23

IофшIэгъу дэкIыгъу

Майкоп, 17 июня - АиФ-Адыгея.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат тыгъуа­сэ Джэджэ районым щыIагъ къэра­лыгъо программэу «Къуаджэхэм яхэхъоныгъ» зыфиIорэм изэшIохын муници­пальнэ псэу­пIэм зэрэщыкIорэм зыщигъэгъозэным пае.

КъумпIыл Мурат псэупIэу Келер­месскэм щагъэпсырэ кIэлэцIыкIу Iыгъы­пIэу нэбгыри 120-рэ зычIэфэщт ыкIи псэупIэу Джаджэм - нэбгырэ 240-рэ зыщаIыгъын алъэкIыщтым нэIуасэ зафишIыгъ. Ащ дакIоу лъэпкъ культурэмкIэ Гупчэм гъэцэкIэжьын Iофхэр зэрэщыкIохэрэр зэригъэлъэгъугъ.

Республикэм и ЛIышъхьэ игъусагъэх Адыгэ РеспубликэмкIэ федеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрокиныр, АР-м и Премьер-министрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ Сапый Вячеслав, АР-м мэкъу-мэщымкIэ иминистрэу Къуанэ Анзаур, АР-м культурэмкIэ иминистрэу Аулъэ Юрэ, АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэны­гъэмрэкIэ иминистрэ игуадзэу Евге­­ний Лебедевыр, муниципальнэ гъэпсыкIэ зиIэ «Джэджэ районым» ипащэу Андрей Таранухиныр, джащ фэдэу пшъэ­дэкIы­жьэу ахьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэхэу «Ремстройсервисым», «Марк-Сервисым», «Югэкостроим» япод­ряднэ организациехэм япащэхэр.

КIэлэцIыкIу IыгъыпIэу Келермесскэм дэтым республикэм и ЛIышъхьэ зыщэIэм псэолъакIэм ипроект документацие нэ­Iуасэ зыфишIыгъ ыкIи подряднэ органи­зацием ипащэхэм гущыIэгъу афэхъугъ.

НепэкIэ кIэлэцIыкIу IыгъыпIэу псэу­пIэм дэтым кIэлэцIыкIу 75-рэ фэдиз къекIуалIэ. Илъэсэу икIыгъэм проект­-сметнэ документациер агъэхьазырыгъ ыкIи нэбгыри 120-рэ зычIэфэщт кIэлэцIыкIу IыгъыпIакIэ ашIынэу Iизын къаратыгъагъ. «Къуа­джэхэм хэхъо­ны­гъэ ягъэшIы­гъэ­ныр» зыфиIо­рэ программэм ар хэхьагъ. Мы илъэ­сым ыкIэм ехъу­лIэу псэолъакIэу ашIыщтым сомэ миллиони 130-м ехъу тефэщт.

2022-рэ илъэсым игъэкIотыгъэ гъэцэкIэжьынхэр зэрашIылIэщтхэ унэу культурэм фытегъэпсыхьа­гъэр КъумпIыл Мурат псэупIэу Келермесскэм зыщэIэм зэригъэ­лъэгъугъ. ЗэрэхагъэунэфыкIыгъэмкIэ, а псэуалъэр ­лъэпкъ проектэу «Культурэр» зыфиIорэм ха­гъэхьаным епхыгъэ ухьазырын IофшIэнхэр макIох.

ПсэупIэу Джаджэм щагъэпсыщт кIэлэ­цIыкIу IыгъыпIэр зыдэщыIэ чIыпIэм зэ­кIом Адыгеим и ЛIышъхьэ муниципалитетым ипащэхэмрэ подряднэ организацием иIэшъхьэтетхэмрэ анахьэу анаIэ зытыраригъэдзагъэр зэкIэ пIалъэхэр амыукъохэу проектыр тэрэзэу агъэцэкIэн зэрэфаер ары.

Джащ фэдэу нэбгыри 150-рэ зычIэфэрэ учреждениеу еджапIэм джыри мыкIохэрэр зыщаIыгъхэр унэу зычIэтыр ащ тегъэпсыхьагъэу щыт. Организацием Iоф щызышIэхэрэмрэ кIэлэцIыкIухэмрэ зэнэкъокъу зэфэшъхьафхэм, фестивальхэм мызэу, мытIоу ахэлажьэхэу хъугъэ ыкIи текIоныгъэр къыдахэу къыхэкIыгъ. Илъэсэу икIыгъэм нэбгырэ 240-рэ зы­чIэфэщт кIэлэцIыкIу IыгъыпIакIэм ишIын­кIэ проект-сметнэ документациер агъэ­хьазырыгъ ыкIи Iизын къаратыгъ ащ игъэпсынкIэ. Псэуалъэм пстэумкIи сомэ миллион 221-м ехъу тефэщт. Программэу «Къуаджэхэм яхэхъоныгъ» зыфиIорэм а псэуалъэр хагъэхьагъ.

Республикэм и ЛIышъхьэ къыхигъэщыгъ пIалъэхэр аукъохэ зэрэмыхъущтыр, гъэсэныгъэм епхыгъэ учреждениехэм яшIынкIэ IофшIэнхэр зэкIэ дэгъоу агъэцэкIэнхэ зэрэфаер.

«Мылъкум икъэкIуапIэхэр агъэнэфагъэх ыкIи проектхэм ягъэцэкIэн фежьагъэх. Анахь мэхьанэ зиIэр илъэсым ыкIэм ехъулIэу кIэлэцIыкIухэу еджапIэм джыри мыкIохэрэр зыщаIыгъыщтхэ псэуа­лъэхэр шэпхъэ пстэуми адиштэхэу му­ниципалитетым IэкIэхьажьынхэр ары. Анахьэу муниципалитетым ипащэхэм анаIэ зытырагъэтын фаер зэтегъэ­псы­хьан Iофыгъохэр ары. ЕджапIэм кIэлэцIыкIухэр фэгъэхьазырыгъэнхэмкIэ учреждение зэфэшъхьафхэм ащылажьэ­хэрэм IофшIэн гъэнэфагъэ агъэцакIэ ыкIи ахэр дэгъоу, зэрищыкIагъэм диштэу зэшIохыгъэ хъунхэм мэхьанэшхо иI», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

ХэушъхьафыкIыгъэу республикэм и ЛIышъхьэ муниципалитетым ипащэ, джащ фэдэу проектхэм язэшIохын фэгъэзэгъэ министрэхэм пшъэрылъхэр афишIыгъэх, анахьэу ахэр зэпхыгъэхэр энергием икъэкIуапIэхэм учреждениехэр апыгъэ­нэгъэнхэр ары. Унэхэм якIолIэрэ гъогухэр, кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм къапэIулъ чIыпIэхэр гъэнэфыгъэнхэм анаIэ тырагъэтыгъ.

Мы мэфэ дэдэм Адыгеим и ЛIышъхьэ псэупIэу Джаджэм лъэпкъ культурэм и Гупчэу дэтым щыIагъ. Къэралыгъо программэу «ЧIыпIэхэм хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэныр» зыфиIорэм диштэу гъэцэ­кIэжьын IофшIэнхэр ащ щэкIох. Сомэ миллион 30 фэдиз проектым игъэцэкIэн пае къыхагъэкIыгъ. НепэкIэ электри­чествэр зэрыкIорэр зэблахъугъ, къэзыгъэфэбэщт пкъыгъохэр чIагъэуцох, унэ кIоцIхэр ыкIи кIыбхэр агъалэх.

Мыщ дэжьым къэIогъэн фае гупчэм клуб 19 къызэрепхыгъэр, ахэм нэбгырэ 340-м ехъу къякIуалIэ. Народнэ коллективыцIэ яI ансамбли 3-рэ зы театрэмрэ.

Республикэм и ЛIышъхьэ гъэцэкIэжьын Iофхэр зэрэкIохэрэм зыщигъэгъозагъ, подряднэ псэолъэшI организациехэм ялIыкIохэм гущыIэгъу афэхъугъ.

«ИгъэкIотыгъэ гъэцэкIэжьыным дакIоу къыпэIулъ чIыпIэм изэтегъэпсыхьанкIэ, чъыгхэмрэ къэгъагъэхэмрэ гъэтIысхьэгъэнхэмкIэ Iоф гъэнэфагъэхэр зэшIохыгъэнхэ фае. Культурэм и Унэу агъэ­кIэ­жьырэр цIыфхэм ягъэпсэфыпIэ гупчэу хъун, ныбжь зэфэшъхьаф зиIэхэм якIуа­пIэу, творческэ амалэу яIэхэр щызэ­шIуахынхэ алъэкIынэу щытын фае. Проектыр гъэцэкIагъэ зыхъукIэ джырэ уахътэм диштэрэ, Iофтхьэбзэ гъэшIэ­гъонхэмкIэ къахэщырэ псэуалъэу ар тлъэгъуным мэхьанэшхо иI. Хабзэмрэ цIыф жъугъэхэмрэ акIуачIэ зэхэлъмэ ары ащ фэдэу хъун зилъэкIыщтыр», — къыхигъэщыгъ КъумпIыл Мурат.

Оставить комментарий (0)
Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах