17

IофшIэпIэ чIыпIэ зимыIэжьхэм апай

Майкоп, 24 июля - АиФ-Адыгея.

Зэпахырэ узым зызщиушъомбгъурэ лъэхъаным цIыфхэм IэпыIэгъу ятыгъэным фэгъэхьыгъэ пшъэрылъэу УФ-м и Президентэу Владимир Путиным къыгъэуцугъэхэм ягъэцэкIэн анахьыбэу анаIэ тырагъэтынэу АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Правительствэм хэтхэм афигъэпытагъ.

Мы лъэныкъомкIэ республикэм Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэр щыпхыращых. КIэлэцIыкIухэм апае ахъщэу къатыхэрэр, федеральнэ ыкIи республикэ ны мылъкухэр, унагъоу зигъот макIэхэм, нэу е тэу IофшIапIэ зимыIэжьэу къэнагъэхэм IэпыIэгъоу афагъэнэфагъэхэр ахэм ащыщых.

Ащ нэмыкIэуи гъэтхапэм и 31-м къыщегъэжьагъэу Iоф-шIэпIэ чIыпIэ зимыIэу къэнагъэхэм пособие анахь макIэу къаратырэр сомэ 12130-рэ къашIыгъ. Сомэ 8000 хъущтыгъ. ЦIыфхэм IофшIэпIэ чIыпIэхэр ягъэгъотыгъэнхэм фэгъэхьыгъэ федеральнэ хэбзэгъэуцугъэм къызэрэщыдэлъытагъэм тетэу,IофшIэпIэнчъэу къэнагъэхэм афатIупщыщтым пэIуагъэхьанэу Адыгеим сомэ миллиони 123,1-рэ ахъщэ тедзэу къыфатIупщынэу агъэнэфагъ.

Ар УФ-м и Къэралыгъо Думэ, ФедерациемкIэ Советым ыкIи УФ-м и Правительствэ ялIыкIохэр зыхэт бгъуищ комиссиеу бюджет ахъщэм игощын фэгъэзагъэм изэхэсыгъо щырахъухьагъ. Адыгеим идепутатэу Къэралыгъо Думэм щыIэ Владислав Резник иIэпыIэгъукIэ ащ къыфэкIуагъэх.

НахьыпэкIи депутатым ишIушIагъэ хэлъэу УФ-м и Правительствэ иIэпэчIэгъэнэ фонд къыхэхыгъэ ахъщэ республикэм къыфэкIонэу мы комиссием рихъухьагъ. Ащ щыщэу сомэ миллион 85,1-р медицинэм е нэмыкI лъэныкъохэм яIофышIэхэу, коронавирусыр къызэолIагъэхэм IэпыIэгъу ягъэгъотыгъэным хэлажьэхэрэм аратыщт ахъщэ тедзэхэм ыкIи IофшIэпIэ чIыпIэхэм ябэдзэршIыпIэ къиныгъоу зыхэхьагъэхэм къахэщыжьыгъэным апай.

Джащ фэдэу медицинэм е нэмыкI лъэныкъохэм яIофышIэхэу, Iоф къин е IофшIэн тедзэ зыгъэцакIэхэрэм языгъэпсэфыгъо уахътэ (отпуск) е амыгъэфедэгъэ ащ фэдэ уахътэм апае компенсациеу аратыщтхэм апэIухьанэу сомэ миллиони 8,4-рэ къатIупщыгъ.

Зэпахырэ узэу COVID-19-р къызэолIагъэхэм е ар къеуалIэмэ лъэшэу иягъэ ригъэкIыным ищынагъо зышъхьащытхэм ахалъытэхэрэм IэпыIэгъу афэхъурэ социальнэ IофышIэхэм ахъщэ тедзэ ятыгъэным пэIухьанэуи сомэ миллион 12,3-рэ Адыгеим къыратыгъ.

Сомэ миллион 165,5-р лъэпкъ проектэу «Безопасные и качественные автомобильные дороги» зыфиIорэм къыщыдэлъытагъэхэм ягъэцэкIэн, анахьэу федеральнэ ыкIи муниципальнэ мэхьанэ зиIэхэр шапхъэхэм адиштэу гъэпсыгъэнхэм пае къатIупщыгъ.

Оставить комментарий (0)
Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах