэм игъэцэкIэн сомэ миллион 240-рэ пэIудгъэхьащт. ЗэрэдгъэнэфагъэмкIэ, мыгъэ сертификат 339-рэ унэгъо ныбжьыкIэхэм атедгощэщт. Мыщ фэдэ лъэбэкъоу къэралыгъом ышIырэм мэхьанэшхо иI, сыда пIомэ цIыфым щыIэкIэ-псэукIэ амал тэрэз иIэнымкIэ анахь шъхьаIэу щытыр псэупIэ зэригъэгъотыныр ары. Адыгеим щыпсэухэрэм унагъохэр ашIэнхэ, ясабыйхэр апIунхэ амал яIэным фэшI къыттефэрэр зэкIэ тапэкIи дгъэцэкIэщт. Сабыибэ зэрыс унагъохэр пстэуми ящысэтехыпIэхэу щытынхэ фае, ахэр ары къэралыгъом ылъапсэр, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Аужырэ илъэсхэр пштэмэ, республикэм мы лъэныкъомкIэ щызэшIуахыгъэр бэ. Унэгъо ыкIи специалист ныбжьыкIэхэм, сабыибэ зэрыс унагъохэм IэпыIэгъу афэхъугъэныр шъолъырым ипащэхэм пшъэрылъ шъхьаIэу зыфагъэуцужьыгъ ыкIи ар зэрифэшъуашэу агъэцакIэ. Адыгеим и ЛIышъхьэ пчъагъэрэ къызэрэхигъэщыгъэу, яIофшIэнкIэ анахь шъхьаIэу щытыр республикэм ис нэбгырэ пэпчъ щыIэкIэшIу иIэныр, унагъохэм къарыхъухьэрэ сабыйхэм япчъагъэ нахьыбэ шIыгъэныр ары.

Мы мафэм республикэм ипащэ зыфэгушIуагъэхэм ащыщ Пыщтыкъ Пщымафэрэ Мариетрэ яунагъо. Зэшъхьэгъусэхэм зэгурыIоныгъэ азыфагу илъэу сабыищ зэдапIу, ахэм гъэсэныгъэ-пIуныгъэ тэрэз арагъэгъотыным пылъых. IэпыIэгъоу къаратыгъэм ишIуагъэкIэ ягухэлъхэр щыIэныгъэм щыпхыращынхэ амал яIэ хъугъэ.

ПсэупIэ сертификатхэр зэратыжьыгъэхэм ащыщхэр нэужым къэгущыIагъэх ыкIи сыд фэдэрэ лъэныкъокIи IэпыIэгъу къафэхъурэ АР-м и ЛIышъхьэ зэрэфэразэхэр къыхагъэщыгъ. Мыщ фэдэ фыщытыкIэм ишIуагъэкIэ ягухэлъхэр щыIэныгъэм щыпхыращынхэ, ыпэкIэ лъыкIотэнхэ амал яIэ зэрэхъугъэр ахэм къаIуагъ. Зэшъхьэгъусэ ныбжьыкIэхэм ясабыйхэр зэрифэшъуашэу зэдапIух, зэгурыIоныгъэ ыкIи шъхьэкIэфэныгъэ азыфагу илъэу зэдэпсэух. ПсэукIэ амалэу яIэхэр нахьышIу ашIын зэралъэкIыщтым лъэшэу зэригъэгушIуагъэхэр ахэм япсалъэ къыщыхагъэщыгъ.

— Мы программэм игъэцэкIэнкIэ федеральнэ гупчэр IэпыIэгъу къытфэхъу. АщкIэ УФ-м и Президентэу Владимир Путиныр, Урысыем и Правительствэ лъэшэу тафэраз, — къыIуагъ кIэухым КъумпIыл Мурат.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах