Примерное время чтения: 2 минуты
79

IофшIэныр къыгъэпсынкIэщт

Майкоп, 2 ноября - АиФ-Адыгея.

ИнформатизациемкIэ Советэу АР-м и ЛIышъхьэ дэжь щызэхэщагъэм тыгъуасэ зэхэсыгъоу иIагъэм тхьамэтагъор щызэрихьагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Цифрэ шIыкIэм тетэу республикэм ихэбзэ къулыкъухэм яIофшIэн гъэIорышIэгъэным, мыщкIэ анахьэу анаIэ зытырагъэтын фэе лъэныкъохэр, пшъэрылъхэр гъэнэфэгъэнхэм афэгъэхьыгъэу къэгущыIагъ цифрэ шIыкIэм тет экономикэм хэхъоныгъэхэр ышIынхэм иIофыгъохэмкIэ АР-м и ЛIышъхьэ иупчIэжьэгъоу, информатизациемкIэ Советым ипащэу Шыу Заурбек.

АР-м и ЛIышъхьэ пэублэм къызэрэщиIуагъэмкIэ, цифрэ шIыкIэм тет экономикэр гъэпсыгъэным, ащ хэхъоныгъэхэр ышIынхэм непэ къэралыгъом мэхьанэшхо щыраты. Документхэм, тхьапэхэм электроннэ шIыкIэм тетэу ягъэзекIон шъолъырхэр техьанхэр федеральнэ гупчэм пшъэрылъ шъхьаIэу къегъэуцу. Ащ IофшIэныр нахь къыгъэпсынкIэщт, хэбзэ къулыкъухэм язэпхыныгъэ нахь ыгъэпытэщт.

— УФ-м и Президентэу Владимир Путиным къызэригъэнэфагъэу, цифрэ шIыкIэм тет экономикэм хэхъоныгъэхэр ышIынхэр Iофыгъо шъхьаIэхэм ащыщ. Мы лъэныкъомкIэ республикэм щызэшIотхын фаеу къытпыщылъыр бэ. А системэр дэгъоу зыщагъэпсыгъэхэ ыкIи зыщагъэфедэхэрэ шъолъырхэр щыIэх, ахэм щысэ атетхызэ, опытэу аIэкIэлъым тыкIырыплъызэ тиIофшIэн зэхэтщэн фае. Технологие пэрытхэм амалэу къатырэр къызфэдгъэфедэмэ, экономикэм хэхъоныгъэхэр ышIыщтых, ыпэкIэ тылъыкIотэщт, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Адыгеим икъэралыгъо хэбзэ къулыкъухэм мы шIыкIэр къызфагъэфедэным, тхьапэр хэмытэу, электроннэ зэпхыныгъэм иамалхэмкIэ документхэр гъэзекIогъэнхэмкIэ пшъэрылъхэр зэшIохыгъэнхэм непэ мэхьанэшхо зэрэратырэр Шыу Заурбек къыIуагъ. Ащ дакIоу мы лъэныкъомкIэ IофшIэным екIолIакIэу фыряIэр зэблэхъугъэн фаеу ылъытагъ. Цифрэ шIыкIэм тет экономикэм хэхъоныгъэхэр ышIынхэм фэIорышIэщт хэушъхьафыкIыгъэ къулыкъу республикэм щызэхащэмэ ишIогъэшхо къэкIощтэу къыIуагъ.

Зэхэсыгъом хэлэжьагъэхэр нэмыкI Iофыгъохэми ахэплъагъэх, унашъохэр ашIыгъэх.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах