Примерное время чтения: 2 минуты
15

Илъэсым икIэуххэр зэфахьысыжьыгъэх

Майкоп, 2 апреля - АиФ-Адыгея.

2021-рэ илъэсым республикэм цIыфым ифитыныгъэхэмкIэ и Уполномоченнэ лъэIу тхылъэу къыIэкIэхьагъэхэм, Iофыгъохэм ащыщхэу зэшIохыгъэ хъугъэхэм, джащ фэдэу зыкъыфэзыгъэзэгъэ цIыфхэр нахьыбэрэмкIэ зыгъэгумэкIыхэрэ лъэныкъохэр — ахэр ыкIи нэмыкI Iофыгъохэр ары зытегущыIагъэхэр Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Адыгэ Республикэм цIыфым ифитыныгъэхэмкIэ и Уполномоченнэу Анатолий Осокиным зыIокIэм.

Анатолий Осокиным къызэриIуагъэмкIэ, илъэсэу икIыгъэм яфитыныгъэхэр укъуагъэ зэрэхъугъэм фэгъэхьыгъэу нэбгырэ 364-мэ ащ зыкъыфагъэзагъ, ящыIэныгъэкIэ мэхьанэшхо зиIэ Iофыгъохэм язэшIохынкIэ IэпыIэгъу щыгугъхэу лъэIу тхылъ къэзгъэхьыгъэхэри ахэтых. ЗэрэхагъэунэфыкIыгъэмкIэ, илъэсэу икIыгъэм лъэIу тхылъхэу къагъэхьыгъэхэм япчъагъэ 2020-рэ илъэсым зыфэдизыгъэм лъыкIахьэ. Ежь Уполномоченнэм иаппарат цIыфхэр зыщыригъэблэгъэхэрэ унэм нэбгыри 179-рэ щыIагъ, «линие плъырымкIэ» къафытеуагъэр нэбгырэ 29-рэ, аппаратым Iоф щызышIэхэрэм джэуапхэр аратыжьыгъэх нэбгырэ 200-м ехъумэ. Коронавирусым ыпкъ къикIэу гъунапкъэу агъэнэфэгъагъэхэм къахэкIэу ашъхьэкIэ Уполномоченнэм дэжь нэбгырэ 85-рэ къэкIогъагъ, 2020-рэ илъэсым — нэбгыри 115-рэ.

Яфитыныгъэхэр ухъумэгъэнхэм къыкIэлъэIугъэхэм япроцент 56-р пенсионерых, ветераных, сэкъатныгъэ зиIэ цIыфых. Тхьаусыхэ тхылъхэм янахьыбэр зэпхыгъэр яфитыныгъэхэр зэраукъуагъэхэр ары (процент 28,8-рэ), зычIэсыщтхэ унэхэм япхыгъэу (процент 15,7-рэ), социальнэ IэпыIэгъу ыкIи социальнэ гарантиехэр ятыгъэнхэм епхыгъэу (процент 17,3-рэ). Тхьаусыхэ тхылъхэм япроцент 54-р зэшIохыгъэ хъугъэ.

Унэгъо ныбжьыкIэхэм зычIэсыщтхэ унэхэр ащэфынхэм пае социальнэ тынхэр аIэкIэгъэхьэгъэнхэмкIэ шапхъэу щыIэхэм япхыгъэ Iофыгъохэм джащ фэдэу мы зэIукIэгъум щатегущыIагъэх.

«ЦIыфым ифитыныгъэхэмкIэ Уполномоченнэм иаппарат Iоф дэшIэгъэнымкIэ опытышхо щыIэ хъугъэ. Ковидым ыпкъ къикIэу шэпхъэ гъэнэфагъэхэр зыщагъэуцугъэгъэхэ лъэхъанми тизэдэлэжьэныгъэ къыкIедгъэчыгъэп. Кризисым пэшIуекIорэ Iофтхьабзэхэр зыщызетхьэхэрэ уахътэми а зэдэлэжьэныгъэ-зэгъусэныгъэр тапэкIи тэрэзэу зэрэлъыкIотэщтым сицыхьэ телъ. ЦIыфхэм яфитыныгъэхэр къэухъумэгъэнхэмкIэ, социальнэ мэ-хьанэ зиIэ гъомылапхъэхэм, Iэзэгъу уцхэм ауасэхэр къыдэмыкIоенхэм анаIэ тырагъэтынымкIэ уплъэкIун Iофтхьабзэхэр зэхэщэгъэнхэри ащ къыделъытэ», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

ЦIыфым ифитыныгъэхэмкIэ Уполномоченнэм къахилъхьэгъэ предложение пстэухэмкIи Адыгеим и ЛIышъхьэ ведомствэхэм, чIыпIэ зыгъэIорышIэжьыным икъулыкъухэм пшъэрылъ гъэнэфагъэхэр афишIыгъэх. Ащ нэмыкIэу КъумпIыл Мурат Шэуджэн районым ипащэ телефонымкIэ дэгущыIагъ, а муниципальнэ образованием щыпсэурэ бзылъфыгъэм иIофыгъо ыкIэм нэсэу зэшIохыгъэн зэрэфаер къыхигъэщыгъ.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах