Примерное время чтения: 3 минуты
84

Итворчествэ осэшхо фишIыгъ

Майкоп, 13 мая - АиФ-Адыгея.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу ТхьакIущынэ Аслъан мамырныгъэм илIыкIоу ООН-м щыIэу, зэлъашIэрэ сурэтышIэу, Урысыем щыпсэурэ цIыф лъэпкъхэм ягушъхьэбаиныгъэ зыкъегъэIэтыгъэнымкIэ Ассамблеим и Комитет ипащэу Александр Шиловымрэ мы Ассамблеим хэтхэм ащыщхэмрэ тыгъуасэ аIукIагъ.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх АР-м культурэмкIэ иминистрэу Къулэ Мыхьамэт, КъокIы­пIэм щыпсэурэ лъэпкъхэм яискусствэхэмкIэ Къэралыгъо музееу Мыекъуапэ дэтым ипащэу Кушъу Нэфсэт, Адыгэ рес­публикэ общественнэ организациеу «Мамырныгъэм и Лигэ» итхьаматэу Аристотель Спировыр. А. Шиловым исурэт шIы­гъэхэр зыхэхьэгъэ къэгъэ­лъэ­гъонэу «Тэ тиродинэр - Урысыер ары» зыфиIорэм икъызэ­Iухын, культу­рэм, искус­ствэм, нэ­мыкI лъэныкъохэм къэ­зэрэугъоигъэхэр атегущы­Iагъэх.

АР-м и ЛIышъхьэ пэублэ псалъэ къы­шIызэ, Адыгеим къэ­кIогъэ хьакIэхэм шIу­фэс гущы­­-Iэ­хэмкIэ закъыфигъэзагъ. А. Ши­ловыр сурэтышI ныбжьыкI нахь мы­шIэми, итворчествэ­кIэ лъэ­гэпIэ инхэм анэсын зэрилъэ­кIы­гъэр, ащ урыгушхон зэрэфа­ер республикэм ипащэ къыхи­гъэщыгъ.

АР-м и ЛIышъхьи, дахэу къы­пэгъокIыгъэ бысымхэми афэ­рэзагъ нэужым гущыIэр зыштэ­гъэ А. Шиловыр. Къэгъэлъэгъо­нэу Мыекъуапэ къыщызэIуихырэр Урысыем инэмыкI шъолъырхэми зэращыIагъэр, ар цIыфхэм зэ­рашIогъэшIэгъоныгъэр къыIуагъ.

«Адыгеим ичIыопс зэрэда­хэр слъэгъугъэ, чIыпэ гъэшIэ­гъонэу иIэхэм усурэтышIмэ угу къыдащэенэу щыт. ТапэкIэ ти­зэпхыныгъэ, тизэгурыIоныгъэ дгъэпытэнэу сыфай. Къэгъэлъэ­гъоным изэфэшIыжьын ехъулIэу республикэм джыри сыкъэкIон гухэлъ сиI. Джащ фэдэу сурэ­тышI ныбжьыкIэхэм, кIэлэцIы­кIухэм апае мастер-классхэр зэхасщэмэ сшIоигъу», - къы­Iуагъ А. Шиловым.

ЫпшъэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ Ассамблеим ишъолъыр къутамэ Адыгеим къыщызэIуахы зэ­рашIоигъор нэужым къэгу­щыIэгъэ хьакIэхэм къаIуагъ. АР-м и ЛIышъхьэ а гухэ­лъым дыригъэштагъ. КъэIогъэн фае мы организациер искусствэм, культурэм анэмыкIэу, спортым, гъэсэныгъэм, медицинэм, нэ­мыкI лъэныкъохэм хэхъоныгъэ­хэр ашIынхэм ынаIэ зэратыригъэтырэр, къэзытхырэр «Адыгэ Макъ».

Лъэныкъохэм язэпхыныгъэ гъэпытэгъэным фэIорышIэщт Iоф­тхьабзэхэр республикэм щызэхащэнхэу, ащкIэ зэзэгъыныгъэ гъэнэфагъэхэр зэдашIынхэу зэ­даштагъ.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах