Примерное время чтения: 2 минуты
33

Кавказым имамырныгъэ агъэпытэзэ

Майкоп, 4 октября - АиФ-Адыгея.

Къыблэ, Темыр-Кавказ федеральнэ шъолъырхэм, Тыркуем, Сирием, Абхъазым ыкIи Къыблэ Осетием къарыкIыгъэ хьакIэхэр, нэбгырэ мин фэдиз, тыгъуасэ Мыекъуапэ къеблэгъагъэх — я ХХ-рэ дунэе фестивалэу «Кавказыр орэмамыр» зыфиIорэр къызэIуахыгъ.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зэхахьэм хэлэжьагъ, Кавказым имамырныгъэ инэпэеплъ Iофтхьабзэм къекIолIагъэхэм ащ шIуфэс гущыIэхэмкIэ зафигъэзагъ.

«Непэ я ХХ-рэ фестивалэу «Кавказыр орэмамыр» зыфиIорэм тиреспубликэ тыщыпэгъокIы. Адыгеим ия 28-рэ илъэс зыщыдгъэмэфэкIырэ уахътэм ехъулIэу ащ иIофшIэн зэрэригъажьэрэм мэхьанэшхо иI. Тишъолъыр ичIыпIэхэм зэкIэми концерт гъэлъэгъуапIэхэр ащызэIухыгъэщтых, хьакIэхэм Кавказ зэращыпэгъокIыхэ хабзэу фестивалым хэлажьэхэрэмрэ къекIолIагъэхэмрэ ахэм ащыпсэухэрэр къадекIокIыщтых», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Фестивалыр зэдэлэжьэныгъакIэхэм якъэкIуапIэу, ащ хэлажьэхэрэм ясэнэхьат ишэпхъэ лъагэхэм ягъэлъэгъуапIэу зэрэхъущтымкIэ ицыхьэ зэрэтелъыр ЛIышъхьэм къыхигъэщыгъ.

Культурэмрэ искусствэмрэкIэ Координационнэ Советымрэ шIэныгъэ-практическэ конференциеу «Темыр Кавказым щыпсэурэ лъэпкъхэм якультурнэ кIэнрэ ягушъхьэбаиныгъэрэ зылъэпсэ зэдегъэштэныгъэм игъэпсын» зыфиIорэмрэ язэхэсыгъо хьакIэхэр непэ хэлэжьэнхэ алъэкIыщт. Джащ фэдэу непэ фестивалым хэлажьэхэрэр республикэм икъалэхэмрэ ирайонхэмрэ ащыIэщтых, ахэм концертхэр къащатыщт.

Неущ Лениным ыцIэ зыхьырэ гупчэу Мыекъуапэ дэтым изобразительнэ искусствэм, лъэпкъ Iэпэщысэхэм яшIын апылъхэм якъэгъэлъэгъон щыкIощт. Кавказ иIэпэIэсэ анахь дэгъухэм яIэшIагъэхэр ащ къырахьылIэщтых: Ингушетием къыращыгъэ лъэпкъ алырэгъухэр, Дагъыстан къыщашIырэ ювелирнэ Iэмэ-псымэхэр, Къэбэртэе-Бэлъкъарымрэ Адыгеимрэ ядышъэидагъэхэмрэ пхъэм ащыхашIыкIырэ Iэмэ-псымэхэмрэ. Пчыхьэм сыхьатыр 4-м фестивалыр гупчэм щызэфашIыжьыщт ыкIи концерт къатыщт.

Шъолъыр зэфэшъхьафхэм ащыцIэрыIо купхэр ащ хэлэжьэщтых, мэфэкI жъогъотопыр Iофтхьабзэхэм кIэух афэхъущт.

Смотрите также:

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах