Примерное время чтения: 2 минуты
117

Къалэу Мыекъуапэ изэтегъэпсыхьан

Майкоп, 14 августа - АиФ-Адыгея.

Федеральнэ проектэу «ЦIыфхэр гупсэфэу зыщыпсэущтхэ къалэр» зыфиIорэм тегъэпсыхьагъэу республикэм икъэлэ шъхьаIэ шIыгъэным Адыгэ Республикэм иминистрэхэм я Кабинет изэIукIэ щытегущыIагъэх. Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат видеоконференцие шIыкIэм тетэу Iофтхьабзэр зэрищагъ, мы лъэхъаным ар Москва щыI.

Партиеу ипроект диштэу мы илъэсым къалэу Мыекъуапэ щагу 20 ыкIи общественнэ чIыпIи 4 щызэтырагъэпсыхьанэу рахъухьагъ. Мэрием къызэрэщатыгъэмкIэ, щагуи 5-мэ, чIыпIэ 11-мэ псэолъэшIыныр ащэкIо, джащ фэдэу тхьамафэм ыкIэм нэс псэолъи 4-мэ язэтегъэпсыхьан фежьэщтых. Урамэу Подлеснэм игъэкIэрэкIэн аублэщт, гупчэу «Зэкъошныгъэм» исквер, урамэу Шоссейнэм ипарк шъолъыр, джащ фэдэу къэлэ поликлиникэу N 1-м икорпусыкIэ дэжь зэтегъэпсыхьан Iофтхьабзэхэр ащызэрахьанхэмкIэ документхэр агъэхьазырыгъэх.

«Программэр гъэцэкIагъэ зэрэхъурэм къэлэдэсхэр щыгъэгъозэгъэнхэ ыкIи къыхэгъэлэжьэгъэнхэ фае. Общественнэ чIыпIэхэм язэтегъэпсыхьанкIэ проектхэм цIыф жъугъэхэр ащыжъугъэгъуазэх ыкIи ахэр шъуигъусэхэу шъуатегущыI. Пстэуми анахьэу псэолъэшIыныр дэгъоу зэшIохыгъэ хъуным шъунаIэ тешъумыгъэт хъущтэп – республикэм икъэлэ шъхьаIэу зэрэщытым диштэрэ теплъэ Мыекъуапэ иIэн фае», — къыкIигъэтхъыгъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ.

Федеральнэ проектэу ыпшъэкIэ зигугъу къэтшIыгъэр Адыгеим щыгъэцэкIагъэ хъуным пае мы илъэсым сомэ миллион 245,8-рэ къыхагъэкIыщт, ащ щыщэу сомэ миллион 91,5-р – федеральнэ мылъкум щыщыщт, сомэ миллиони 140,1-р – республикэм имылъку къыхагъэкIыщт, чIыпIэ бюджетхэм апшъэ дэфэщтыр сомэ миллион 14,1-рэм ехъу, къэзытхырэр Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу.

Программэм къыдилъытэрэ къэкIуапIэхэм анэмыкIэу ахъ-щэу зигугъу къэтшIыгъэм общественнэ чIыпIэхэм язэтегъэпсыхьанкIэ Адыгэ Республикэм ибюджет къыщыдэлъытэгъэ нэмыкI мылъкуи къыхеубытэ: Мыекъуапэ пае – сомэ миллион 80, Адыгэкъалэрэ республикэм ирайони 7- мрэ – сомэ миллиони 5 зырыз.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах