8

Къэралыгъо программэм игъэцэкIэн

Майкоп, 16 июня - АиФ-Адыгея.

Къэралыгъо программэу «Къуаджэхэм хэхъо­ныгъэ ягъэшIыгъэныр» зыфиIорэр Джэджэ районым зэрэщагъэцакIэрэм фэгъэхьыгъэ зэ­IукIэр Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат тыгъуасэ зэрищагъ.

ЗэIукIэм хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Со­вет — хасэм и Тхьаматэу Вла­димир Нарожнэр, Урысые Федерацием и Президент и Полно­мочнэ лIыкIоу КъФШъ-м щыIэм иаппарат Адыгэ Респуб­ликэмкIэ ифедеральнэ инспектор шъхьаIэу Сергей Дрогиныр, АР-м и Премьер-министрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцакIэу Сапый Вячеслав, АР-м и ЛIышъхьэрэ АР-м иминистрэхэм я Кабинетрэ я Адми­нистрацие ипащэу Владимир Свеженец, муниципальнэ образованиеу «Джэджэ районым» ипащэу Андрей Таранухиныр, гъэсэныгъэм, культурэм, мэкъу­мэщым япхыгъэ Iофыгъохэм афэгъэзэгъэ министрэхэр, ­Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Со­вет — Хасэмрэ Джэджэ районым инароднэ депутатхэм я Советрэ ядепутатхэр, къоджэ администрациехэм япащэхэр.

Къуаджэхэм хэхъоныгъэ ягъэ­шIыгъэным тегъэпсыхьэгъэ къэ­ралыгъо программэм игъэцэ­кIэн­кIэ хабзэм имуниципальнэ къулыкъухэм Iофэу ашIэрэр игъэ­кIотыгъэу зэхэфыгъэн зэрэфаер зэIукIэгъур рамыгъажьэзэ республикэм и ЛIышъхьэ хигъэу­нэфыкIыгъ.

«Къуаджэхэм хэхъо­ныгъэ ягъэ­шIыгъэнымкIэ пшъэ­рылъы­шхохэр непэкIэ рйоным ыпа­шъхьэ итых. Ахэр лъэныкъо зэ­фэшъхьафхэм алъэIэсых: псау­­ныгъэм икъэухъумэн, гъэсэныгъэм, культурэм япсэуалъэхэр гъэцэкIэжьыгъэнхэр, псырыкIуа­пIэхэр шIыгъэнхэр, автомобиль гъогухэр гъэкIэжьыгъэнхэр, цIыф­хэм псэукIэ амалэу яIэр на­хьышIу шIыгъэныр «Къэралыгъо программэу «Къуаджэхэм зягъэушъом­бгъугъэныр» зыфи­Iорэр муниципалитетым хэхъоны­гъэ егъэшIыгъэнымкIэ амалышIоу щыт», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Адыгэ Республикэм мэкъу-­мэщымкIэ иминистрэу Къуанэ Анзаур зэIукIэм къыщыгущыIагъ. Ащ зэрэхигъэунэфыкIы­гъэмкIэ, Урысыем мэкъу-мэщымкIэ и Министерствэ иунашъокIэ муниципальнэ образованиеу «Джэджэ районым» хэ­хъоныгъэ егъэшIыгъэным тегъэ­псыхьэгъэ проектым ипхырыщын пае Iахьтедзэу сомэ миллион 454,4-рэ мыгъэ къыхагъэкIыгъ. А мылъкумкIэ культурэмкIэ уни 4 агъэцэкIэжьынэу, кIэлэцIыкIу IыгъыпIи 2 ашIынэу, псырыкIопIэ километри 7,5-м ехъу агъэцэкIэжьынэу, искусствэхэмкIэ кIэлэцIыкIу еджапIэм гъэцэкIэ­жьын IофшIэнхэр рашIылIэнхэу, фельдшер-мамыку IэзапIэхэм автотранспорти 5 афащэфынэу рахъухьэ. Къэралыгъо программэр гъэцэкIэгъэным тегъэпсы­хьагъэу контрактхэм япроцент 92-р адашIыгъах.

Къэралыгъо программэм хэ­хьэгъэ псэуалъэ пэпчъ зэрашIырэмкIэ е зэрагъэцэкIэжьырэмкIэ республикэм ипащэ подряднэ организациехэм яIэшъхьэтетхэм адэгущыIагъ.

КъумпIыл Мурат зэрэхигъэу­нэфыкIыгъэмкIэ, псэолъапхъэхэм ауасэ зэрэхахъорэм епхыгъэу Iофхэм къакIырамыгъэчэу псэолъэшIын, гъэцэ­кIэ­жьын IофшIэнхэр агъэпсын­кIэнхэ фае. Лъэсгъогухэр зиIэ екIолIапIэхэм язэтегъэпсыхьанрэ яшIынрэ япхыгъэ Iофыгъохэм анахьэу анаIэ атырагъэтыгъ.

Хыныгъоу къэблагъэрэм, бы­лымхъуным зегъэушъомбгъугъэ­ным, мэкъу-мэщым продукцие къыщызыхьыжьхэрэр къэралыгъо IэпыIэгъу зэрарагъотырэ программэхэм ахэлэжьэнхэм япхыгъэ Iофыгъохэми зэхэсы­гъом щатегущыIагъэх. Адыгеим и ЛIышъхьэ АР-м и Премьер-министрэ ипшъэрылъхэр зыгъэца­кIэрэм, мэ­къу-мэщымкIэ ими­нистрэ пшъэ­рылъ афишIыгъ гуп­чэу «Сибизнес» зыфиIорэр къыхагъэлажьэзэ чIыпIэ предпринимательхэм зэIукIэгъу ады­зэхащэнэу.

Оставить комментарий (0)
Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах