Примерное время чтения: 1 минута
4

ИгъэкIотыгъэ гъэцэкIэжьын IофшIэнхэм защигъэгъозагъ

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Росгвардием Адыгэ РеспубликэмкIэ и ГъэIорышIапIэ иIофышIэхэмрэ икъулыкъушIэхэмрэ яспорткомплексэу зэхъокIыныгъэхэр зыфашIыгъэм иамалхэм тыгъуасэ защигъэгъозагъ.

Республикэм и ЛIышъхьэ игъусагъэх Адыгэ Республикэм хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ иминистрэу Олег Безсмельницыныр ыкIи Росгвар-дием и ГъэIорышIапIэу Адыгеим щыIэм ипащэу Иван Гричановыр.

Росгвардием ичIыпIэ гъэIорышIапIэ ипащэ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ къыфиIотагъ спортивнэ псэуалъэу агъэфедэнэу атIупщыгъэм фэгъэхьыгъэу. Ащ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, республикэм ипащэхэм яшIуагъэкIэ игъэкIотыгъэ IофшIэнхэр зэшIуахыгъэх: инженернэ системэхэр зэблахъугъэх, тренажернэ залыр агъэцэкIэжьыгъ. Ащ нэмыкIэу бассейнэм пае инфраструктурэр агъэуцугъ: псыр зэраукъэбзыщтыр, зэрагъэфэбэщтыр ыкIи унэм жьы къабзэ къизгъэхьащт пкъыгъохэр.

Республикэм ипащэу КъумпIыл Мурат ГъэIорышIапIэм ипащэхэм ыкIи иIофышэхэм афэгушIуагъ спорткомплексым иIофшIэн зэрэригъэжьагъэм пае ыкIи Iофэу зыфэгъэзагъэхэм гъэхъагъэхэр щашIынхэу афиIуагъ. Республикэм и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, Росгвардием хэтхэм якъулыкъу лъэныкъуабэмэ япхыгъэу, къинэу щыт, арышъ, мыщ фэдэ спортивнэ псэуалъэхэр ахэм ящыкIэгъэ шъыпкъэх. Ащ фытегъэпсыхьэгъэ IофшIэныр тапэкIи лъагъэкIотэщт.

«ГъэцэкIэжьын IофшIэнхэр зэкIэ аухыгъэх, Росгвардием иIофышIэхэм джы амал яIэ хъугъэ спортым пылъынхэмкIэ ящыкIагъэхэр зэрагъотылIэжьынхэу, гуIэтыпIэу щыт унэхэм япкъышъол ащапсыхьанэу. Якъулыкъу пшъэрылъхэр дэгъоу агъэцэкIэнхэмкIэ сицыхьэ телъ а пстэуми яшIуагъэ къызэрэкIощтым», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Адыгеим и ЛIышъхьэ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, социальнэ проектхэм япхырыщын фэгъэхьыгъэу къэпIон хъумэ, респуб-ликэм ихабзэ игъэцэкIэкIо къулыкъухэр ренэу хьазырых ведомствэм IэпыIэгъу фэхъунхэу. Хабзэр мыукъогъэнымкIэ ахэм пшъэрылъышхо зэшIуахы.

Мы мэфэ дэдэм СДЮШОР-у N 1-м ибатутистхэм зызэрагъасэрэм КъумпIыл Мурат зыщигъэгъозагъ. ГимнастикэмкIэ ыкIи батутымкIэ гупчакIэр ашIыфэ нэс спортсменхэм Росгвардием испорткомплекс пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыщагъэхьазырын алъэкIыщт. Республикэм и ЛIышъхьэ тренерхэм ыкIи ахэм агъасэхэрэм гущыIэгъу афэхъугъ, текIоныгъакIэхэр къыдахынхэу, ямурадхэр щыIэныгъэм гъэхъагъэ хэлъэу щыпхыращынхэу афэлъэIуагъ.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах