Примерное время чтения: 1 минута
48

IэпыIэгъум ишIуагъэкIэ

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Тэхъутэмыкъое районым зэкIом, къуаджэу Пэнэхэс дэт мэкъумэщышIэ-фермер хъызмэтшIапIэу осетрэ пцэжъые лъэпкъхэр зыщахъурэм ыкIи пцэжъые кIэнкIэхэр къызыщахьыжьырэм щыIагъ.

Адыгеим и ЛIышъхьэ игъусагъэх АР-м ифедеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, Тэхъутэмыкъое районым ипащэу Шъао Аскэр.

МэкъумэщышIэ-фермер хъызмэтшIапIэм ипащэу Дэрбэ Азэмат хьакIэхэр япредприятие Iоф зэришIэрэм нэIуасэ фишIыгъэх. Предпринимателым къызэриIотагъэмкIэ, унэгъо фермэхэм зызэрарагъэушъомбгъурэ программэм диштэу грант IэпыIэгъоу къаIукIагъэм ишIуагъэкIэ ахэм къыдагъэкIырэм зыкъырагъэIэтын алъэкIыгъ. ПстэумкIи сомэ миллиони 10 фэдиз хъурэ грантхэр ахэм къаIукIагъэх. А мылъкумкIэ псэуалъэхэр, ящыкIэгъэ оборудованиер, пцэжъыехэр зыщаIыгъыщт бассейнхэр, хьылъэзещэ автотранспортыр къащэфыгъэх.

НепэкIэ фермэм осетрэ, севрюгэ, стерлядь ыкIи нэмыкI пцэжъые лъэпкъхэр щахъух. ХъызмэтшIапIэр анахьэу зыпылъыр пцэжъые кIэнкIэхэм якъэхьыжьынрэ хэгъэгум ичIыпIэ пстэуми дэгъоу ащыIукIырэ осетрэ лъэпкъхэм яхъунрэ ары. БлэкIыгъэ илъэс закъом сомэ миллион 34,7-рэ ахэм федэу къахьыжьыгъ, къэзытхырэр АР-м и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.

«ТиIофшIэнкIэ анахьэу тынаIэ зытедгъэтыхэрэм ащыщ агропромышленнэ комплексым IэпыIэгъу егъэгъотыгъэныр. Республикэм щагъэцэкIэрэ къэралыгъо программэхэм яшIуагъэкIэ предпринимательствэ цIыкIумрэ гурытымрэ заушъомбгъу. Джащ епхыгъэу республикэм иэкономикэ хэхъоныгъэ ешIы, IофшIэпIэ чIыпIакIэхэр зэхэщагъэ мэхъух, бюджетхэм хэбзэIахьхэр нахьыбэу къарэхьэх, хэгъэгум щызэрагъэкIорэ гъомылапхъэми къыхэхъо, IэкIыб къэралыгъохэм янэкъокъухэзэ, Урысыем ищыкIэгъэ гъомылапхъэхэр тихэгъэгу къыщахьыжьых», — къыIуагъ республикэм ипащэ.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах