17

IофшIэнхэр лъагъэкIуатэх

Майкоп, 11 ноября - АиФ-Адыгея.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Мыекъуапэ иурамэу Михайловам ыцIэ зыхьырэм щашIырэ кIэлэцIыкIу IыгъыпIэмрэ чIыпIэ 1100-рэ зиIэщт гурыт еджэпIакIэр зыщагъэпсынэу агъэнэфэгъэ площадкэмрэ тыгъуасэ ащыIагъ.

ЧIыпIэ 240-рэ зиIэщт кIэлэцIыкIу IыгъыпIэм ишIын блэкIыгъэ илъэсым рагъэжьагъ. Лъэпкъ проектэу «Демографием» игъэцэкIэн къыдыхэлъытэгъэ псэуалъэр 2020-рэ илъэсым тыгъэгъазэм атынэу щыт. Учреждением ишIынрэ оборудованием изэгъэгъотынрэ сомэ миллиони 170-рэ апэIуагъэхьащт. Мылъкур федеральнэ ыкIи республикэ бюджетхэм къахагъэкIыгъ. КIэлэцIыкIу купхэм азыныкъор илъэс 1,5-м щегъэжьагъэу 3-м нэс зыныбжьхэм ателъытэгъэщт.

ПсэолъэшI ыкIи нэмыкI IофшIэнхэр зэрэлъыкIуатэхэрэр республикэм ипащэ зэригъэлъэгъугъ, анахьэу анаIэ зытырагъэтын фэе лъэныкъохэр къыгъэнэфагъэх.

— Социальнэ лъэныкъом фытегъэпсыхьэгъэ лъэпкъ проектхэм ягъэцэкIэн ары непэ анахьэу тынаIэ зытетыр. КIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм, еджапIэхэм, IэзэпIэ, культурнэ ыкIи спорт учреждениехэм яшIын а IофшIэным изэфэхьысыжьхэм къакIэ-лъыкIон фае. Хэхъоныгъэ тшIынымкIэ мыщ фэдэ социальнэ инфраструктурэ зэтегъэпсыхьагъэ тищыкIагъ, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Учреждением ишIын зэрэлъыкIуатэрэм епхыгъэу къэгущыIагъэх АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ иминистрэу КIэрэщэ Анзаур, Мыекъуапэ имэрэу Андрей Гетмановыр, пшъэдэкIыжьэу ыхьырэмкIэ гъунэпкъэ гъэнэфагъэ зиIэ обществэу «Марк Сервис» зыфиIорэм игенеральнэ пащэу Цуекъо Мурат.

Непэрэ мафэхэм ехъулIэу къатитIу хъурэ IыгъыпIэм ыпкъ агъэуцугъах, ащ ищыкIэгъэ коммуникациехэр ращэлIагъэх, нэмыкI IофшIэнхэр зэшIуахыгъэх, мыщ къыпэIулъ чIыпIэм изэтегъэпсыхьани аухы.

Адыгеим и ЛIышъхьэ мы район цIыкIум гурыт еджапIэр зыщашIыщтым щыIагъ. Ащ чIыпIэ 1100-рэ иIэщт, лъэпкъ проектэу «Гъэсэныгъэм» къыдыхэлъытагъэу щыт. Учреждением ишIын 2021 — 2022-рэ илъэсхэм рагъэжьэнэу агъэнафэ.

Оставить комментарий (0)
Загрузка...

Топ 5 читаемых