9

Инэм госпиталь къыщызэIуахыщт

Майкоп, 4 июля - АиФ-Адыгея.

Коронавирусыр къызэуталIэхэрэм зыщяIэзэщтхэ госпиталэу Инэм район сымэджэщым щызэхащагъэм икъызэIухын зыфагъэхьазыры. Нэбгыри 100-мэ ар ателъытэгъэщт.

Тэхъутэмыкъое, Теуцожь районхэм арысхэу, Адыгэкъалэ дэсхэу коронавирусыр мылъэшэу къызэуталIэхэрэм госпиталым щяIэзэщтых. Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат тыгъуасэ поселкэу Инэм щыIагъ. Республикэм ипащэ госпиталым чIэхьагъ, медицинэ оборудованиеу агъэуцугъэхэр зэригъэлъэгъугъэх, медицинэ IофышIэхэм адэгущыIагъ.

Сымэджэщым ыкIоцI гъэцэкIэжьын IофшIэнхэр рашIылIагъэх, бгъагъэмрэ инженер коммуникациехэмрэ зэблахъугъэх. Госпиталым ИВЛ-аппарати 7, монитори 10, УЗИ-аппарат ыкIи нэмыкI оборудованиехэр иIэх.

Коронавирусыр къызэутэлIагъэхэр къыхэгъэщыгъэнхэм пае госпиталым компьютер томограф чIагъэуцуагъ. Ащ нэмыкIэу зызэраухъумэщт пкъыгъохэр, Iэзэгъу уцхэр, нэмыкIхэу мазэм къыкIоцI ящыкIэгъэщтхэр зэригъэуIугъэх. Госпиталым къыпэIулъ чIыпIэр асфальткIэ апкIагъ.

Республикэм и ЛIышъхьэ сымаджэхэм яштэнкIэ медицинэ учреждением дэгъоу зыфигъэхьазырыгъэу ылъытагъ, мэзэ заулэрэ госпиталым изэхэщэн пылъыгъэ медицинэ IофышIэхэм тхьауегъэпсэу ариIуагъ.

Поселкэу Инэм дэт сымэджэщым ищыкIэгъэ медицинэ оборудованием икъэщэфын, ар госпиталь шIыжьыгъэным апэIухьэгъэ ахъщэр зэкIэ Шъэумэн Хьазрэт имылъку унае къызэрэхэкIыгъэр КъумпIыл Мурат къыIуагъ.

«Мы лъэхъэнэ мыпсынкIэм бизнесменыбэ медицинэ отраслэм IэпыIэгъу къыфэхъугъ. Зэпахырэ узым пэуцужьыгъэным зиIахь хэзышIыхьэгъэ пстэуми тхьашъуегъэпсэу ясIо сшIоигъу», — хигъэунэфыкIыгъ КъумпIыл Мурат.

Оставить комментарий (0)
Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах