Примерное время чтения: 3 минуты
38

IофшIэныр лъагъэкIотэнэу пшъэрылъ къафишIыгъ

2019-рэ илъэсым мэлылъфэгъум Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зипэщэ лIыкIо куп Тыркуем щыIагъ. Мы хэгъэгумрэ шъолъырым имуниципалитетхэмрэ язэпхыныгъэ агъэпытэнэу зэрэзэзэгъыгъэхэм диштэу республикэм и Тэхъутэмыкъое район илIыкIохэр къалэхэу Инегельрэ Бурсэрэ ащыIагъэх.

Ахэм япащэхэм, чIыпIэ Адыгэ Хасэм хэтхэм, бизнесым хэщагъэхэм аIукIагъэх. Ащ фэхъугъэ зэфэхьысыжьхэм щатегущыIагъэх КъумпIыл Мурат инвестиционнэ политикэмкIэ АР-м и ЛIышъхьэ иIэпыIэгъоу Петр Гарнагэмрэ «Тэхъутэмыкъое къоджэ псэупIэм» иадминистрацие ипащэу Нэужьырэкъо Алыйрэ зэIукIэгъоу адыриIагъэм.

ЫпшъэкIэ къызэрэщыхэдгъэщыгъэу, Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъкIэ бэдзэогъум и 12 — 19-м Тэхъутэмыкъое районым илIыкIо куп Тыркуем щыIагъ.

«Тыркуем щызэдытиIэгъэ зэдэгущыIэгъухэр шIуагъэ къытэу зэхэщагъэхэ хъугъэх. Типроектхэм ащыщхэм ягъэцэкIэн едгъэжьагъ. ТизэфыщытыкIэхэр гъэпытэгъэнхэм фэIорышIэ мы илъэсыр культурэмрэ зекIонымрэ я Илъэсэу Урысыеми, Тыркуеми зэращагъэнэфагъэр. Итхъухьэгъэ пстэури щыIэныгъэм щыпхырыщыгъэным фэшI республикэмкIэ ведомствэхэм язэпхыныгъэ дгъэлъэшыным, мы IофшIэным муниципалитетхэр, министерствэхэр чанэу къыхэлэжьэнхэм мэхьанэшхо иI» , — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Пшъэрылъэу зыфагъэуцужьхэрэр гъэцэкIэгъэнхэмкIэ, Тыркуем икъалэхэу Инегель, Бурсэ ябизнес-сообществэ илIыкIохэм зэIукIэгъу-зэдэгущыIэгъухэр адашIынхэм фытегъэпсыхьэгъэ гухэлъ Тэхъутэмыкъое районым зэриIэм республикэм ипащэ дыригъэштагъ.

Нэужьырэкъо Алый къызэриIуагъэмкIэ, Инегельрэ Тэхъутэмыкъое районымрэ бэшIагъэу зэблэгъэныгъэ зэдыряI. Мы аужырэ илъэсхэм лIыкIо купхэр бэрэ зэхахьэх, яныбджэгъуныгъэрэ язэпхыныгъэрэ зэрагъэпытэщтымкIэ амалэу щыIэхэм атегущыIэх. ЛIыкIо купым ипащэ къызэриIуагъэмкIэ, Тыркуем зэкIохэм, Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ыцIэкIэ къалэхэм япащэхэм, ахэм ащыпсэухэрэм шIуфэс гущыIэхэмкIэ зафагъэзагъ. Муниципалитетхэм язэфыщытыкIэхэр гъэпытэгъэнхэм КъумпIыл Мурат ынаIэ зэрэтетым мэхьанэшхо иIэу мы къэлитIум япащэхэм къаIуагъ. Ахэм ялIыкIохэр Адыгеим къырагъэблэгъагъэх ыкIи а предложением къыдырагъэштагъ. ЗэрагъэнэфагъэмкIэ, чъэпыогъум и 5-м, Адыгэ Республикэм и Мафэ ехъулIэу ахэр тишъолъыр къэкIощтых.

«Тыркуем тилъэпкъэгъухэу исхэм ащыщыбэр Адыгеим къакIо, ащ дакIоу тизэпхыныгъэ нахь дгъэпытэ ашIоигъу. АщкIэ республикэм къыгъэлъэгъонэу иIэр макIэп, а лъэныкъохэри къафэтIотагъэх. Инвестиционнэ амалхэу тиIэхэм афэгъэхьыгъэ лъэтегъэуцо афызэхэт-щагъ», — къыIуагъ А. Нэужьырэкъом.

Мыщ фэдэ зэхахьэхэм, зэIукIэгъу-зэдэгущыIэгъухэм шIогъэшхо къызэратырэр республикэм ипащэ къыхигъэщыгъ. АщкIэ егъэжьэпIэшIоу щыIэхэм адырагъэштэным зэрэфэхьазырхэр хигъэунэфыкIыгъ.

«Бизнесым хэхъоныгъэхэр ышIынхэмкIэ мы къалэхэм амалышIухэр аIэкIэлъых. Арышъ, ащкIэ тызэзыпхынхэ зылъэкIыщт лъэныкъохэр къыхэдгъэщынхэм тынаIэ тедгъэтын фае. Ащ дакIоу бизнесым изэхэщэнкIэ ахэм опытэу аIэкIэлъыр къызфэдгъэфедэным, тизэпхыныгъэ дгъэпытэным мэхьанэшхо яI. Урысыем, Адыгеим шIуагъэ къафэзыхьын зылъэкIыщт проект пстэуми адетэгъаштэ, ахэр щыIэныгъэм щыпхырыщыгъэнхэр типшъэрылъ шъхьаIэу щыт», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Адыгеим и ЛIышъхьэ анахьэу ынаIэ зытыридзагъэхэм ащыщ зекIоным хэхъоныгъэхэр ышIынхэр. Мы лъэныкъомкIэ республикэм амалышIухэр IэкIэлъых, тишъолъыр къакIохэрэм, тилъэпкъэгъухэм ядгъэлъэгъун тлъэкIыщт чIыпIэ дэхабэ тиI. Ащ дакIоу мы хэгъэгум щыпсэухэрэ адыгэхэм зэпхыныгъэу адытиIэр дгъэпытэным, тизэхахьэхэр нахьыбэ хъунхэм мэхьанэшхо зэряIэр республикэм ипащэ къыIуагъ. Мыщ къыдыхэлъытагъэу Адыгеимрэ Тыркуемрэ зэзэгъыныгъэхэр зэдашIыгъэх, тилъэпкъэгъухэм афытегъэпсыхьагъэхэ зекIо программэхэр зэхагъэуцуагъэх. Ащ иапэрэ зэфэхьысыжь хъугъэ зитарихъ чIыгу зэзыгъэлъэгъу зышIоигъо тилъэпкъэгъухэр жъоныгъуакIэм тиреспубликэ къызэрэкIуагъэхэр. МыщкIэ республикэм ипрофильнэ Комитетрэ муниципалитетхэмрэ IофшIэныр лъагъэкIотэнэу Адыгеим и ЛIышъхьэ пшъэрылъ къафишIыгъ.

«Лъэныкъохэм зэдытиIэгъэ зэIукIэгъу-зэдэгущыIэгъухэм шIуагъэ къэзытыщтхэ зэфэхьысыжь гъэнэфагъэхэр къакIэлъыкIонхэм мэхьанэшхо иI. Ары анахьэу Iоф зыдэтшIэн, тынаIэ зытедгъэтын фаер», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Экономикэм, инвестицие- хэм хэхъоныгъэхэр ашIынхэм афэгъэхьыгъэ зэдэгущыIэгъухэм, лъэтегъэуцохэм адакIоу культурнэ Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэм Тэхъутэмыкъое районым илIыкIохэр ахэлэжьагъэх.
 

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах