66

Илъэсыр имыкIызэ агъэкIэрэкIэщт

Майкоп, 16 ноября - АиФ-Адыгея.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Зэзэгъыныгъэмрэ ЗэгурыIоныгъэмрэ япчэгу къыпэIулъ чIыпIэр зэрэзэтырагъэпсыхьэрэр ыуплъэкIугъ.

Джырэ уахътэм диштэу къалэхэр зэтегъэпсыхьэгъэнхэм фэлэжьэрэ программэм къыдыхэлъытагъэу IофшIэн гъэнэфагъэхэр мыщ щызэрахьэх. А гухэлъхэм апае бюджет зэфэшъхьафхэм сомэ миллион 24,3-рэ къахагъэкIыгъ.

Республикэм и ЛIышъхьэ Адыгеимрэ Къэрэщэе-Щэрджэсымрэ язаслуженнэ сурэтышIэу Бырсыр Абдулахь ипроект нэIуасэ зыфишIыгъ, гупчакIэр зыфэдэщтымкIэ предложение заулэ къыхьыгъ. Илъэсыр имыкIызэ цIыфхэр жъугъэу зыхэлэжьэрэ Iофтхьабзэхэр зыщызэрахьащт пчэгу мыщ щагъэпсынэу, гъогухэр плиткэкIэ апкIэнэу, къэгъагъэхэмрэ чъыгхэмрэ агъэтIысынхэу, остыгъэхэр палъхьанхэу рахъухьэ, къэзытхырэр Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.

КъумпIыл Мурат подряд организацием ипащэу Руслан Цицкиевым дэгущыIэзэ, IофшIэнхэр дэгъоу зэхащэн, уахътэм диштэрэ псэолъапхъэхэр агъэфедэн зэрэфаер хигъэунэфыкIыгъ.

«Зэзэгъыныгъэмрэ ЗэгурыIоныгъэмрэ япчэгурэ ащ къыпэIулъ чIыпIэмрэ Адыгеим щыпсэухэрэмкIэ мэхьанэшхо яI. Ащ игъэкIэрэкIэнкIэ пшъэдэкIыжь зэрахьырэр икъоу къагурыIон, IофшIэнхэр шIуагъэ къытэу зэхащэн фае», — къыIуагъ республикэм и ЛIышъхьэ.

КъумпIыл Мурат Мыекъуапэ имэрэу Александр Наролиным пшъэрылъ фишIыгъ IофшIэнхэр зэрэкIорэм ынаIэ тыригъэтынэу, Iофыгъоу къэтэджыхэрэр зэкIэ подряд организацием псынкIэу дызэшIуихынхэу.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах