19

Къэралыгъо программэхэр къуаджэхэм щапхыращых

Майкоп, 3 июня - АиФ-Адыгея.

Мыекъопэ районым икъутырэу Северо-Восточные Сады непэ КъумпIыл Мурат щыIагъ. Къэралыгъо программэу «Къоджэ псэупIэхэм лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ хэхъоныгъэ ягъэшIыгъэныр» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу ащ культурэм и Унэу дэтыр игъэкIотыгъэу щагъэцэкIэжьы.

1987-рэ илъэсым унэр ашIыгъагъ. Проектым игъэцэкIэн къыдыхэлъытагъэу щызэшIуахынэу рахъухьэхэрэр мыщ фэдэ IофшIэных: унашъхьэмрэ шъхьангъупчъэхэмрэ язэблэхъун, инженернэ псэолъакIэхэр рыщэгъэнхэр, унэ кIыбым, унэ кIоцIым ягъэкIэжьын. ЧIыналъэу мыщ къыпэIулъыри зэтырагъэпсыхьащт — зызщагъэпсэфыщт, спортым зыщыпылъыщтхэ, сабыйхэр зыщыджэгущтхэ чIыпIэхэр щашIыщтых.

Федеральнэ, республикэ, чIыпIэ бюджетхэм къахэхыгъэу IофшIэнхэм сомэ миллион 43,5-м ехъу апэIухьащт. Мы илъэсым ыкIэм нэс ахэр къаухынхэу агъэнафэ.

Мыекъопэ районым ипащэу Олег Топоровым къызэриIуагъэмкIэ, культурэм и Унэ загъэцэкIэжьырэ нэуж сабый ыкIи Iэтэхъо 200-м ехъу къызэкIолIэн алъэкIыщт кружок ыкIи клуб 12-мэ яIофшIэн лъыпадзэжьыщт, ахэм ащыщых боксым зызщыфагъэсэрэ спортивнэ секциемрэ лъэпкъ купитIоу къэшъонымрэ театральнэ къэгъэлъэгъонхэмрэ ателъытагъэхэмрэ.

Республикэм и ЛIышъхьэ гъэцэкIэжьынхэр зэрэкIохэрэм зыщигъэгъозагъ, анахьэу ынаIэ зытыригъэтыгъэхэр IофшIэнхэр шэпхъэшIухэм атетэу зэшIохыгъэхэмэ ыкIи ахэр зыгъэцакIэхэрэм санитарнэ шапхъэхэр зэрэзэрахьэрэр арых.

«Лъэпкъ проектхэмрэ къэралыгъо программэхэмрэ амал къытаты къалэхэмрэ чылагъохэмрэ ащыпсэухэрэм зэфэдэ псэукIэ афэшIыгъэнымкIэ. Тэ типшъэрылъхэм ахэхьэ мэхьэнэ ин зиIэ мурадхэр зэрифэшъуашэм тетэу зэшIохыгъэнхэр. Непэ эпидемиологиемкIэ чIыпIэ къин тит, ау ащ къикIырэп тыкъызэтеуцон фаеу. Муниципальнэ хэбзэ къулыкъухэмрэ лъэныкъоу тызыдэлажьэхэрэм атегъэпсыхьэгъэ министерствэхэмрэ зэгъусэхэу зэзэгъыныгъэу тшIыгъэхэм къыдалъытэрэ IофшIэнхэм язэшIохын анаIэ тырагъэтынэу щыт. ЗэкIэми апэу ахэр зыфэгъэхьыгъэхэр культурэм, гъэсэныгъэм, медицинэм, социальнэ лъэныкъом афэгъэзэгъэ учреждениехэм яшIынрэ ягъэцэкIэжьынрэ, общественнэ чIыпIэхэм ыкIи щагу кIоцIхэм язэтегъэпсыхьан», — къыкIигъэтхъыгъ КъумпIыл Мурат.

ПсэолъэшIыныр зэрэлъыкIуатэрэр къызеплъыхьэ нэуж республикэм и ЛIышъхьэ муниципальнэ псэупIэм ыкIи мэкъумэщ хъызмэтымкIэ министерствэм япащэхэм пшъэрылъхэр афишIыгъэх федеральнэ къэралыгъо программэхэр шIуагъэ къытэу гъэцэкIэгъэнхэм лъыплъэнхэмкIэ.

Оставить комментарий (0)
Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах