Примерное время чтения: 1 минута
17

КIэлэцIыкIу мини 6,8-м ехъумэ загъэпсэфыщт

Майкоп, 16 апреля - АиФ-Адыгея.

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат кIэлэцIыкIухэм языгъэпсэфыгъо уахътэ изэхэщэнкIэ 2022-рэ илъэсым игъэмафэ Iофтхьабзэу зэрахьащтхэм зызэрафагъэхьазырырэм фэгъэхьыгъэ зэхэсыгъом хэлэжьагъ. УФ-м и Правительствэ и Тхьаматэ игуадзэу Татьяна Голиковам ар зэрищагъ.

Iофтхьабзэр къызэIуихызэ вице-премьерым шъолъырхэм «тхьашъуегъэпсэу» къариIуагъ 2021-рэ илъэсым, коронавирусым лъэшэу зыкъызщиIэтыгъэгъэ лъэхъаным, кIэлэцIыкIухэм языгъэпсэфыгъо уахътэ дэгъоу гъэмафэм зэрэзэхащэгъагъэм фэшI.

Мыгъэ кIэлэцIыкIу миллиони 5-м ехъумэ лагерьхэм защагъэпсэфын, япсауныгъэ ащагъэпытэн алъэкIыщт. Ащ пае сомэ миллиард 58,9-рэ къатIупщыщт. ГъэрекIорэм нахьи процент 20-кIэ ар нахьыб.

«КIэлэцIыкIухэр лагерым зэрагъэкIощт путевкэхэр къызIэкIагъахьэхэ зыхъукIэ, кэшбэкыр афытырагъахъозэ, зызщагъэпсэфыщт организациехэм кIонхэм кIэлэцIыкIухэм IэпыIэгъу зэрафэхъухэрэ программэм ипхырыщын лъагъэкIотэщт. Мыгъэ программэм нахьыбэу мылъку къыфыхагъэкIыщт. Сомэ миллиарди 4 ар гъэрекIо хъущтыгъэмэ, мы илъэсым миллиарди 7,5-м нэсыщт, — къыIуагъ Татьяна Голиковам. — Каникулхэм ялъэхъан кIэлэцIыкIу нахьыбэмэ загъэпсэфыным пае ахэм гъэсэныгъэ тедзэ языгъэгъо-тырэ организациехэм, культурэмкIэ, спортымкIэ, социальнэ ухъумэнымкIэ учреждениехэм амалэу яIэхэри ащкIэ къызфагъэфедэн фае».

УФ-м и Правительствэ и Тхьаматэ игуадзэ зэрэхигъэунэфыкIыгъэмкIэ, гъэмэфэ зыгъэпсэфыгъо уахътэм изэхэщэнкIэ анахьэу анаIэ зытырагъэтын фаер лагерьхэм ящынэгъончъагъэрэ фашIэ зиIэ шхынкIэ кIэлэцIыкIухэр гъэшхэгъэнхэмрэ ары.

КIэлэцIыкIухэм языгъэпсэфыгъо уахътэ зыщызэхащэрэ, япсауныгъэ зыщагъэпытэрэ организациищэу республикэм итхэм кIэлэцIыкIу 1957-мэ защагъэпсэфыщт. Ащ нэмыкIэу гурыт еджапIэхэм къащызэIуахыщт лагерь 91-мэ кIэлэцIыкIу 4884-мэ защагъэпсэфын алъэкIыщт. ПстэумкIи кIэлэцIыкIу мини 6,8-м ехъумэ япсауныгъэ агъэпытэшъущт. Ащ пае сомэ миллион 71-рэ фэдиз къыхагъэкIыгъ.

«КоронавирусымкIэ шапхъэхэм ащыщхэр зэрэтырахыжьырэм епхыгъэу мыгъэ кIэлэцIыкIухэм языгъэпсэфыгъо уахътэ нэмыкIэу зэхащэщт. ТапэкIэ зэрэхэбзагъэм тетэу зекIохэр, экскурсиехэр зэхащэщтых, концертхэр къатыщтых. Министерствэхэм пшъэрылъ афэсшIыгъ лагерьхэм апае программэ гъэшIэгъон зэхагъэуцонэу, Ау къэбзэныгъэмрэ эпидемиологие шапхъэхэмрэ къызэрэдалъытэхэрэм джыри гъунэ лъытфыщт. ФашIэ зиIэ шхынхэр кIэлэцIыкIухэм агъотынхэм тынаIэ тедгъэтыщт», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Оцените материал
Оставить комментарий (0)

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах